Ret&Råd Advokater København Ret&Råd Advokater København

Ret&Råd Advokater København

Kontorfællesskab Nørre Voldgade 16, 4. sal 1358 København K

E-mail: faelleskoebenhavn@ret-raad.dk Telefon: +45 70 70 16 09 CVR: Se under den enkelte advokatprofil

Kontorinformation

Advokat i København

Hos Ret&Råd Advokater København har vi fokus på grundig juridisk rådgivning af høj kvalitet. Vi leverer rådgivning på højt niveau og sætter en ære i, at vores klienter får den bedst mulige hjælp. På den måde sikrer vi, at du får de bedste råd og den mest kyndige vejledning med på vejen, når du kontakter en af vores advokater i København.

Alle vores advokater har mange års erfaring inden for de sagsområder, de beskæftiger sig med, og de har stor erfaring med at føre sager og hjælpe med gode juridiske løsninger. Nedenfor kan du læse mere om de emner vores advokater rådgiver om, og du kan finde en advokat i København med det rigtige speciale til netop din sag.

Vores specialer

Familie- og arveret

Vores advokatfirma i København rådgiver i sager om familie, arv, testamente, samliv, skilsmisse/separation og dødsbobehandling. Vores familieretsadvokater er:

Advokat Per Andreasen

Advokat Betina Boysen

Advokat Anne Broksø

Advokat Dorte Bytoft

Advokat Helle Haxgart

Adovkat Stine Morild Kulmbak

Advokat Anne Øvlisen

Læs mere om familie- og arveret i København


Bolig og fast ejendom

Hvis du skal købe eller sælge din bolig, har spørgsmål om lejemål eller en tvist om mangler og skader, står din boligadvokat i København klar til at hjælpe:

Advokat Brian Bruun Hansen

Advokat Jacob Bartholin Holm

Advokat Jacob Outzen

Læs mere om boligkøb i København her


Erstatning og forsikring

Vores specialister i erstatning og forsikring er:

Advokat Brian Bruun Hansen

Advokat Jacob Bartholin Holm

Advokat Mikkel Holm Nielsen

Advokat Kristine Schmidt Usterud

Advokat Jacob Outzen

Klik her for at læse mere om erstatning og forsikring


Strafferet

Ret&Råd Københavns strafferetseksperter er:

Advokat Mikkel Holm Nielsen

Advokat Per Justesen 

Læs om strafferet- og forsvarsadvokat i København


Gældsrådgivning

Har du gæld, som du skal have hjælp til håndtere, har vi følgende specialister:

Advokat Per Andreasen

Advokat Betina Boysen


Erhvervsrådgivning

Vi har dygtige advokater der yder rådgivning til virksomheder:

Advokat Jacob Outzen


Vores seneste artikler

Kan man overdrage fast ejendom til sine nærtstående på favorable vilkår?

Hvilke regler gælder for overdragelse af fast ejendom - gælder reglen om værdiansættelse til 15% under den offentlige vurdering fortsat?
Af Dorte Bytoft Advokat (L)

Ligedeling af børne- og ungeydelsen

Fra 1. januar 2022 er reglerne for udbetaling af børne- og ungeydelsen ændret. Fremover deles ydelsen ligeligt, når forældre har fælles forældremyndighed.
Af Helle Haxgart Advokat

Er din ægtefælles halvdel af jeres hus særeje?

Når man er gift, har de fleste mennesker det, vi kalder delingsformue, som betyder, man deler formuen, hvis man skal skilles, eller når en af parterne dør. Der gælder særlige regler for fast ejendom og særeje.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Stramninger for særligt grove forbryderes afsoning

Livstids- og forvaringsdømte kan se frem til at få skrappere vilkår i fængslet, når Regeringen som ventet snart får vedtaget en ny lovpakke på området. Den nye lov vil tage større hensyn til retsfølelsen i befolkningen. De indsattes kommunikation med omverdenen bliver blandt andet indskrænket, ligesom de også får mindre udgang.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Hvornår kan man få gældssanering?

Mange tror, at det er tæt på umuligt at få gældssanering, men det er faktisk ikke tilfældet. Der er naturligvis visse betingelser, man skal opfylde. Dem kan du læse om her.
Af Per Andreasen Advokat (H)

Tabt arbejdsfortjeneste: Hvilke udfordringer kan man møde?

Både når det gælder beregning og bevilling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med funktionsnedsættelse, kan man møde forhindringer ude i kommunerne. Beregning af tabt arbejdsfortjeneste sker efter servicelovens § 42.
Af Kristine Schmidt Usterud Advokat (H)

Hvordan sikrer du arven, hvis din arving har uoverskuelig gæld?

Du har flere muligheder, og en af dem er at indsætte en såkaldt successionsrækkefølge i dit testamente. Arveloven indeholder dog kun en meget kortfattet bestemmelse om arv i successionsrækkefølge. Det stiller store krav til testamentet.
Af Betina Boysen Advokat

Fællesskabskompensation og deling af tab

Pensioner har stor økonomisk betydning for ægtefæller ved separation og skilsmisse. Der blev i 2007 gennemført et regelsæt om, hvordan de skal behandles på ægtefælleskifte, og disse regler gælder den dag i dag.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Har du brug for bygningssagkyndig bistand, når du køber fast ejendom?

Til trods for den verserende debat om tilstandsrapporter og bygningssagkyndiges manglende uafhængighed skal man huske, at det i mange tilfælde er en fordel af søge byggeteknisk bistand.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Status på den digitale virkelighed ved domstolene

Her 5 år efter at Danmarks domstole påbegyndte digital sagsbehandling via hjemmesiden minretssag.dk er det tid til at gøre status over, hvor langt vi er nået i en digitale virkelighed ved domstolene.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Vær igen i år OBS på rejseforsikring til gule og orange lande

Skolernes sommerferie står for døren, men pga. COVID-19 bliver sommerferien igen i år lidt anderledes, end hvad mange af os har været vant til. Det er stadig nødvendigt at holde sig opdateret på anbefalingerne, som kan ændre sig hurtigt.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Hvornår er der tale om en ”skade” i relation til erhvervs- og produktansvarsforsikringen?

Højesteret har i en afgørelse fra 20. januar 2021 i en konkret sag afgjort, at der godt kan være tale om en ”skade” i relation til erhvervs- og produktansvarsforsikringen, selvom der reelt set ikke var sket en fysisk forringelse af den pågældende installation. Det kan betale sig at være kritisk over for forsikringsselskabet.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Husk at se på energiforbruget, når du køber bolig

Når drømmen om hus og have eller ønsket om en skøn ejerlejlighed med altan skal realiseres, er der en del faktorer, der påvirker den daglige driftsøkonomi for ejeren. Udgifter til opvarmning og forbrug er væsentlige faktorer i den totale boligudgift, der desværre ofte betragtes som sekundær i udvælgelsen.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Hvad er ungdomskriminalitetsnævnet?

Ungdomskriminalitetsnævnet træffer afgørelser om kriminalitet begået af børn og unge. Det kan pålægge de unge af deltage i konfliktmægling eller rydde op, hvis de har begået hærværk. Nævnet tilbyder gratis advokatbistand.
Af Per Justesen Advokat (L)

Hvad var det nu, delt bopæl gik ud på?

I snart 2 år har det været muligt for forældre at aftale, at deres barn skal have delt bopæl, som betyder, at begge forældre bliver bopælsforældre. En af tankerne bag ordningen har været at give forældrene en oplevelse af ligestilling, hvorfor den kan være ganske attraktiv for mange. Imidlertid er der flere udfordringer og opmærksomhedspunkter, hvis man vil indgå en aftale om delt bopæl.
Af Stine Morild Kulmbak Advokat (L)

Mediation i erhvervssager

Konfliktmægling, mediation, retsmægling - mange navne, der alle dækker over en metode, der giver redskaber til at løse sin konflikt selv.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Konfliktmægleren kan hjælpe med en svær bodeling

Det er langt fra altid, man ser ens på, hvordan formuen skal deles, når man står over for at blive separereret eller skilt. Det kan betyde, at man ender i skifteretten, men der faktisk muligt at undgå at konflikterne løber løbsk. Hvis man allierer sig med en uddannet konfliktmægler, en såkaldt mediator, kan bodelingen blive mindre tidskrævende og opslidende.
Af Betina Boysen Advokat

Hvornår har man ret til henholdsvis praktisk hjælp eller socialpædagogisk støtte i hjemmet?

Når man som voksen har brug for støtte i hjemmet på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, sker udmålingen af støtten på baggrund af en vurdering fra kommunen af, dels hvor meget støtte den pågældende har brug for, dels hvilken type støtte borgeren har brug for.
Af Kristine Schmidt Usterud Advokat (H)

Kan en verserende sag ved retten med fordel løses ved retsmægling?

Selvom du er repræsenteret ved advokat i sagen, og uanset at der har været udvekslet processkrifter parterne imellem, kan det faktisk godt være, at den egentlige årsag til selve konflikten ikke er belyst. Her kan retsmægleren komme på banen.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Sammenlægning af mén

Det er ikke usædvanligt, at man får mere end én skade ved samme ulykke. Da opstår spørgsmålet om, hvordan erstatningen skal udmåles. Udgangspunktet er, at man altid skal have fuld erstatning for sine skader, men omvendt har man heller ikke krav på mere erstatning end det skaderne udmåles til.
Af Kristine Schmidt Usterud Advokat (H)

Det skal du vide om arbejdsskader i din virksomhed

Du har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, hvis du har ansatte i din virksomhed. Så har du nemlig en sikringspligt efter arbejdsskadesikringsloven. Hvis du som arbejdsgiver er erstatningsansvarlig for arbejdsskaden, kan den ansatte rejse et erstatningskrav for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte direkte mod dig/virksomheden.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Beskatning af gaver og anden formuenedgang

Skattestyrelsen har i gennem en periode haft stort fokus på formuenedgang hos afdøde med henblik på beskatning i dødsboer. Ved at undersøge afdødes formuedispositioner forud for dødsfaldet har skattestyrelsen opdaget dispositioner, som har medført beskatning i dødboet. Indsatsen fra styrelsens side har medført en betydelig stigning i den samlede betaling af gaveafgifter og boafgifter i dødsboerne.
Af Dorte Bytoft Advokat (L)

Status på bestemmelse om psykisk vold

Den 1. april 2019 trådte straffelovens § 243 om psykisk vold i kraft, og der har siden da været ført en række sager ved domstolene. På den baggrund er det nu muligt af komme med nogle generelle bemærkninger om bestemmelsens anvendelsesområde.
Af Per Justesen Advokat (L)

Hvad er et gavebrev, og er det nødvendigt at oprette et?

