Samvær

Hvis man ikke er bopælsforælder, betegnes man som samværsforælder. Hvis I netop er flyttet hver til sit, eller du ikke tidligere har haft samvær, kan I som forældre enten aftale hvordan samværet skal være, eller bede Statsforvaltningen om at fastsætte samværet.

Hvis man ikke er bopælsforælder, betegnes man som samværsforælder.

Som samværsforælder kan du have samvær med dit barn i op til 7 dage over en 14 dages periode.

Hvis I netop er flyttet hver til sit, eller du ikke tidligere har haft samvær, kan I som forældre enten aftale hvordan samværet skal være, eller bede Statsforvaltningen om at fastsætte samværet.

En frivillig samværsaftale vil i langt højere grad kunne gøres fleksibel, og tilpasses netop jeres behov

Udgangspunktet er, at alle børn har ret til samvær med begge deres forældre, og der vil derfor som udgangspunkt altid blive fastsat samvær i et eller andet omfang.

Der kan dog være særlige situationer, hvor Statsforvaltningen vurderer, at det vil være bedst for barnet, hvis der ikke er samvær. Her kan der været tale om situationer, hvor der flere gange har været forsøgt at etablere samvær, men at samværsforælderen ikke dukker op/overholder de aftaler der er indgået. I sådanne tilfælde vil man ofte opleve at børnene føler sig svigtede, og derfor vælger man at ophæve samværet helt, for at undgå at børnene oplever svigt. 

Der kan også været tale om børn, der har særlige vanskeligheder, og som i perioder i deres liv ikke kan rumme samværet.

Når der fastsættes samvær vil dette altid ske med udgangspunkt i barnets behov. Både om samværs- og bopælsforælder er det en god idé at sætte sig ind i følgende områder, når I skal indgå aftale om samvær:

Rettigheder som samværsforælder

Som samværsforælder har du ret til at bestemme over den tid du har samvær, og du har også ret til at tage ud at rejse med dit barn, medmindre Statsforvaltningen har begrænset dette.

Du har ret til at få barnets pas udleveret af bopælsforælderen, så du kan tage på ferie.

Bopælsforælderen må i princippet ikke blande sig i hvad du foretager dig under samværene, medmindre det ikke er godt for barnet.

Har I fælles forældremyndighed, har du som samværsforælder ret til at deltage i skolesamtaler og forældremøder, og arrangementer på skolen. Du har også ret til at være på forældreintra.

Samværsaftaler

Hvis I kan blive enige om hvordan samværet skal være, kan I med fordel selv lave en samværsaftale.

En frivillig aftale vil i langt højere grad kunne gøres fleksibel, og tilpasses netop jeres behov.

Når man laver frivillige aftaler er det vigtigt, at man forsøger at tage højde for alle ferier og helligdage. Man bør også tage højde for transport, erstatningssamvær mv.Selv om man er enige når man indgår samværsaftalen, bør man dog altid sikre sig at aftalen kan gennemtvinges ved hjælp af fogedretten. Det er et krav at det eksplicit i aftalen står at denne skal kunne virke som grundlag for tvangsfuldbyrdelse.

Det kan være en god idé at kontakte en advokat for at få udarbejdet samværsaftalen, så man er sikker på, at der er taget højde for de juridiske forhold ved aftalen.

Få hjælp til at lave en samværsaftale

Fastsættelse af samvær ved uenighed

Kan I ikke blive enige om omfanget af samværet, vil Statsforvaltningen efter anmodning fastsætte samværet. Ansøgning om samvær sker på www.statsforvaltningen.dk.

Statsforvaltningen vil herefter indkalde jer til et såkaldt vejledningsmøde, der typisk afholdes inden 35 dage efter statsforvaltningen modtager jeres henvendelse.

På mødet vil forholdene omkring samværet blive drøftet og de vil forsøge at få jer til at blive enige om et samvær. I har pligt til at deltage i vejledningsmødet. Bliver I ikke enige om samværet på vejledningsmødet vil I som udgangspunkt få tilbudt børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling. Men I kan også blive tilbudt et tværfagligt møde hvis konfliktniveauet er højt. Der deltager en jurist og en børnesagkyndig i et tværfagligt møde.

Kan I fortsat ikke blive enige om en samværsaftale, træffer Statsforvaltningen afgørelse om samværet. Samværets omfang fastsættes ud fra en konkret vurdering. Der er ikke i loven fastsat noget standard- eller minimumssamvær.

