Lovpligtige oplysninger

Ret&Råd følger Advokatsamfundets regler for advokatetik og god advokatskik. Vores rådgivning er baseret på dansk ret, og vi er underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask.

Alle Ret&Råds advokater:

  • er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark.
  • er en del af Advokatsamfundet.
  • har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Se Forsikrings- og bankoplysninger under det enkelte kontor.
  • er medlem af Danske Advokater.

Ret&Råd anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Klientkonti

For oplysninger om, hvor Ret&Råds kontorer har klientkonti – se de enkelte kontorer.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Ønsker du at klage?

Vi bestræber os altid på at have en åben og ærlig dialog med vores kunder, således at der ikke forekommer ubehagelige overraskelser i sagsforløbet. Skulle der alligevel være noget, som du ikke er tilfreds med, hører vi gerne fra dig. Vi anbefaler, at du kontakter din advokat direkte. Du kan også skrive til Ret&Råd kæden på sekretariatet@ret-raad.dk

Du har samtidig mulighed for at klage over advokatens adfærd og/eller salæret til:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
postkasse@advokatnaevnet.dk

Læs mere om dine klagemuligheder her: www.Advokatnaevnet.dk

Persondata- og cookiepolitik

Når du færdes på vores hjemmeside, efterlader du personlige oplysninger. Læs hvilke oplysninger vi indsamler og hvordan de behandles i vores persondata- og cookiepolitik.