Et gavebrev er et dokument, som indeholder et løfte fra gavegiveren til gavemodtageren om at give en gave i form af en bestemt genstand eller et nærmere angivet beløb. Oprettelsen af et gavebrev har til formål at dokumentere, at der er tale om en gave, hvad gaven består af, og hvornår gaven gives.
Af Dorte Bytoft Advokat (L)

Fremtidsfuldmagter og gavegivning

Der er oprettet langt over 50.000 fuldmagter, siden det blev muligt i 2017. Fuldmagten træder i kraft, når man ikke længere har evne til at varetage sine økonomiske og personlige forhold. Men den giver ikke ubegrænset mulighed for at give gaver på opretterens vegne
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Sådan er reglerne for glatføre

Vinteren er kommet – og med vinteren kan følge sne og is. Det giver nogle pligter til ejere af fast ejendom.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Dødsbobehandling af udenlandske aktiver

Hvordan håndterer man udenlandske aktiver, og hvordan håndteres afgiften? Det gælder om at være opmærksom, så man ikke risikerer at betale dobbelt boafgift.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Pas på dine ansatte og kunder, når det bliver glat

Vi nærmer os vintertid og dermed tid med is og sne. Driver du din virksomhed fra egne lokaler, har du ansvaret for, at der bliver udført glatførebekæmpelse på virksomhedens område. Læs her om en håndfuld sager, der kunne være undgået.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Hvilke forsikringer skal du have som selvstændig?

Som selvstændig erhvervsdrivende er det vigtigt, at du har de rigtige forsikringer, så du ikke selv står med en kæmpe regning, skulle uheldet eller ulykken være ude. Når det handler om valg af forsikringer til dit selskab, så har det afgørende betydning, hvilke specielle behov din virksomhed har, og hvilke risiko du selv kan bære for eventuelle fejl og ulykker.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Kan mit forsikringsselskab ophæve min forsikring?

Hvis du af den ene eller anden grund har glemt at betale en årlig præmie på en af dine forsikringer, betyder det ikke, at dit forsikringsselskab bare kan ophæve din forsikring. Forsikringsselskabet skal leve op til en række formelle krav, og du har også mulighed for at klage, hvis opsigelse ikke overholder reglerne.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Hvilke rettigheder har forældre, når deres barn ikke i vil gå i skole?

Mange forældre til børn med særlige behov oplever især efter inklusionsreformen udfordringer med at få deres børn i skole. Når det er tilfældet, skal forældrene, ud over at passe barnet, også finde den rette hjælp på et område, der er præget af at være juridisk komplekst og desuden placeret i flere forvaltninger.
Af Kristine Schmidt Usterud Advokat (H)

Britta Nielsen-sagen: Blev straffelovens § 88 taget i anvendelse?

Britta Nielsen-sagen om bedrageri for millioner med offentlige midler var og er opsigtvækkende. Den er stadig aktuel på grund af den verserende sag mod hendes 3 børn. I Britta Nielsen-sagen har et af de store juridiske spørgsmål været om straffelovens §88, stk. 1, 2. pkt. skulle finde anvendelse.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Hvordan deler man boet ved skilsmisse?

Omtrent halvdelen af alle ægteskaber ender med skilsmisse. Hvordan deler man boet? Og hvad nu, hvis der ikke er ret meget at dele, eller måske slet ingenting?
Af Per Andreasen Advokat (H)

Hvorfor varetager Familieretshuset ikke forældrenes interesser?

Sagsbehandleren i Familieretshuset skal træffe en afgørelse, ud fra hvad der er bedst for barnet. Populært sagt er Familieretshuset barnets advokat. Forældrene er overladt til selv at varetage deres interesser.
Af Dorte Bytoft Advokat (L)

Hvad betyder rejsevejledningen for din rejseforsikring?

Hvis du havde planlagt en sommerferie i udlandet, skal du være særligt opmærksom på Udenrigsministeriet rejsevejledning. Udenrigsministeriet har i sin rejsevejledning frarådet alle ikke nødvendige rejser (orange) til stort set alle lande i verdenen undtagen Tyskland, Island og Norge (gul).
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Bliv klog på sygedagpengerefusion og opfølgning

Hvordan er reglerne for refusion, når din medarbejder er sygemeldt, og hvilke krav stilles der til arbejdsgiverens opfølgning? Hvis du som arbejdsgiver betaler løn til medarbejdere, som er sygemeldt, har du ret til refusion fra medarbejderens bopælskommune efter 30 dages sygdom.
Af Kristine Schmidt Usterud Advokat (H)

Har du tjek på tilstandsrapport og ejerskifteforsikring?

Sagt lidt firkantet skal tilstandsrapporten gøre køberen opmærksom på de skader, der kan konstateres visuelt, mens ejerskifteforsikringen skal dække de skader, der var skjulte ved overtagelsen. Hvis du er utilfreds med tilstandsrapporten, har du mulighed for at klage.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Ny højesteretsdom: Forældelse afbrydes kun for den del af gælden, som banken sender i fogedretten

Der er nu bragt klarhed over en usikker retstilstand. Højesteret har i en afgørelse den 16. april 2020 slået fast, at forældelsen kun afbrydes for den del af gælden, der anmodes om udlæg for. Afgørelsen kan have betydning for dig, hvis du tidligere har været i fogedretten med en gæld, da en del af den gæld kan være forældet. Det kan også få betydning for, hvordan bankerne agerer fremover, når de sender gæld i fogedretten.
Af Betina Boysen Advokat

Tvungen refleksionsperiode er nu droppet

Samtlige regeringens støttepartier og Alternativet støttede regeringens lovforslag om at afskaffe både refleksionsperioden og den tvungne delte bopæl, og der var derfor flertal for at ændre reglerne. Loven er nu ændret pr. 1. juli 2020.
Af Helle Haxgart Advokat

Er det en arbejdsskade, hvis jeg bliver smittet med COVID-19 på mit arbejde?

Ja, det kan det være. Det kan dog være vanskeligt at finde ud af, om du er smittet på dit arbejde eller i fritiden.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Kan jeg få erstatning, hvis jeg kommer til skade, når jeg arbejder hjemme fra?

Mange ansatte sidder hjemme og arbejder i denne coronatid. Men hvordan er den ansatte dækket erstatningsmæssigt, hvis der sker en ulykke, mens den ansatte arbejder hjemme fra? Det kan du læse mere om her.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Vær opmærksom på risiko for hvidvask ved kontante betalinger over 50.000 kr

Højesteret har i en dom fra sidste år forholdt sig til forståelsen af hvidvasklovens § 5 om modtagelse af kontante betalinger på over 50.000 kr.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Regeringen indfører strafferetlige stramning ved corona-kriminalitet

Regeringen har fremsat og fået vedtaget et lovforslag, der betyder væsentlige stramninger af straffe relateret til COVID-19-kriminalitet. Få et overblik over lovstramningen her.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Bistandsadvokat - det er uden omkostninger for dig

Hvad gør du, hvis du har en sag, der behandles af politiet, og du eventuelt skal i retten? Har du været udsat for fysisk eller psykisk vold, en seksualforbrydelse eller anden personfarlig kriminalitet, kan du uden omkostninger få beskikket en bistandsadvokat.
Af Per Justesen Advokat (L)

Hvad betyder coronavirus for min ferie?

Hvis du har bestilt ferie, og er det meningen du skal rejse inden for de næste par uger, er der en række forhold du skal være opmærksom på.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Tvungen delt bopæl – hvordan går det med det?

De nye regler i forældreansvarsloven fra 1. april 2019 om tvungen delt bopæl giver nye muligheder og nye udfordringer. Tvungen delt bopæl betyder, at begge forældre betragtes som bopælsforældre i de første 3 måneder efter forældrenes samlivsophævelse, hvis der er uenighed om barnets fremtidige bopæl.
Af Helle Haxgart Advokat

Indbrud i privatboligen - Er du korrekt forsikret?

Når uheldet er ude, skal du kunne dokumentere, hvad der er blevet stjålet – husk at gemme kvitteringer for det indbo, du har købt, og tag billeder af indboet med dato på.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Generationsskifterne bliver dyrere

Regeringen har fremsat lovforslag om en såkaldt ”tilbagerulning” af afgifter på generationsskifter. Det betyder, det i fremtiden vil udløse større afgifter at få overdraget en virksomhed.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Huskeseddel til skiferien

Skiferien er for mange vintrens højdepunkt, og skisport er en populær ferieform. Men det er ikke uden risiko, at man pakker ski og støvler og forcerer løjperne. Det er klogt at tage sine forholdsregler både før, under og efter ferien.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Der er forskel på afgiftsfrie gaver og arveforskud

Hvis du er i det gavmilde hjørne og overvejer at begunstige en eller flere af dine nærmeste, skal du være opmærksom på, at der trods mange ligheder er en forskel på, om du giver en gave eller et arveforskud til dine børn eller arvinger.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Kompensationskrav ved død

Når man gifter sig, får man såkaldt delingsformue i ægteskabet, hvis ikke man ved ægtepagt beslutter andet. Hvornår kan man få noget af den anden ægtefælles særeje eller ikke-delingsformue? To bestemmelser beskytter den svage part.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Spirituskørsel – en oversigt over regler og straf

De fleste af os kender nok den med at tælle genstande, så vi ikke risikerer at overskride færdselslovens regler om spirituskørsel. Dette er ikke mindre her omkring december måned, hvor politiet ofte laver kontroller med det direkte sigte at undersøge, om folk kører spirituspåvirkede hjem fra julefrokosten. Men hvordan er reglerne egentlig, og hvilken straf risikerer du, hvis du ikke tidligere er dømt for spirituskørsel?
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Politiet retter henvendelse – hvad bør du gøre?