Omfanget af samværet kan således variere fra alt mellem en ½ times varighed til en 7-7 ordning (7 dage hos hver forælder).

Statsforvaltningen vil i forbindelse med fastsættelse af samvær skulle sikre sig at barnets perspektiv bliver oplyst. Dette vil ske ved, enten at barnet bliver indkaldt til en børnesamtale, eller/og der indhentes udtalelser fra skole, SFO eller anden institution, for at få afklaret hvordan barnet trives. Inddragelse af barnet i form af egentlig samtale afhænger af det enkelte barns modenhed, men de fleste 7-årige vil formentlig være i stand til at gennemføre en børnesamtale.

Der er mulighed for at klage over Statsforvaltningens samværsafgørelse til Ankestyrelsens Familieretsafdeling.

Er en sag om samvær under behandling, er der mulighed for, at Statsforvaltningen efter anmodning, kan træffe midlertidig afgørelse om samværet.

I visse særlige tilfælde kan Statsforvaltningen træffe bestemmelse om, at samværet skal være overvåget. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor der er misbrugsproblemer hos den forælder der skal have samvær eller i tilfælde, hvor man frygter, at den pågældende forælder vil bortføre barnet.

Kontaktbevarende samvær

Ved den seneste lovændring af forældreansvarsloven er der indsat bestemmelse om midlertidig kontaktbevarende samvær, således der hurtigst kan træffes afgørelse i de sager hvor den ene forælder nægtes samvær, typisk hvor samlivet enten lige er ophævet eller hvor der indtil for nylig har været samvær.

En afgørelse om midlertidig kontaktbevarende samvær skal træffes hurtigst muligt og inden 3 uger efter at samværsforælderen har rettet henvendelse til Statsforvaltningen.

Det er dog en forudsætning for at anvende reglen om kontaktbevarende samvær, at samværsforælderen har søgt om fastsættelse af samvær.

Midlertidig kontaktbevarende samvær fastsættes i udgangspunktet som et standardiseret minimumssamvær. Statsforvaltningen har således ikke mulighed for at beslutte omfanget af det kontaktbevarende samvær konkret.

Det kontaktbevarende samvær fastsættes i forhold til barnets alder:

  • For børn under 1 år: samvær 1-2 timer hver uge lørdag eller søndag samt 1-2 timer en hverdag hver uge efter statsforvaltningens nærmere bestemmelse
  • Hvis barnet er mellem 1 og 3 år: Der er samvær hver anden lørdag eller søndag kl. 10-17 samt en hverdag i den modsatte uge kl. 16-18
  • Hvis barnet er mellem 4 og 6 år: Der er samvær hver anden uge fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 17
  • Hvis barnet er 7 år eller ældre: Der er samvær hver anden uge fra fredag kl. 17 til søndag kl. 17

Ændring af samvær

Der kan opstå situationer, hvor det er nødvendigt at lave ændringer i det aftalte/fastsatte samvær.

Denne situation kan f.eks. opstå, fordi barnet ikke trives med det eksisterende samvær. Samværet er enten for langt eller for kort. Der kan også være behov for justeringer i takt med at barnet bliver ældre. Statsforvaltningen stiller som udgangspunkt krav om, at der skal være tale om ”væsentligt forandrede forhold”, før statsforvaltningen vil ændre et aftalt eller fastsat samvær.

Overvåget samvær

I visse særlige tilfælde kan Statsforvaltningen træffe bestemmelse om, at samværet skal være overvåget. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvor der er misbrugsproblemer hos den forælder der skal have samvær, eller i tilfælde, hvor man frygter, at den pågældende forælder vil bortføre barnet.

For det meste vil overvågningen ske ved et familiemedlem, men i visse tilfælde vil samværet blive overvåget af en professionel part, f.eks. en børnesagkyndig.

Overvåget samvær bliver også ofte anvendt, hvis den ene forælder mener at det er uforsvarligt at gennemføre samvær.

Her bruges de overvågede samvær til at vurdere, hvordan kontakten er mellem forælder og barn og om der er grundlag for at fastsætte samvær.

Ofte vil der være 3 overvågede samvær, hvor der er en professionel observatør som herefter udarbejder en redegørelse eller referat af samværene. Dette materiale kan Statsforvaltningen så anvende i forbindelse med en senere afgørelse.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse