Forældremyndighed

Børn, samvær & forældremyndighed

Før i tiden blev mænd og kvinder gift, fik børn og levede sammen til døden skilte dem - i nævnte rækkefølge og såre enkelt. I dag får mænd og kvinder børn, lever sammen, bliver gift, bliver skilt – men ikke nødvendigvis i den rækkefølge og måske flere gange. Det giver nye, mere komplekse familiestrukturer, og det betyder, at man ofte må forholde sig mere formelt til, hvordan man vil håndtere sit forældreskab, når man får børn sammen - ikke mindst hvis man ikke lever sammen med barnets anden forælder. Det er områder som forældremyndighed, barnets bopæl, samvær med barnet og evt. børnebidrag.

Forældremyndighed

At have forældremyndigheden over sit barn betyder, at du er forpligtet til at drage omsorg for dit barn og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse.

Hvis I har fælles forældremyndighed, kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold, at I er enige. Den forælder, som barnet har bopæl hos, kan dog træffe afgørelse om overordnede forhold i barnets daglige liv, herunder hvor i landet barnets bopæl skal være.

Enhver forælder har ret til orientering om barnets forhold fra myndighederne, herunder fra skole, institutioner, socialforvaltning og sygehus.

Samvær

Selvom I som forældre har valgt ikke at bo sammen med hinanden, har jeres barn ret til at være sammen med jer begge. Formålet er at sikre barnets tilknytning til begge forældre.

I almindelighed vil det foregå således, at forældrene selv aftaler, hvorledes samværet med den af forældrene, som barnet ikke bor hos, skal foregå. Aftalen, I selv laver, er som udgangspunkt lige så bindende som en afgørelse fra Familieretshuset eller Familieretten.

Den vil om nødvendigt – såfremt samværsaftalen ikke overholdes – kunne benyttes til at gennemtvinge samværet via Familieretten. Det er dog en betingelse, at det udtrykkeligt fremgår af aftalen, at den kan bruges som grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Kan I ikke blive enige om samværet, vil der efter anmodning til Familieretshuset blive truffet afgørelse om samværet.

Bopæl

Selvom I har valgt at opretholde den fælles forældremyndighed, efter I er gået fra hinanden, skal I alligevel tage stilling til, hvor jeres barn skal have bopæl eller om der skal være delt bopæl. Den forælder, der har bopælsretten, kan træffe beslutninger om overordnede forhold i barnets hverdag uden at skulle konsultere den anden forælder.

Siden den 1. april 2019 har det som noget nyt været muligt at aftale delt bopæl. Det kræver, at I er enige om overordnede forhold i barnets hverdag. Aftalen om delt bopæl kan bringes til ophør ved meddelelse til den anden forælder.

I kan selv indgå aftale om bopæl, men hvis I ikke kan blive enige, kan I indsende en anmodning til Familieretshuset, som så vil tilbyde jer rådgivning og konflikthåndtering. Finder I ikke en løsning, træffes der en afgørelse.

Børnebidrag

Den af jer, der ikke har barnet boende det meste af tiden, skal som udgangspunkt betale børnebidrag. Størrelsen af bidraget afhænger af indtægten hos den, der skal betale bidraget. Barnets egen indtægt kan dog også spille en rolle.

Størrelsen af det såkaldte normalbidrag fastsættes én gang årligt. Normalbidraget består af et månedligt grundbeløb og et tillæg. Hvis den bidragspligtiges bruttoindtægt udgør ca. kr. 520.000 eller mere, vil grundbeløbet som hovedregel blive forhøjet.

Den del af børnebidraget, der overstiger normalbidraget, er skattepligtig indkomst for barnet, mens grundbeløbet er fradragsberettiget for den bidragspligtige.

Børnebidrag

Når forældre går fra hinanden, skal man tage stilling til om den ene af forældrene skal betale et børnebidrag. Udover børnebidraget, er det muligt at søge om uddannelsesbidrag samt bidrag i forbindelse med barnets fødsel og konfirmation. 

Læs mere om børnebidrag her

Børn & bopæl

Når man har børn sammen og vælger at gå hver til sit, er én af de ting, man skal tage stilling til - og som kan vække store følelser i begge parter, hvor børnenes bopæl skal være i fremtiden. 
Læs mere om børn og bopæl her

Børn & samvær

Vi skal skilles, men hvordan er reglerne for samvær – og kan vi selv lave en samværsaftale om børnene? Bliv klogere på samværsreglerne og hvad I skal være opmærksomme på, når I indgår en samværsaftale.

Læs mere om børn og samvær her
Samvær & forældremyndighed

Forældreskab i en moderne tid

I brochuren kan du læse om:

 • Børn og forældremyndighed
 • Ophør af samliv og forældremyndighed
 • Samvær
 • Ved dødsfald
 • Børnebidrag
Hent brochuren her
Separation & skilsmisse

I enighed eller uenighed

I brochuren kan du læse om:

 • Når I skal gå fra hinanden
 • Børn og samlivsophør
 • Hvordan deler I boet?
 • Hvad hvis boet er insolvent?
 • Skifteretten – hvad er det?
 • Hvordan kan Ret&Råds advokater hjælpe dig?
Hent brochuren her
Arv

Hvordan fordeles arven efter dig?

I brochuren kan du læse om:

 • Hvordan arven fordeles uden et testamente
 • Testamente
 • Ægtepagt
 • Gaver og arveforskud
 • Hvordan kan Ret&Råds advokater hjælpe dig?
Hent brochuren her

Forældremyndighed

Hvad vil det sige at have fælles forældremyndighed? Hvilke beslutninger skal man være fælles om? Hvilke beslutninger er i stedet overladt til bopælsforælderen? Hvordan griber man det an, hvis man ønsker den fælles forældremyndighed ophævet?

Læs mere om forældremyndighed her