Heldigvis oplever de fleste af os ikke, at politiet kontakter os. Men hvad skal du, eller folk du kender, gøre, hvis det sker? Det første og vigtigste er selvfølgelig at finde ud af, hvad sagen drejer sig om.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Hvad er en børnefaglig undersøgelse?

En børnefaglig undersøgelse skal danne baggrund for at give børn støtte i hverdagen. Selvom forældre kan blive skræmt over det særlige tiltag, munder de fleste børnefaglige undersøgelser ud i støtte i hjemmet og ikke en anbringelse.
Af Kristine Schmidt Usterud Advokat (H)

Hvad er en fremtidsfuldmagt, og hvordan opretter jeg den?

Det har nu i 2 år været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt. Rigtig mange benytter sig af muligheden for at oprette en fremtidsfuldmagt, men alle burde gøre det.
Af Stine Morild Kulmbak Advokat (L)

Kan arvingerne smide samleveren ud?

Hvordan er man som samlever stillet ved sin samlevers død, hvis den afdøde samlever var ejer af ejendommen, man bor i?
Af Dorte Bytoft Advokat (L)

Delt bopæl – er det en god idé?

De nye regler i forældreansvarsloven fra 1. april 2019 om delt bopæl giver nye muligheder og udfordringer, så tænk dig godt om, inden du laver en aftale om delt bopæl.
Af Helle Haxgart Advokat

Hjælp til arv og dødsbo?

Når et familiemedlem afgår ved døden, er der mange ting at tage stilling til. Arvingerne skal tage en række vigtige praktiske og juridiske beslutninger, og derfor kan det være en god idé at få rådgivning fra en advokat til at hjælpe med at håndtere situationen.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Personskadeerstatning

Som skadelidt vil du som udgangspunkt kunne fremsætte følgende krav på personskadeerstatning:
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Konkurskarantæne

Siden reglerne om konkurskarantæne blev indført i 2014 har skifteretterne afsagt et utal af kendelser hvor den tidligere ledelse i kapitalselskaber er blevet idømt forbud mod at deltage i ledelse af kapitalselskaber i op til 3 år.
Af Jacob Outzen Advokat (L)

Hvilke regler gælder ved valg af advokat i straffesager

De færreste kender til reglerne om valg af advokat i straffesager og tror, at advokaterne frit kan fastsætte deres salær. Nedenfor kan du læse nærmere om, hvordan advokater vælges i straffesager, og hvordan advokaterne aflønnes.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Kompensation når pakkerejsen ikke gik, som du regnede med

Denne artikel beskriver i korte træk – ud fra seneste praksis fra Pakkerejse-Ankenævnet – hvad der skal til, for at en mangel ved din pakkerejse berettiger dig til en kompensation.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Nye regler om familieoverdragelse

Folketinget har nu vedtaget et nyt ejendomsvurderingssystem, som skal afspejle de reelle priser bedre end i dag. Det nye værdiansættelsescirkulære har betydning for arv og gave.
Af Per Andreasen Advokat (H)

Gældssanering og dit rådighedsbeløb

Hvis du vil søge gældssanering, skal du betale dine kreditorer, når du kan. Det fastslår flere afgørelser fra Landsretten.
Af Jacob Outzen Advokat (L)

Gæld - Kan du ikke betale din gæld?

En stor og uoverskuelig gæld påvirker dagligdagen og livskvaliteten, og det kan være svært at se sig ud af en håbløs økonomisk situation. Ret&Råd København tilbyder gældsrådgivning, og vi kan hjælpe dig med at få overblik over dine muligheder for at komme af med gælden.
Af Per Andreasen Advokat (H)

Erstatning efter en arbejdsulykke

Er du kommet til skade på arbejdet, kan du søge erstatning efter 2 forskellige love, hvis betingelserne er opfyldt.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Ejerskifteforsikring – hvem har bevisbyrden?

Som køber af en ejendom er det nærliggende at tro, at du med en ejerskifteforsikring i hånden har sikret dig mod alle typer af ubehagelige overraskelser i form af store skader eller mangler, der måtte dukke op, efter du har overtaget ejendommen. Helt så enkelt er det dog ikke.
Af Jacob Outzen Advokat (L)

Mulighed for genoptagelse af afslag på arbejdsløshedsdagpenge

Højesteret har den 30. april 2019 afsagt en dom, som på afgørende måde tilsidesætter Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs mangeårige praksis i forhold til selvstændiges adgang til at få arbejdsløshedsdagpenge ved ledighed.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Pas på refleksionsperioden – ægteskabet og formuefællesskabet ophører kun, hvis skilsmissen gennemføres endeligt

Hvis I er enige om at blive skilt, kan I vælge, om I vil søge om skilsmisse direkte uden forudgående separation, eller om I først søger om separation. Formuefællesskabet mellem jer ophører den dag en af jer søger om enten skilsmisse eller separation.
Af Betina Boysen Advokat

Fogedretten og gæld – Hvordan foregår et møde i fogedretten?

Har du fået en indkaldelse til fogedretten, fordi du skylder penge og ikke har betalt dem tilbage som aftalt? Læs her, hvordan mødet foregår, og hvilken betydning afgørelsen har for dig.
Af Per Andreasen Advokat (H)

Kan en psykisk lidelse være en arbejdsskade?

En arbejdsskade er en ulykke eller en medicinsk dokumenteret sygdom, der er forårsaget af særlige påvirkninger, som du på grund af dit arbejde har været mere udsat for end personer, der ikke har været beskæftiget indenfor dit område. De psykiske lidelser er ofte svære at vurdere, simpelthen fordi sygdommen kan være svær at beskrive, og fordi den udvikler sig over tid.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Gældssanering – hvordan beregnes rådighedsbeløbet?

I forbindelse med ansøgning om gældssanering skal der fremlægges et budget, der kan lægges til grund for vurderingen af, hvorvidt man opfylder betingelserne for en gældssanering.
Af Stine Morild Kulmbak Advokat (L)

Børn og bopæl – kan jeg bare flytte mit barns adresse?

Barnets bopæl er ofte noget af det sværeste at blive enige om, når man går fra hinanden. Og hvad hvis man på et tidspunkt gerne vil flytte barnets adresse? Der er mange ting, du skal være opmærksom på, hvis du gerne vil flytte barnets bopæl og adresse – både når I skal flytte fra hinanden eller hvis du ønsker at flytte barnets adresse senere hen.
Af Helle Haxgart Advokat

Ægtefællelovens betydning for generationsskifter

Ægtefælleloven, som trådte i kraft den 1. januar 2018, giver ægtefæller langt flere muligheder for at aftale præcis den løsning, de finder bedst - ikke kun vedrørende deres indbyrdes økonomiske forhold, men også i forhold til et generationsskifte.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Hjælp, vores barn har lige fået en diagnose – hvad har vi af muligheder og rettigheder?

For de fleste forældre vil det være en voldsom, chokerende og skræmmende besked at få, at ens barn har et fysisk eller psykisk handicap. Det gælder uanset, om barnets diagnose stilles i forbindelse med barnets fødsel, eller det først sker i løbet af barnets opvækst.
Af Helle Haxgart Advokat

Ansøgning om samvær

Hvordan ansøger man om samvær eller ændring af samvær? Hvad skal der stå i en ansøgning om samvær?
Af Dorte Bytoft Advokat (L)

Kan mine kreditorer komme efter min mand, hvis jeg giver ham gaver?

Som udgangspunkt kan ægtefæller frit give hinanden gaver. Er gaven større end de såkaldte lejlighedsgaver, er det vigtigt, at I opretter en gaveægtepagt for at sikre, at eventuelle kreditorer ikke kan kræve udlæg i gaven.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Kræver det noget at oprette et afgiftsbesparende testamente?

Mange forældre opretter testamente for at sikre, at arven til deres børn bliver fordelt på en bestemt måde. Færre ved dog, at der er endnu større grund til at oprette testamente, såfremt man ikke har nogle børn eller hvis man ønsker, at andre end ens børn skal arve. For ud over at kunne bestemme nøjagtig hvem arven skal tilfalde, kan man samtidig spare betydelige afgifter ved at oprette et særligt afgiftsbesparende testamente.
Af Anne Broksø Advokat (H)

3 gode råd til din skiferie

Hvert år drager over 500.000 danskere på skiferie. Hvis du er én af de heldige, der skal afsted på skiferie er her 3 juridiske forhold du skal være opmærksom på. Vigtigst af alt er selvfølgelig, at du passer på dig selv og dine omgivelser, når du har spændt hjelm og bindinger, og nyder sneen under skiene på vej ned ad pisterne.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Hvordan anfægter jeg en pensionsudbetaling?

