Forældremyndighed

Hvad vil det sige at have fælles forældremyndighed? Hvilke beslutninger skal man være fælles om? Hvilke beslutninger er i stedet overladt til bopælsforælderen? Hvordan griber man det an, såfremt man ønsker den fælles forældremyndighed ophævet? Kan den fælles forældremyndighed ophæves uanset hvilken form for uenighed der måtte opstå mellem forældrene? Det ser vi på i det følgende.

Reglerne om forældremyndighed findes i forældreansvarsloven, som du kan finde på Retsinformation.

Hvem har forældremyndigheden?

Hvis forældrene er gift med hinanden har de fælles forældremyndighed, hvis de har underskrevet en ansvars- og omsorgserklæring eller en aftale om fælles forældremyndighed. Den fælles forældremyndighed fortsætter, selvom forældrene bliver separeret, skilt eller ophæver samlivet.

Hvad indebærer forældremyndighed?

Begrebet forældremyndighed er beskrevet i forældreansvarslovens § 2, hvor det fremgår, at ”forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov”.

Få hjælp i forbindelse med forældremyndighed - klik her

Har I fælles forældremyndighed (uanset om I bor sammen eller ej) kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold derfor enighed mellem jer.

Hvis den ene af jer har forældremyndigheden alene kan den pågældende træffe disse afgørelser uden at skulle inddrage den anden forælder. 
På statsforvaltningens hjemmeside kan du se en oversigt over, hvad I skal være enige om, når I har fælles forældremyndighed. Du kan også se, hvilke beslutninger, bopælsforælderen selv kan træffe, f.eks. valg af daginstitution.

Hvis forældrene ikke kan blive enige om et af de forhold, som i henhold til reglerne skal aftales mellem forældrene i enighed – så er der som udgangspunkt ikke andre muligheder end at ophæve den fælles forældremyndighed.

Nogle tror fejlagtigt, at fælles forældremyndighed også har en direkte betydning for samvær – ja at den fælles forældremyndighed er en garanti for, at man har ret til f.eks. at have samvær med barnet 7 ud af 14 dage, en såkaldt deleordning Det er ikke korrekt

Nogle tror fejlagtigt, at fælles forældremyndighed også har en direkte betydning for samvær – ja at den fælles forældremyndighed er en garanti for, at man har ret til f.eks. at have samvær med barnet 7 ud af 14 dage, en såkaldt deleordning. Det er ikke korrekt. Der er ikke nogen sammenhæng mellem forældremyndighed og samvær på den måde. Det er også muligt at få samvær selvom man slet ikke har andel i forældremyndigheden.

Hvad sker der med forældremyndigheden ved skilsmisse eller separation?

Hvis en af jer på et tidspunkt - efter at I er flyttet fra hinanden – ikke mener at den fælles forældremyndighed kan fortsætte, skal den pågældende kontakte Statsforvaltningen. Statsforvaltningen vil indkalde jer til et møde. Hvis det ikke lykkes at opnå et forlig vil sagen blive sendt i Retten. Retten afgør under en retssag, om den fælles forældremyndighed skal fortsætte.

Ophævelses af fælles forældremyndighed ved væsentlige samarbejdsvanskeligheder

Du skal vide, at ikke enhver uenighed kan føre til en ophævelse af den fælles forældremyndighed. Det fremgår af forældreansvarsloven, at retten kun kan ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.

Der skal være tale om vedvarende, alvorlige samarbejdsvanskeligheder, som i det væsentligste kan bebrejdes den anden forælder, og der skal også være tale om, at samarbejdsvanskelighederne går ud over barnet på en eller anden måde, f.eks. ved manglende lægehenvisning, manglende pasudstedelse eller lignende. 

I en del sager er der tale om, at der ingen eller næsten ingen kommunikation er mellem forældrene, eller at kommunikationen er så dårlig, at det er skadeligt for barnet at overvære denne.

Af og til er det nødvendigt at ophæve den fælles forældremyndighed, fordi den anden forælder har behandlet barnet dårligt eller svigtet det, hvorfor der er en generel utryghed hos barnet ved den anden forælders myndighed. Man oplever også i disse sager som begrundelse for ophævelse af den fælles forældremyndighed, at den anden forælder ikke er kontaktbar og udviser manglende eller meget svingende interesse for barnet.

Forældremyndighed ved den ene forælders død

Hvis forældre har fælles forældremyndighed, og den ene forælder dør, vil den anden forælder naturligvis have forældremyndigheden alene fremover. Har barnet ved dødsfaldet ikke bopæl hos den længstlevende, kan en anden – f.eks. en stedforælder eller en bedsteforælder -  i forbindelse med dødsfaldet anmode om at få tillagt forældremyndigheden. Anmodningen kan kun imødekommes, hvis hensynet til, hvad der er bedst for barnet, taler imod, at forældremyndigheden forbliver hos den længstlevende.

Hvis den ene forælder har forældremyndigheden alene og dør, er det udgangspunktet, at den anden forælder får forældremyndigheden. Det gælder medmindre hensynet til barnet taler imod det.

Der gælder særlige regler hvis den længstlevende forælder har forvoldt den anden forælders død.

Få indflydelse med et børnetestamente

Hvis du som forælder ønsker at have indflydelse på, hvem der i givet fald skal tillægges forældremyndigheden over dit barn efter din død, bør du oprette et såkaldt børnetestamente. Dette vil særligt være relevant, hvis du ønsker, at den anden forælder ikke får forældremyndigheden.

I børnetestamentet kan du henstille til, at Statsforvaltningen tillægger forældremyndigheden til en bestemt person eller til et par, som du har tillid til kan drage omsorg for dit barn. Du bør nærmere begrunde dit ønske, således at Statsforvaltningen har det bedst mulige grundlag at træffe en afgørelse på. I børnetestamentet kan du også overveje at indsætte økonomiske bestemmelser.

Bemærk særligt, at børnetestamentets bestemmelser om forældremyndighed kun er vejledende for Statsforvaltningen – om end de dog ofte bliver fulgt.

Opret et børnetestamente nu

Udfyld formularen, så vil en af vores eksperter kontakte dig for at for udarbejdet en ægtepagt.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Skriv evt. en kort besked her
Udfyld