Børnebidrag

Vi har alle pligt til at være med til at forsørge vores børn. Når I går fra hinanden, skal der derfor tages stilling til om begge forældre fortsat opfylder deres forsørgelsespligt, eller om den ene af forældrene skal betale et børnebidrag.

Når I går fra hinanden eller bliver skilt og har børn sammen, vil I skulle tage stilling til om den ene af jer skal betale børnebidrag og i så fald hvor meget. I det følgende kommer vi hele vejen rundt m begrebet børnebidrag. Du kan således læse om:

Skal der betales børnebidrag?

I henhold til reglerne om børns forsørgelse, kan den forælder, der afholder udgifterne til barnets forsørgelse, anmode Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen) om, at den anden forælder pålægges at betale børnebidrag.

Dette gælder uanset om der er fælles forældremyndighed eller ej. Det afgørende for modtagelsen af børnebidraget er, om den anden forælder opfylder sin forsørgelsespligt over for barnet eller ej.

For at få afgjort, hvorvidt forsørgelsespligten er opfyldt, foretages en konkret vurdering, hvor der lægges afgørende vægt på, hvor meget barnet opholder sig hos den pågældende forælder. Er der f.eks. aftalt en 7-7 ordning (barnet opholder sig 7 dage hos hver forælder), er udgangspunktet, at den pågældende forælder må anses for at have opfyldt sin forsørgelsespligt, og skal derfor ikke pålægges af betale børnebidrag.

Er der derimod f.eks. en 10-4 ordning, vil udgangspunktet være, at den forælder, der har barnet i 4 dage ikke opfylder sin forsørgelsespligt, og denne forælder vil derfor som udgangspunkt skulle betale børnebidrag til den anden forælder.

Hvis du ønsker, at der skal fastsættes børnebidrag, skal du sende en ansøgning til Familieretshuset ved at udfylde en digital ansøgningsblanket. Bidraget fastsættes som udgangspunkt fra det tidspunkt, hvor du søger om bidrag.

Hvis man ophæver samlivet, og søger om børnebidrag, senest 2 måneder efter samlivsophævelsen, vil man dog kunne få børnebidrag med tilbagevirkende kraft, således at det gælder fra samlivsophævelsen, selv om man har søgt efter dette tidspunkt.

Ændring af børnebidraget

Du har mulighed for at søge Familieretshuset om ændring af børnebidraget. Dette kan være begrundet i, enten ændring af indtægtsforholdene, eller ændring af samværet.

Hvis du ønsker børnebidraget ændret, kan du gå ind på Familieretshusets hjemmeside, familieretshuset.dk/, og udfylde ansøgningen digitalt.

Hvor meget skal der betales i børnebidrag?

Normalbidraget består af et grundbeløb og et fast tillæg. 
I 2019 er grundbeløbet på kr. 14.736 kr. om året, og det faste tillæg er på kr. 1.908. om året. Det samlede bidrag er i 2019 således på kr. 16.664. om året pr. barn.

 Normalbidraget pr. måned 2019

 Grundbeløb

1.228,-

 Tillæg

159,-

 Samlet

1.387,-


Størrelsen af børnebidraget fastsættes ud fra den bidragspligtiges indkomst. Såfremt den bidragspligtige har en høj indtægt, vil det være muligt at få fastsat et højere bidrag end normalbidraget. Dette betyder at den bidragspligtige i visse situationer skal betale normalbidraget med tillæg af 100% eller mere.

Hvis der skal betales mere end normalbidraget

Hvorvidt den bidragspligtige skal betale mere end normalbidraget, afhænger også af, hvor mange børn den bidragspligtige skal forsørge. På Familieretshusets hjemmeside, familieretshuset.dk/, kan man se de indkomstgrænser som Familieretshuset tager udgangspunkt i, når de fastsætter børnebidrag udover normalbidraget.

2019 (ca. beløb)

         
 Normal- bidraget med tillæg af: 1 barn
2 børn
3 børn
4 børn
5 børn
 100% 510.000 kr.  570.000 kr. 
650.000 kr.  750.000 kr.  890.000 kr. 
 200% 700.000 kr.  900.000 kr. 
1 mio. kr.
1,1 mio. kr.
1,2 mio. kr.
 300% 1,3 mio. kr.  1,6 mio. kr. 
1,9 mio. kr.
2,0 mio. kr.
2,2 mio. kr.

I de tilfælde hvor den bidragspligtige er selvstændig erhvervsdrivende, kan det ofte være vanskeligt at få fastsat den årlige indkomst, idet der er flere forskellige forhold som skal medinddrages i vurderingen og fastsættelsen af indkomsten.

Særlige bidrag herunder konfirmationsbidrag, uddannelsesbidrag mv.

Udover betaling af børnebidrag, kan den bidragspligtige pålægges at betale særlige bidrag i forbindelse med f.eks. barnedåb, konfirmation, sygdom og begravelse eller anden særlig anledning. Du kan se nærmere herom på Familieretshusets hjemmeside, familieretshuset.dk/.

Familieretshuset kan bestemme, at den anden forælder skal betale bidrag til udgifterne ved et barns fødsel og navngivning, herunder dåb. Derudover kan den bidragspligtige blive pålagt at betale til moderens underhold to måneder før og en måned efter fødslen. Familieretshuset kan også træffe afgørelse om, at den anden forælder skal betale bidrag til barnets navngivning, herunder dåb. For at få bidrag, skal man sende en ansøgning inden 2 måneder efter barnets fødsel, eller 2 måneder efter en faderskabssag er afsluttet, såfremt faderskabssagen er afsluttet inden barnet er fyldt 2 år.


Normalbidraget ved fødsel udgør (2019)    844,- 
Normalbidrag til moderens underhold omkring fødslen pr. md. (2019) 1.470,-
Navngivningsbidrag, herunder ved dåb (2019) 1.228,-

Uddannelsesbidrag

Hvis et barn er fyldt 18 år og er under uddannelse, kan Familieretshuset, i visse tilfælde, træffe afgørelse om, at der skal betales et uddannelsesbidrag. Et uddannelsesbidrag kan blive pålagt, indtil barnet fylder 24 år. Uddannelsesbidraget bortfalder automatisk, hvis uddannelsen afsluttes eller afbrydes. Uddannelsesbidrag svarer til normalbidragets grundbeløb, som i 2019 er 1.228 kr. pr. måned. Tillægget bortfalder således. Der er dog mulighed for at fastsætte et højere bidrag, hvis bidragsbetaleren har en høj indkomst. 

I forbindelse med vurdering af om der skal pålægges at betale et uddannelsesbidrag, skal der også tages højde for om barnet selv har en indkomst. Såfremt barnet har en indkomst af en vis størrelse, kan dette betyde, at uddannelsesbidraget bortfalder.

Konfirmationsbidrag

Hvis det kun er den ene af forældrene som opfylder sin forsørgelsespligt i forbindelse med konfirmationen, kan den anden forældre blive pålagt at betale et såkaldt konfirmationsbidrag. 

Hvis man har fælles forældremyndighed og begge forældre f.eks. afholder en fest for barnet, er udgangspunktet, at der ikke skal betales et konfirmationsbidrag.

Konfirmationsbidrag i 2019 er 3.684 kr., hvilket svarer til tre gange normalbidragets grundbeløb.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse
}