Når en person etablerer en pensionsopsparing eller en livsforsikring, kan vedkommende indsætte en begunstiget. Formålet hermed er, at den begunstigede får udbetalt forsikrings- eller pensionssummen når forsikringstageren eller pensionsopspareren afgår ved døden.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Pas på når det er glat

Bringer vinteren kulde og sne kan der være glat hvor vi færdes. Det er grundejeren, der har pligt til at rydde for sne og glatførebekæmpe.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Højesteret afsiger interessant dom

Højesteret har den 29. oktober 2018 afsagt en interessant dom vedrørende grænsedragningen mellem straffelovens bestemmelser om blufærdighedskrænkelse og anden kønslig omgængelse. Den tiltalte var i byretten og landsretten fundet skyldig i to gange kort efter hinanden at have ført sin hånd ned i sin 12-årige steddatters trusser og herunder have stimuleret hendes klitoris, den ene gang af helt kort varighed og anden gang af nogen varighed af op til et minut. Under henvisning til at der ikke var sket penetration, var forholdet blevet henført under straffelovens bestemmelse om blufærdighedskrænkelse, og straffen var fastsat til 30 dages betinget fængsel.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Erstatningsansvar når små børn kommer til skade

Nogle gange rammer skader desværre også små børn. Det rejser det erstatningsretslige spørgsmål, om der kan rejses erstatningskrav mod den person, der har barnet i sin varetægt.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Skal jeg betale ægtefællebidrag?

For at kunne blive separeret eller skilt ved bevilling i Familieretshuset skal parterne være enige om enten separation eller skilsmisse, ligesom de skal være enige om to vilkår, nemlig spørgsmålet om hvem af ægtefællerne, der skal fortsætte lejemålet af den fælles lejlighed samt spørgsmålet om ægtefællebidrag.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Får du den rigtige erstatning efter en arbejdsskade?

Har du pådraget dig en skade på arbejde, skal ulykken behandles af Arbejdsmarkedets Erhvervssirking, der træffer afgørelse om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Desuden kan du få dækket udgifter til behandling m.m. Det følger af reglerne i arbejdsskadesikringsloven.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste – hvor længe kan det kræves ved opsigelse eller arbejdsgiverens konkurs?

Har du være udsat for en ulykke eller en skade og søger erstatning, er det dig som skadelidt, der skal dokumentere, at du har lidt et tab.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Fremtidsfuldmagter

Den 1. september 2017 trådte en ny lov i kraft om fremtidsfuldmagter. Det er fuldmagter, man opretter, mens man er ved sine fulde fem, men som først træder i kraft, når man ikke selv kan varetage egen interesser.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Forældreansvarsloven i det nye skilsmissesystem

En skilsmisse kan være opslidende for alle parter, men især børnene kan risikere at komme i klemme i forældrenes skilsmisse. Den 1. april 2019 træder lov om familieretshuset i kraft – loven skal sikre et samlet familieretligt system. Et af hovedformålene med loven er at sikre, at parterne og særligt børnene kommer lempeligere gennem et skilsmisseforløb.
Af Stine Morild Kulmbak Advokat (L)

Fri proces til bopæls- og forældremyndighedssager

Ved du hvornår du har mulighed for at få fri proces til bopæls- og forældremyndighedssager? Denne artikel hjælper dig på vej.
Af Dorte Bytoft Advokat (L)

Det er ikke sikkert at kommunen må stoppe sygedagpenge med tilbagevirkende kraft

Kommunen må ikke stoppe sygedagpenge med tilbagevirkende kraft med henvisning til, at uarbejdsdygtighedskriteriet ikke er opfyldt
Af Kristine Schmidt Usterud Advokat (H)

Hjælp til arv og dødsbo?

Når et familiemedlem afgår ved døden, er der mange ting at tage stilling til. Arvingerne skal tage en række vigtige praktiske og juridiske beslutninger, og derfor kan det være en god ide at få hjælp fra en advokat til at håndtere de spørgsmål, der rejser sig.
Af Per Andreasen Advokat (H)

Hjælp til testamente?

Et testamente er individuelt og skal altid skræddersyes efter netop dine forhold og ønsker. For at være gyldigt skal testamentet desuden opfylde nogle krav, der er fastsat i arveloven. Det sikreste er derfor at oprette dit testamente med hjælp fra en advokat.
Af Per Andreasen Advokat (H)

Hjælp til skilsmisse?

Der er mange ting at tage stilling til, hvis du har fundet ud af, at du og din ægtefælle ikke længere skal være sammen. Derfor kan det være en god idé at få hjælp fra en familieadvokat.
Af Stine Morild Kulmbak Advokat (L)

Så er det tid til sommerferie

Sommerferien er booket, du og familien er klar, solcremen er fundet frem, teltet er afprøvet i baghaven, vandrestøvlerne er blevet pudset, den nye bikini i gult er købt osv. Alt efter om sommerferien skal afholde på Samos, i Nykøbing Mors, Boston eller ved Vadehavet, så er her lige nogle få ting, som du også bør have på din ”to do-liste” inden du og familien drager på sommerferie
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Hjælp med skatteret?

Der er mange ting at tage stilling til, hvis du har fået en skattesag ”på halsen” eller er i tvivl om din retsstilling inden for skatteområdet. Derfor kan det være en god ide at få hjælp fra en skatteadvokat.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Hjælp til skilsmisse, bodeling og ordninger om børn?

Der er mange ting at tage stilling til, hvis du har fundet ud af, at du og din ægtefælle ikke længere skal være sammen. Derfor kan det være en god idé at få hjælp fra en familieadvokat.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Fradragsret for krydsende børnebidrag

I forbindelse med samlivsophævelse, separation og skilsmisse skal der tages stilling til, hvor børnene skal bo, dvs. hvem af forældrene skal være bopælsforælder, og hvem skal være samværsforælder.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Hjælp til sag om socialret?

Socialret er et kompliceret område, og der er mange regler at forholde sig til.
Af Kristine Schmidt Usterud Advokat (H)

Involveret i en straffesag

Uanset om du er involveret i en straffesag som offer eller sigtet er det en god idé hurtigt at kontakte en advokat til at hjælpe dig med sagen.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Pas på med aftaler om rentefradragsretten i forbindelse med separation eller skilsmisse

Mange ægtefæller køber fast ejendom sammen og optager også fælles lån til finansiering af købet.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Hjælp til erstatning?

Der er mange ting at tage stilling til, hvis du har fået en personskade. Derfor kan det være en god ide at få hjælp fra en erstatningsadvokat, når du rejser et erstatningskrav.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Tabt arbejdsfortjeneste til forældre til handicappet barn

Flere kommuner dækker ikke tabt arbejdsfortjeneste til forældre i overensstemmelse med reglerne, fastslår Ankestyrelsen.
Af Kristine Schmidt Usterud Advokat (H)

Hvad sker der, når dit handicappede barn bliver voksen?

Spørgsmålet bliver relevant, når barnet bliver myndigt, idet barnet fra dette tidspunkt kan være berettiget til at få førtidspension m.m. Derudover vil barnet juridisk set have mulighed for at indgå aftaler.
Af Kristine Schmidt Usterud Advokat (H)

Hvornår kan du få dækket fremtidige helbredelsesudgifter og andet tab?

Hvis man har været udsat for en personskade, kan man, ud over de almindelige erstatningsposter, som svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén samt erhvervsevnetab, også i nogle tilfælde være berettiget til at få dækket andre udgifter, som fx udgifter til fysioterapi, boligindretning, medicinudgifter mv.
Af Kristine Schmidt Usterud Advokat (H)

Nye muligheder i ægtefælleloven. Gæld kan blive til særeje

Den 1. januar 2018 trådte den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold i kraft. Den bliver med et kort udtryk kaldt for ”ægtefælleloven”.
Af Per Andreasen Advokat (H)

Deling af pensioner

Højesteret har i to sager (125/2017 og 126/2017) truffet nye afgørelser om deling af pensioner ved ægtefælleskifte. Afgørelserne er truffet d. 30. januar 2018. (Bemærk at der henvises til den dagældende Retsvirkningslov, som den 1. januar 2018 blev erstattet af Lov om ægtefællers økonomiske forhold.)
Af Anne Broksø Advokat (H)

Lov om ægtefællers økonomiske forhold – nye muligheder for særeje.

Den 1. januar 2018 trådte lov om ægtefællers økonomiske forhold i kraft – loven åbner b.la. op for to nye særejeformer og giver dermed ægtefæller større frihed til valg af formueordning i ægteskabet. Med loven er der indført to nye særejeformer, sumdeling og sumsæreje.
Af Stine Morild Kulmbak Advokat (L)

Hvordan beregnes erstatning for fremtidig erhvervsevnetab, hvis du som skadelidt før ulykken arbejdede mere end ”fuld tid”?

Er du udsat for en ulykke, kan du kræve erstatning fra den, der er ansvarlig for, at du kom til skade. Dit erstatningskrav for din personskade skal opgøres efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Du kan få godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for varigt mén samt erstatning for tab af erhvervsevne.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Har du betalt erstatning tilbage i en patientskadesag?

Så har du muligvis ret til at få den tilbage!
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Hvordan beregnes erstatning for fremtidig erhvervsevnetab, hvis du som skadelidt før ulykken arbejdede på deltid?

Er du udsat for en ulykke, kan du kræve erstatning fra den, der er ansvarlig for at du kom til skade. Dit erstatningskrav for din personskade skal opgøres efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Du kan få godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for varigt mén samt erstatning for tab af erhvervsevne.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Nabo vinder sag om sortglaseret tegltag

Højesteret har den 16. januar 2018 taget stilling til det principielle naboretlige spørgsmål om, hvor meget en nabo skal tåle efter en ændring på et eksisterende forhold.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Ny digital virkelighed ved domstolene

I starten af februar 2018 vil Højesteret som den sidste danske domstol indføre digital sagsbehandling af civile retssager. Herefter vil alle civile retssager i Danmark køre elektronisk via sagsportalen minretssag.dk.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Ægtefælleskifteloven

Den 1. marts 2012 trådte ægtefælleskifteloven i kraft. Reglerne afløste den såkaldte fællesboskiftelov fra 1874. Loven finder anvendelse på sager, hvor anmodning om separation/skilsmisse indgives efter 1. marts 2012.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Erstatning for forsinket diagnose/undersøgelse

Efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsesenet kan du få erstatning, hvis du bliver påført en skade under behandling fra et sundhedspersonale (sygehuse, læge eller behandlere, f.eks. kiroprator, fysioterapeut m.fl.).
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Tvangsarv

Ifølge arveloven er 25 % af den arvelod, som tilkommer dine livsarvinger og din ægtefælle, deres såkaldte tvangsarv.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Pas på værdiansættelsen af aktiver i dødsboer; bagefter kan det være svært at ændre

Når man skal afslutte et dødsbo, skal man lave en opgørelse over afdødes aktiver og passiver, og der skal man holde ”tungen lige i munden”, for en forkert værdiansættelse kan senere være svær eller i nogle tilfælde umulig at ændre.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Hvordan får jeg ægtefællebidrag og hvor meget?

Hvis du skal separeres eller skilles, kan du fremsætte krav om at få tillagt ægtefællebidrag fra din tidligere ægtefælle. Læs her under hvilket betingelser.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Pas på skatten ved bodeling

Når du skal separeres eller skilles er der 3 hovedpunkter, du skal have styr på: Selve separation/skilsmissen og vilkårene herfor, bodeling, og børnene.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Forsørgelse, gave, eller lån - kan du kræve dit ydede lån tilbagebetalt?

Sondringen mellem forsørgelse, gave, og lån er helt afgørende for, om du kan kræve et ydet lån tilbagebetalt fra din ægtefælle. Hvis det er formløst, kan dit ydede lån ofte ikke kræves tilbagebetalt.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Fuldmagt som alternativ til værgemål

Hvis en nærtstående ikke længere er i stand til at varetage sine egne interesser, kan det være relevant at overveje at oprette enten en vedvarende fuldmagt eller en fremtidsfuldmagt.
Af Anne Broksø Advokat (H)

4 ting, I skal have styr på, når I skal separeres

Om det er fordi man bruger mange timer sammen hen over julen, eller det er fordi man har besluttet sig før, men ”lige tager julen med” før man gør alvor af det, vides ikke, men uanset hvad årsagen er, så ser vi et boom og en højsæson for skilsmisser efter jul.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Det skal I have styr på, når I skal skilles

En skilsmisse er for de fleste hård at skulle igennem. Men ved at sætte sig grundigt ind i hvilke forhold, I skal have styr på og få lavet præcise aftaler, er chancerne for at undgå konflikter større.
Af Anne Broksø Advokat (H)

I december skal man tænke på …. familielån (og gaver)

De fleste har hørt om udtrykket “familielån”, og at der kan være nogle særlige fordele ved at yde et sådant.
Af Per Andreasen Advokat (H)

Ophør af sambeskatning i forbindelse med samlivsophævelse mellem ægtefæller

Landsskatteretten har for nylig truffet afgørelse om tidspunktet for ophør af sambeskatning mellem ægtefæller.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Dødslejegaver

Som udgangspunkt er du i levende live berettiget til at give gaver i det omfang, du ønsker det. Der gælder dog særlige regler, hvis døden er nært forestående - såkaldte dødslejegaver.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Spørgsmål om særeje

Ved særeje forstås aktiver og værdier, som den ene ægtefælle ejer alene, og som derfor ikke skal indgå i bodelingen og deles med den anden ægtefælle i tilfælde af skilmisse.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Pas på skatten i dødsboer

Et dødsbo er skattefrit, hvis formuen ikke overstiger cirka 2,9 mio. Omvendt er alle boer over 2,9 mio skattepligtige, og her SKAL man lave selvangivelse. Der er dog en række frister og regler, man skal være opmærksom på. Så inden du begynder at skifte et dødsbo, kan det være en god idé at tale med en advokat, så du får skiftet på den skattemæssigt mest fornuftige måde.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Hvad sker der når man bortfører sine børn?

Danmark har tiltrådt Haagerkonventionen om børnebortførelser sammen med 48 andre lande. Konventionen er ratificeret ved, at man i Danmark har vedtaget Lov om børnebortførelser. I henhold til denne, er det ulovligt at bringe børn ud af landet, hvis ikke forældremyndighedsindehaverne samtykker heri. Det betyder, at har man fælles forældremyndighed, skal begge forældre samtykke i, at barnet kommer ud af landet. Beviset er strengt.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Kan man komme til at hæfte for sin ægtefælles skattegæld?

Når et par bliver gift, indtræder der automatisk formuefællesskab i ægteskabet, medmindre parterne ved ægtepagt har valgt, at formueordningen skal være særeje.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Hvordan kommer jeg på skødet på min mands hus?

Det er kun min mand, der står registreret som ejer af vores hus. Hvilken betydning har det for mig?
Af Betina Boysen Advokat

Min mor er ved at blive dement - hvad skal jeg være opmærksom på?

Ud over de menneskelige udfordringer, der kan være ved at en af dine nære pårørende er ramt af en demenssygdom, bør I sammen forholde jer til juridiske problematikker, som kan opstå på grund af en demenssygdom.
Af Betina Boysen Advokat

Privat skifte af dødsbo

Et privat skifte indebærer, at dødsboet behandles af boets arvinger uden indblanding af en af skifteretten udpeget bobestyrer.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Pas på solidarisk hæftelse

Ved solidarisk hæftelse forstås, at to parter begge hæfter for den fulde gæld.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Skal kommunen betale erstatning, hvis der sker en skade pga. huller eller ujævne fliser i fortovet?

Ja, det skal kommune i mange tilfælde. Men der er en række betingelser, der skal være opfyldt. Læs om disse i denne artikel.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Pas på - er din samlever begunstiget på din pension eller forsikring - og ønsker du dette?

Hvis du har en samlever, skal du være opmærksom på reglerne om begunstigelse på din pension og forsikring, uanset om du ønsker, at din samlever skal modtage din forsikring og pensionsopsparing, eller om du fx ønsker, at udbetalingerne skal gå til dine børn, selv om du har en samlever.
Af Betina Boysen Advokat

Det kan være dyrt at blive under dynen!

Selvom det ikke er sjovt at stå tidligt op og skovle sne bør du nok alligevel overveje at komme ud af fjerene – i hvert fald hvis du er husejer.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Glideskader og erstatninger

Er du kommet til skade, fordi du er faldet på en vej eller fortov, hvor der ikke var blevet ryddet for sne eller saltet mod is?
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Erstatning ved isslag

I en dom fra november 2010 fastslog Østre Landsret, at det kan være særdeles vanskeligt at opnå erstatning ved faldskader som følge af isslag.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Gældssaneringsbudget

Østre Landsret har i en sag bestemt, at udgifter til nødvendig transport i visse tilfælde kan medtages i gældssaneringsbudget uden fradrag, også selv om ansøgeren ikke opfyldte betingelserne for støtte til bil efter servicelovens § 114.
Af Kristine Schmidt Usterud Advokat (H)

Hvornår er det bedst at generationsskifte min virksomhed?

Du kan vælge at generationsskifte din virksomhed, mens du stadig er i live, eller du kan blot lade den overdrage ved din død. Uanset hvilken løsning, du vælger, bør du sætte dig godt ind i de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser for at undgå ubehagelige overraskelser.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Hvornår er en ulykke en ulykke?

Er du udsat for en ulykke, kan du få erstatning fra din ulykkesforsikring, der dækker et varigt mén. Dog er det desværre ikke alle ulykker der er dækket, da de fleste ulykkesforsikringer kun dækker ''pludselige hændelser, der forårsager en personskade''. Højesteret har nu haft lejlighed til at tage stilling til dette ulykkesbegreb.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Trussel på sms udgjorde forsøg på voldtægt

Højesteret har i en interessant dom fra 29. september 2017 afgjort, at trusler sendt på sms kan udgøre et forsøg på voldtægt, hvis der trues med, at det vil få konsekvenser, hvis den truede ikke er villig til at have samleje med den truende part.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Finansiering af din virksomhed

Hvis du har brug for lånefinansiering til din virksomhed, enten fordi du er ved at etablere eller købe en virksomhed, eller fordi du ønsker at udvide din eksisterende virksomhed, skal du overveje hvilken finansiering, der passer til netop dig og din virksomhed.
Af Betina Boysen Advokat

Hvilken bevisbyrde gælder der ved krav mod dit forsikringsselskab?

Når du anmelder en skade til din forsikringsselskab, er det dig som forsikringstager, der har bevisbyrden for, at forsikringsbegivenheden er indtrådt. Det betyder f.eks. ved et tyveri, at du som forsikringstager skal bevise, at der har været indbrud, og at det du anmelder som stjålet, var til stede i din bolig.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Hjælper en konkurs dig ud af din økonomiske situation?

Er det en god idé at erklære sig konkurs for at komme ud af en uoverskuelig økonomisk situationen? Ofte vil svaret dertil være nej, fordi det ikke nødvendigvis indebærer en forbedring af skyldnerens økonomiske situation.
Af Betina Boysen Advokat

Gældssanering

Hvis du er havnet i en håbløs økonomisk situation, har du mulighed for at søge gældssanering. Gældssanering er tænkt som en hjælp i helt specielle situationer. Det er derfor ikke alle, som kan få en gældssanering. Få ind-blik i, hvad der skal til for, at du kan få gældssanering.
Af Betina Boysen Advokat

Hæftelsesformer og kautionsvarianter

Overvejer du at optage eller yde et lån? Se herunder, hvilke basale hæftelsesformer og kautionsvarianter der findes.
Af Betina Boysen Advokat

Hæfter vi for hinandens gæld, når vi er gift?

Når man indgår ægteskab, medfører dette formuefællesskab. På trods af hvad mange tror, er dette dog ikke ensbetydende med, at ægtefæller hæfter for hinandens gæld
Af Anne Broksø Advokat (H)

Erstatning efter en trafikulykke

Er du kommet til skade ved en trafikulykke, gælder reglerne i færdselsloven og erstatningsansvarsloven.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Arver jeg, hvis min samlever dør?

Mange tror fejlagtigt, at hvis man er samlevende og har været det i 2 år, eller har børn sammen, så har man også arveret efter hinanden. Det er ikke rigtigt. Samlevende har ingen legal arveret - dette uanset hvor mange år I har levet sammen, hvordan I har indrettet jeres økonomi og om I har fælles børn.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Proklama

Ved et proklama forstås en særlig meddelelse, som indrykkes i Statstidende efter et dødsfald.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Bobestyrerbo

Hvad betyder det at boet behandles af en bobestyrer?
Af Anne Broksø Advokat (H)

Beskatning af erstatningsbeløb

Det giver meget ofte anledning til tvivl og usikkerhed hos skadelidte, hvorvidt der skal betales skat af erstatningsbeløb fra personskadeerstatning. Reglerne er imidlertid relativt enkle.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Voldsoffererstatning

Har du været udsat for et voldeligt overfald, kan du i de fleste situationer kræve erstatning for det tab og den lidelse, du er påført, uden at skulle gennemføre kravet direkte mod gerningsmanden.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Er en ulykke under julefrokosten en arbejdsskade?

December var højtid for festivitas og hertil kommer de mange julefrokoster, gerne med generøse mængder af alkoholfyldte drikke som gløgg, juleøl og julesnaps. For ikke at nævne velkomstchampagnen og vinmenuen.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Kan SKAT tilbageholde dele af din løn?

I retsplejeloven findes der en regel om, at der ikke kan foretages udlæg i dine fremtidige erhvervelser ligesom der som udgangspunkt ikke kan foretages udlæg i endnu ikke udbetalt løn eller andet vederlag for personligt arbejde.
Af Jacob Outzen Advokat (L)

At afgive vidneforklaring

Mange oplever at blive indkaldt til at afgive vidneforklaring i retten - ofte i en sag de kun kender perifert - hvilket kan give anledning til megen tvivl og usikkerhed.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Nye regler om forkyndelse

Den 1. marts 2017 træder nye regler om forkyndelse i kraft med henblik på at modernisere og effektivisere mulighederne for forkyndelse i straffesager
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Sommerferien står for døren – 5 ting, du skal have styr på, hvis du skal på bilferie

Sommeren er højsæson for bilferie. Her er 5 gode råd til dig før din sommerferie:
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Skattepligt af beløb modtaget fra tidligere ægtefælle

Når et ægteskab opløses ved separation eller skilsmisse, skal der foretages en bodeling, hvis parret har haft formuefællesskab.
Af Per Andreasen Advokat (H)

Hvordan stiftes et anparts- eller aktieselskab?

Hos Ret&Råd København rådgiver vi mindre og mellemstore virksomheder omkring selskabsstiftelser og virksomhedsomdannelse.
Af Jacob Outzen Advokat (L)

”Parcelhusreglen” og spekulation

De fleste boligejere kender den såkaldte ”parcelhus”-regel, hvorefter gevinst ved salg af fast ejendom, der har tjent til bolig for ejeren i en del af eller hele ejerperioden, er skattefri. Der gælder også andre betingelser, som dog normalt ikke udgør problemer
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Jeg kan ikke overskue min gæld - Hvad gør jeg?

En stor gæld kan virke uoverskuelig og i forsøget på at komme gælden til livs, kan det være fristende at trække på en kassekredit eller optage nye lån enten hos andre lånefirmaer eller hos familie og venner. Men det er en dårlig idé. Læs her, hvad du bør gøre i stedet for
Af Per Andreasen Advokat (H)

Kan jeg få gældssanering?

Hvis man har oparbejdet en stor og uoverskuelig gæld, er det værd at undersøge muligheden for at søge gældssanering. Gældssanering er en ordning, hvor skifteretten kan nedsætte din gæld til en procentdel af den oprindelige gæld.
Af Per Andreasen Advokat (H)

Mit barn er kommet alvorligt til skade - er der mulighed for erstatning?

Børn kan ligesom voksne komme alvorligt til skade. Skaden kan ske i forbindelse med leg eller på anden vis. Men hvis ulykken er sket, hvad skal du som forældre være opmærksom på i forhold til at få erstatning til dit barn?
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Disse frister skal du være opmærksom på, hvis du har tegnet forsikring via Husejernes Forsikring

Husejernes Forsikring Assurance Agentur har solgt forsikringer til danske kunder på vegne af Gable Insurance AG - et forsikringsselskab hjemmehørende i Liechtenstein. Husejernes Forsikring i Danmark var ikke omfattet af den danske garantiordning. Den 19. november 2016 blev Gable Insurance AG erklæret konkurs. En konkurs betyder normalt, at der kun vil være ganske beskeden dækning for krav mod konkursboet – herunder for dit krav om erstatning som følge af en dækningsberettigende forsikringsskade.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Særeje i udlandet betyder ikke nødvendigvis særeje i Danmark

Bestemmelse om særeje efter udenlandsk ret medfører ikke automatisk, at aktivet efter dansk ret er særeje. Det har Højesteret for nylig taget stilling til i en sag vedrørende særeje af to ejendomme i Italien, som en hustru fik ejendomsret til i 1977 og 1982
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Dækker din forsikring, hvis du får et heksehyl i øjet?

Årets opgørelse af fyrværkeriskader fra landets skadestuer viser, at der i alt blev registreret 267 skader i de to nytårsdøgn 31. december og 1. januar. Blandt disse skader var der mindst 37 alvorlige, dvs. at patienten ikke kunne færdigbehandles på skadestuen, men blev overført til eksempelvis en øjenafdeling.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Dødsbo skattefritaget som følge af dispositioner foretaget før dødsfaldet

I en helt ny dom har Vestre Landsret tiltrådt, at et insolvent dødsbo måtte anses for skattefritaget, uanset at boets insolvens skyldtes afdødes betydelige gavedispositioner kort før dødsfaldet.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Nuværende lovgivning giver ikke mulighed for anpartssæreje

Højesteret har netop afsagt en principiel dom, som slår fast, at den nuværende lovgivning ikke giver mulighed for anpartssæreje.
Af Betina Boysen Advokat

Skal jeg fortsat betale skat i Danmark, når jeg flytter til udlandet?

Når man flytter til udlandet, er det ofte forventningen, at den danske skattepligt ophører, men dette afhænger ikke alene af fraflytningen. Det er også relevant at se på, hvad der sker med bopælen i Danmark
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Crowdfunding – et alternativ til traditionel finansiering af din iværksættervirksomhed

Udbredelsen af crowdfunding er fortsat i vækst. Finanseringsformen kan udgøre et reelt alternativ til traditionel finansiering af iværksættervirksomheder. Hvis du overvejer om din virksomhed kan finansieres via crowdfunding, bør du kende de forskellige typer af crowdfunding og forholde dig til, hvilken type der kan passe til din virksomhed.
Af Betina Boysen Advokat

Sådan fordeles renteudgifterne mellem ægtefæller

Under ægteskabet kan renteudgifter fradrages hos den ægtefælle, der efter ægteskabslovgivningen hæfter for gælden. Kan det ikke afgøres, hvem der hæfter for gælden, fradrager hver ægtefælle halvdelen af renteudgifterne.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Hvordan sikrer jeg min virksomhed ved min død?

Når man afgår ved døden, bliver alle ens aktiver lukket ned. Det betyder, at hvis du driver virksomhed i personlig form, vil ingen længere kunne tegne virksomheden. Evt. fuldmagter du har givet, falder bort. Det er uheldigt; ansatte kan dermed ikke få løn, banken er lukket for betalinger, også til husleje og vigtige leverandører mv.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Disse 3 betingelser skal være opfyldt, når du anmelder en arbejdsskade for sent

Har du været udsat for en arbejdsulykke, skal den anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (der tidligere hed Arbejdsskadestyrelsen). Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tager stilling til om ulykken er omfattet af loven og træffer afgørelse om dit varige mén og erhvervsevnetab. Der tages også stilling til udgifter for sygebehandling og optræning. Bliver ulykken anmeldt for sent, kan det betyde, at du ikke får udbetalt erstatning efter loven.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Opløsning af sameje

Det kan være en god ide at oprette en samejeoverenskomst, hvis man ejer noget sammen med andre.
Af Betina Boysen Advokat

Kan en maveforgiftning være en arbejdsskade?

Ja, det kan det godt. Østre Landsret har netop afgjort, at en ansat, der på tjenesterejse i udlandet, fik en maveforgiftning efter en middag på restaurant, havde pådraget sig en arbejdsskade.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Sværere at få gældssanering, hvis du ikke har afviklet på din gæld

Står du i en vanskelig økonomisk situation, og kunne gældsanering ende med at blive en mulighed? Så er det vigtigt, at du er opmærksom på din hidtidige afvikling af gælden. Ser denne nemlig ikke fornuftigt ud, kan det ende med, at du bliver afskåret muligheden for gældsanering.
Af Betina Boysen Advokat

Ejerskifteforsikringen – hvordan skal den gribes an?

TV2 bragte i maj måned en udsendelse om, hvordan nogle kunder hos Husejernes Forsikring havde problemer med at få betaling for skader under ejerskifteforsikringen. Udsendelsen afdækkede bl.a., at Husejernes Forsikring havde et ”tæskehold”, der skulle søge at lukke sagerne, ofte ved at forsikringstagerne fik en lavere dækning, end de egentlig havde krav på.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Højesteret opretholder livstidsstraf til bedstefar, som skød advokat og sårede ex-svigersøn

Højesteret stadfæstede fredag den livstidsdom, som en bedstefar var idømt af landsretten for at have dræbt en advokat og såret sin ex-svigersøn under et fogedretsmøde i Københavns Byret.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Hvornår kan udlændinge udvises af Danmark på grund af strafbart forhold?

Højesteret har i 3 domme for nylig forholdt sig til hvornår udlændinge kan udvises af Danmark på grund af strafbart forhold, bl.a. i den såkaldte Levakovic-sag. Sagerne handler grundlæggende om, hvorvidt det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise de pågældende personer.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Nedre grænse for, hvornår virksomhedsejere kan straffes, hvis udlændinge ses arbejde hos dem

Østre Landsret har i en afgørelse fra december 2015 fastslået, at der er en nedre grænse for, hvornår en erhvervsdrivende kan straffes, hvis det konstateres, at en udlænding hjælper den pågældende.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Vi skal giftes – bør vi oprette ægtepagt?

Når man gifter sig opstår der automatisk delingsformue (tidligere kaldet fælleseje). Delingsformue betyder, at der ved et skifte i tilfælde af separation, skilsmisse eller død sker en deling af samtlige ægtefællernes aktiver. Det kommer bag på mange, at også aktiver erhvervet forud for ægteskabet skal deles, ligesom mange bliver overraskede over, at den anden ægtefælles gæld også indgår i delingen.
Af Stine Morild Kulmbak Advokat (L)

Jordforurening

Hvad betyder det, at der er registreret forurening på Vidensniveau 1 eller 2?
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Pas på med ejerskifteforsikringen

Når du køber hus eller sommerhus får du i de fleste tilfælde udleveret en tilstandsrapport og et tilbud på en ejerskifteforsikring. Du skal som huskøber nøje læse tilstandsrapporten. Ejerskifteforsikrngen har en række undtagelser der gør, at den alligevel ikke dækker skjulte fejl og mangler, der opdages i købers ejertid
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Hjælp til gæld? Akkordordning et godt alternativ til gældssanering

Det kan være svært at erkende, at man har brug for hjælp til sin gæld, men når først det er sket, er næste skridt at finde ud af, hvad den bedste løsning er. Ofte vil svaret være en akkordordning.
Af Betina Boysen Advokat

Gældssanering – hvad er betingelserne?

Gældssanering er en mulighed for at opnå en samlet ordning med dine kreditorer og i den forbindelse få eftergivet en del eller hele din gæld. Læs her hvilke betingelser der skal være opfyldt.
Af Stine Morild Kulmbak Advokat (L)

Lever du op til betingelserne for gældssanering?

Har din gæld nået et uoverkommeligt niveau, kan gældssanering måske være løsningen for dig. Der er dog en række betingelser, der først skal være opfyldt.
Af Jacob Outzen Advokat (L)

5 råd til at undgå konkurs med din enkeltmands-virksomhed

I 2015 var 58% af de virksomheder, som gik konkurs, virksomheder uden ansatte, mens 36% havde 0-9 ansatte og 6% ramte virksomheder med 10 ansatte eller derover. [Kilde: Danmarks statistik]
Af Betina Boysen Advokat

Sådan skal advokatforbeholdet lyde

Lovgiver har valgt, at du som køber har en fortrydelsesret, hvis du fortryder dit køb, efter du og sælger har skrevet under på købsaftalen. Hvis du vil undgå, at betale 1% af købesummen til køber, skal du dog sørge for at få et advokatforbehold inkluderet i købsaftalen
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Tjek økonomien, når du køber andelsbolig

Når du køber en andelsbolig, køber du medlemsskab af en andelsboligforening og får brugsret til en konkret bolig. Det er derfor vigtigt at undersøge de regler og vilkår, der gælder for andelsboligforeningen.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Hvad betyder konkurskarantæne?

I tilfælde af at en virksomhed går konkurs, har kurator pligt til at vurdere, om der er grundlag for at indlede en sag om konkurskarantæne. Men hvad betyder det, og hvilke konsekvenser får det, hvis en person idømmes konkurskarantæne?
Af Jacob Outzen Advokat (L)

Betydningen af børnesagkyndige undersøgelser

I retssager om ophævelse af fælles forældremyndighed eller sager om et barns fremtidige bopæl ved forældrenes ophævelse af parforholdet, fastsætter Forældreansvarsloven, at barnets perspektiv skal belyses. Dette kan ske ved samtale med barnet, børnesagkyndig undersøgelse eller på anden måde, der belyser barnets perspektiv.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Arealmangler ved køb af fast ejendom

Når man som privatperson sælger sin bolig, hæfter man som udgangspunkt for eventuelle fejl eller mangler i 10 år. Det vil sige, at man som boligsælger kan risikere, at køberen inden for 10 år efter overtagelsen af boligen rejser et mangelskrav. Køber skal dog rejse kravet senest 3 år fra det tidspunkt, køber bliver bekendt med fejlen eller manglen.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Er din gæld forældet, eller har kreditor afbrudt forældelsen?

Det er kreditor, der skal bevise, at forældelsen er afbrudt. Forældelsesloven opererer med 3 forskellige forældelsesfrister – 3, 5 eller 10 år. Fristen afhænger af, hvad det er for et krav, din gæld vedrører.
Af Betina Boysen Advokat

Undgå gæld til det offentlige, hvis du vil have gældssanering

Hvis du overvejer at søge gældssanering, er det meget vigtigt, at du er opmærksom på, at gæld til det offentlige har en helt særlig status. Det offentlige er med andre ord en kreditor, man så vidt muligt skal forsøge at undgå. Har man først fået ”fornøjelsen”, skal man forsøge at begrænse skaden mest muligt.
Af Betina Boysen Advokat

Vidnetestamente - den næstbedste løsning

Hos Ret&Råd oplever vi desværre for ofte, at testamente oprettes for sent i livet. I nogle tilfælde er det først, når en person er dødeligt syg, at vedkommende får taget sig sammen til at få oprettet testamentet. Det er synd, for indimellem når man simpelt hen ikke at få det oprettet.
Af Per Andreasen Advokat (H)

Tvangsadoption

En lovændring i adoptionsloven har lettet kommunernes adgang til at foretage bortadoptioner af udsatte børn.
Af Stine Morild Kulmbak Advokat (L)

Har du brug for et testamente?

For mange af os er døden noget, vi helst ikke taler om, og noget vi håber kun sker for andre. Især hvis vi taler med yngre mennesker. Ikke desto mindre ved vi jo godt, at det nok rammer os alle, og for nogen af os, i ”utide”. Rigtig mange har ikke oprettet testamente, og det kan blive fatalt; ikke for os selv, men for vores efterladte.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Fejl i SKATs IT-system udskyder forældelse af gæld til det offentlige

Hvis du har gæld til det offentlige, betyder en ny lov, at din gæld tidligst forældes den 20. november 2021. Loven er blevet indført som følge af de alvorlige fejl i SKATs IT-system, der fik myndighederne til at suspendere al inddrivelse af gæld i september 2015.
Af Betina Boysen Advokat

Folkeafstemningen om retsforbeholdet

På torsdag stemmer Danmark om vores EU retsforbehold. Men hvad stemmer vi egentlig om?
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Risikerer man at hæfte for afdødes gæld, når man arver?

Der er ofte stor usikkerhed om, hvordan man skal forholde sig, hvis en person i ens familie dør, og man skal arve vedkommende.
Af Per Andreasen Advokat (H)

Gældssanering – Kan udgifter til kørsel medtages i budgettet?

Hvis du har en stor og uoverskuelig gæld, kan du overveje at søge gældssanering hos skifteretten. En gældssaneringskendelse kan ende med, at din gæld nedskrives eller helt bortfalder efter en periode, hvor du afdrager på din gæld. For at få en gældssanering skal du opfylde en række betingelser.
Af Jacob Outzen Advokat (L)

Garantiformuen - nye regler for indskydergaranti

Nye regler om indskydergaranti indebærer måske ændring af din dækning, hvis din bank går konkurs.
Af Betina Boysen Advokat

Skilsmisser topper efter sommerferien

Man skulle ikke umiddelbart tro det, men skilsmisse har højsæson som vinterstøvler og softice. Det er nemlig lige efter jul og efter sommerferien, at flest mennesker træffer den tunge beslutning om at gå fra hinanden.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Samværschikane

Samværsforælderens ret til samvær bortfalder kun efter aftale eller efter afgørelse fra Familieretshuset/Familieretten. Det betyder, at bopælsforælderen ikke uden videre kan varsle afholdelse af feriesamvær i samværsforælderens samværsperiode med barnet. Bopælsforælderen skal ansøge Familieretshuset om afholdelse af ferie uden for de sædvanlige ferieperioder.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Hvor stor skal gælden være, før du kan opnå gældssanering?

Mange har en så stor gæld, at de ikke kan overskue at betale gælden tilbage. I sådanne tilfælde bør det undersøges, om der kan indgås en frivillig aftale med kreditorerne om akkord (nedskrivning af gælden) eller tilbagebetaling på lempeligere vilkår.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Bilferie – hvordan er du dækket ved tyveri fra bilen?

Sommeren er højsæson for bilferie. Er du klar over hvordan din forsikring dækker, hvis du har indbrud i bilen hjemme eller i udlandet?
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Gældssanering for erhvervsmæssig gæld efter konkurs eller rekonstruktionsbehandling

Det er normalt en betingelse for at kunne opnå gældssanering, at skyldnerens økonomiske forhold er afklarede. Det betyder at skyldneren normalt skal udnytte sin erhvervsevne fuldt ud. Det er som udgangspunkt ikke muligt at opnå gældssanering, hvis skyldneren er arbejdsløs eller ikke fuldtidsansat.
Af Jacob Outzen Advokat (L)

Min privatøkonomi i ægteskabet

Ved indgåelse af ægteskab etableres automatisk formuefællesskab, med mindre ægtefællerne aftaler andet ved en ægtepagt om særeje
Af Anne Broksø Advokat (H)

Politiafhøring med en sigtets rettigheder - Bør du kontakte advokat?

De fleste af os er – heldigvis – aldrig blevet kontaktet af politiet, fordi vi bliver mistænkt for at have begået en forbrydelse. Men skulle det ske, hvad er dine rettigheder så i sådan en situation?
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Din økonomi - vejen ud af gæld

Der er opsving i den danske økonomi - også i privatøkonomien. Imidlertid er der fortsat mange, der ikke mærker noget til det økonomiske opsving i deres hverdag, fordi hverdagen er præget af en ofte altoverskyggende gæld, der virker håbløs at få betalt.
Af Stine Morild Kulmbak Advokat (L)

Hvem dækker boligkøbers udgifter til at udbedre fugtskader i kældervægge?

Det følger af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, at en boligsælger som udgangspunkt ikke hæfter for fejl og mangler ved bygningerne, hvis han giver boligkøber en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, et tilbud på en ejerskifteforsikring samt tilbyder at betale mindst halvdelen af præmien på den tilbudte ejerskifteforsikring.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Erstatning for istapper

Det ser smukt ud, når der om vinteren hænger istapper og ligger sne på tagene. Desværre giver det også anledning til mange erstatningssager, når de falder ned og forårsager skade på mennesker og biler.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Hvem har ret til huset, når I skal skilles?

I mange tilfælde er huset det væsentligste aktiv i fællesboet. Det er også det aktiv, som giver anledning til størst uenighed, da parterne skal opnå enighed om, hvem der skal overtage huset og til hvilken pris. Endvidere skal det afklares, hvem der skal betale udgifterne m.v. Det forudsættes, at huset er ejet af begge ægtefælle i lige sameje med halvdelen hver.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Rådgivning ved køb af bolig og erhvervsejendom

Ret&Råd Advokater Københavns afdeling for fast ejendom yder rådgivning til købere og sælgere i forbindelse med køb og salg af boliger og erhvervsejendomme.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Rådgivning ved køb af andelsbolig

Ret&Råd Advokater København bistår med rådgivning ved køb af andelsboliger, herunder lejligheder, rækkehuse, aktieboliger, mv.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Rådgivning ved køb af ejerbolig

Advokaterne hos Ret&Råd København bistår med køb og berigtigelse af køb af huse, ejerlejligheder, sommerhuse og ideelle anparter af ejendomme.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Hvad skal du gøre, når der sker et dødsfald?

Et meget hyppigt spørgsmål er, hvad du som efterladt skal gøre i tilfælde af et dødsfald - Herunder hvilke myndigheder, du selv skal kontakte.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Proklama - hvis afdøde skylder væk

Efter reglerne i dødsboskifteloven skal man altid indrykke proklama, når et dødsbo skiftes. Dette gælder både hvis boet skiftes privat, herunder ved forenklet privat skifte, eller ved bobestyrer. Hvis boet udlægges som et boudlæg til den, der afholder begravelsesomkostningerne, bliver der ikke indrykket proklama. Man bruger boudlæg i småboer, hvor formuen, efter betaling af rimelige begravelsesudgifter, boets behandling og særlig sikret gæld, er under 46.000 kr (2020 tal) så et proklama ville jo blot skabe falske forventninger hos kreditorerne, som jo ikke får nogen dækning, når der er tale om boudlæg.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Afgifter ved gave og død for folk der bor i udlandet

Ved at kombinere reglerne om skatte- og afgiftsfrihed for familielån og reglerne om afgiftsfrihed for arv fra udenlandskdanskere, vil der uden skat og afgift kunne overføres betydelige midler fra forældre i udlandet til børn i Danmark.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Kæledyr bruges som våben i skilsmisser

I skilsmisser, som ender i slagsmål om børnene, risikerer familiens kæledyr at blive brugt i kampen. Forældrene spekulerer i, at børnene tit vil vælge at bo samme sted som kæledyret.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Svie og Smerte

Hvis du kommer til skade som følge af en andens uansvarlige adfærd, f.eks. ved et færdelsuheld, har du krav på forskellige typer erstatning, herunder godtgørelse for svie og smerte så længe du er syg.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Erstatning ved arbejdsskader

Hvis du kommer til skade ved en ulykke, mens du er på arbejde er du dækket af arbejdsskadesikringslovens regler. Det betyder, at du har krav på erstatning, hvis du har fået varigt mén eller har mistet erhvervsevnen som følge af arbejdsskaden.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Uskiftet bo

I tilfælde af en ægtefælles dødsfald kan det tit og ofte bedre svare sig at sidde i uskiftet bo end at skulle skifte boet med arvingerne. Der er imidlertid visse begrænsninger og konsekvenser ved at sidde i uskiftet bo.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Vær opmærksom på virksomhedsoverdragelsesloven når du køber en virksomhed

Når en erhverver af en virksomhed overtager hele eller dele af virksomheden, overtager erhververen samtlige rettigheder og forpligtelser i forhold til medarbejderne. Det gælder lige fra udbetaling af lønninger, til forpligtelsen til, at overtage en medarbejder der er på barsel eller en medarbejder der har været sygemeldt i en periode.
Af Jacob Outzen Advokat (L)

Ønsker du et samliv uden sikkerhedsnet?

Når et forhold er slut er der mange ting, der skal tages stilling til – især hvis børn er involveret. Det kan derfor være en god idé at få styr på aftalerne – inden det er for sent.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Min ex-mand betaler ikke børnebidrag

Hvis du forgæves har rykket for betaling af børnebidrag til dit barn, kan du henvende dig til ”Udbetaling Danmark”, som kan udbetale dig det bidrag, som er i restance. Dog udbetaler man alene ”Normalbidraget” og ikke forhø-jede bidrag.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Erstatning for trafikuheld

Du har krav på erstatning for trafikuheld, hvis du bliver kørt ned eller på anden måde kommer til skade i trafikken, og der er et andet køretøj involveret.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Erstatning for faldskader i bus

En Højesteretsdom har fastslået hvordan ansvar fastlægges, når buspassagerer falder og kommer til skade under kørslen.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

4 måneders fængsel for ulovlig opbevaring af jagtvåben

Ved skærpelsen af våbenloven i 2009 blev strafferammen for ulovlig besiddelse af skydevåben forhøjet væsentligt, og der blev indføjet en minimumsstraf på 1 års fængsel, i sager hvor der foreligger særlig skærpende omstændigheder.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Deling af pensioner ved separation eller skilsmisse

Hvis man skal separeres eller skilles, er det væsentligt at få undersøgt, om man skal dele pensionerne med ægtefællen.
Af Per Andreasen Advokat (H)

Rykkergebyrer på parkeringsbøder

Vestre Landsret har afsagt dom i en sag om et rykkergebyr for manglende rettidig indbetaling af en parkeringsbøde, hvor modtageren af bøden gjorde gældende, at han ikke var klar over, at han havde fået bøden.
Af Mikkel Holm Nielsen Advokat (H)

Køb og salg af bolig

Vores advokater i København hjælper dig, hvis du skal købe eller sælge din bolig. Vores advokater hjælper blandt andet med købsaftalen og handlens øvrige dokumenter, opretter skøde og sikrer dig uafhængig rådgivning og tryghed i forbindelse med din bolighandel.

Kontakt advokat Jacob Bartholin Holm for en indledende og uforpligtende samtale på tlf.: 69 66 30 19 eller på mail jbh@ret-raad.dk.

Send en mail til Jacob

Familie, samliv og dødsfald

Vores advokater i København hjælper ved separation og skilsmisse, herunder i sager om bodeling og børn. I dødsboer hjælper vi med boopgørelser og andet med relation til dødsfald. Vi udfærdiger også testamenter og ægtepagter. 

Kontakt advokat Per Andreasen for en indledende og uforpligtende samtale på tlf.: 60 10 80 80 eller på mail pan@ret-raad.dk.

Send en mail til Per

Ansættelsesret

Vores advokater i København tilbyder juridisk rådgivning om ansættelsesforhold, herunder om ansættelseskontrakter, om opsigelse og bortvisning, sygdom og om andre emner og konflikter i ansættelsesforhold.

Kontakt Dorthe Westerdahl for en uforpligtende samtale på tlf.: 69 66 30 24 eller på mail dwe@ret-raad.dk.

Send en mail til Dorthe

Straffesager og forsvarsadvokat

Vores advokater i København yder kompetent rådgivning inden for strafferetten og varetager dine interesser som tiltalt eller sigtet. Advokaterne fører straffesager ved domstolene og den ene af vores advokater er desuden udpeget af Justitsministeriet som beneficeret forsvarsadvokat.

Kontakt advokat Mikkel Holm Nielsen for en indledende og uforpligtende samtale på tlf.: 25 10 05 08 eller på mail mhn@ret-raad.dk.

Send en mail til Mikkel

Gældsrådgivning

Vores advokater i København rådgiver om gæld og økonomi og udarbejder kreditorordninger, herunder betalingsordninger med kreditorerne. Vores advokater rådgiver også om akkordordninger og gældssanering.

Kontakt advokat Betina Boysen for en indledende og uforpligtende samtale på tlf.: 70 70 58 68 eller på mail bbo@ret-raad.dk.

Send en mail til Betina

Erstatning og forsikring

Vores advokater i København behandler og rådgiver om sager om personskader, herunder arbejdsskadesager, færdselsulykker, faldskader, patientskader og voldsoffersager. Vores advokater behandler også sager om professionelt ansvar, herunder advokat- og revisoransvar.

Kontakt advokat Brian Bruun Hansen for en indledende og uforpligtende samtale på tlf.: 39 99 01 97 eller på mail bbh@ret-raad.dk.

Send en mail til Brian

Erhvervslejemål og lejebolig

Vores advokater i København rådgiver udlejere såvel som lejere i spørgsmål om erhvervslejemål og lejeboliger.

Vedrørende erhvervslejemål, rådgiver vores advokater om indgåelse af lejekontrakter, om regulering af lejen, herunder markedsleje, om opsigelse og afståelse og udlejers og lejers rettigheder og forpligtelser under lejeforholdet. Vores advokater hjælper også med udarbejdelse og indgåelse af lejekontrakter.  

Ved lejeretlige problemstillinger, rådgiver vores advokater herunder om misligholdelse af lejeaftalen, opsigelse og ophævelse, konflikter om depositum og om husleje. 

Kontakt Dorthe Westerdahl for en indledende og uforpligtende samtale på tlf.: 69 66 30 24 eller på mail dwe@ret-raad.dk

Læs mere om Dorthe