Samværschikane – sådan forholder du dig, hvis dit aftalte samvær med børnene forhindres

Uenigheder mellem forældre omkring samvær med fælles børn er en stor udfordring, og politikerne har ved flere lejligheder diskuteret mulighederne for at begrænse samværschikane. I 2015 blev der vedtaget en ændring af forældreansvarsloven som skulle begrænse bopælsforælderens muligheder for at udøve chikane i forbindelse med samvær med den anden forælder

Bopæls- og samværsforældres ferier

Når Familieretshuset eller Familieretten fastsætter samvær, så fastsætter de alene samvær for samværsforælderen. Dvs. at i en resolution står der ikke hvornår bopælsforælderen har ferie med barnet.

Det fremgår som udgangspunkt af resolutionerne, at samvær bortfalder i bopælsforælderens ferie med barnet.

Dette betyder, at hvis bopælsforælderen har 3 ugers sammenhængende sommerferie, så bortfalder alt samvær i disse 3 uger, og man er som samværsforælder ikke berettiget til erstatningssamvær.

Det fremgår imidlertid af forældreansvarslovens § 21a, at fastsat eller aftalt samvær kun bortfalder når det er aftalt mellem forældrene, eller en myndighed har truffet afgørelse omkring dette.

Bestemmelsen skal hindre at bopælsforælderen kan planlægge ferie udenfor skolernes ferie- og helligdagsperioder, hvis dette går ud over barnets samvær med samværsforælderen.

Udgangspunktet med ferier er derfor, at bopælsforælderen kan have ferie med barnet i alle ferie- og helligdagsperioder, medmindre det falder i en periode hvor samværsforælderen har ferie- eller helligdagssamvær, men bopælsforælderen må ikke holde vinterferie udenfor skolernes vinterferie, hvis dette påvirker samværet med den anden forælder.

Automatisk erstatningssamvær

Såfremt en bopælsforælder ikke udleverer barnet til aftalt samvær, findes der en bestemmelse som udløser et automatisk erstatningssamvær.

I forældreansvarslovens § 42 er der givet hjemmel til fastsættelse af erstatningssamvær, og selve bestemmelsen om erstatningssamvær fremgår af bekendtgørelse 2016-02-22 nr. 146 om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 11, at:

Hvis et aftalt eller fastsat samvær ikke gennemføres, er der samvær i den efterfølgende uge i det omfang og på det tidspunkt og de vilkår, som er aftalt eller fastsat (automatisk erstatningssamvær), jf. dog stk. 2 og 3. 

Automatisk erstatningssamvær efter 1. pkt. forudsætter:

at den manglende gennemførelse af det fastsatte eller aftalte samvær ikke skyldes samværsforælderens forhold, og

at samværsforælderen straks efter, at samværet ikke er blevet gennemført, giver bopælsforælderen meddelelse om, at han eller hun ønsker automatisk erstatningssamvær.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter ikke ferie- og helligdagssamvær, overvåget samvær samt samvær, der efter aftalen eller afgørelsen skal foregå på bestemte tidspunkter, der ikke følger en nærmere fastlagt plan.

Erstatningssamværet udløses automatisk uanset aflysningsgrunden, herunder barnets sygdom.

Som samværsforælder skal man dog være opmærksom på at bestemmelsen indeholder et krav om at man gør bopælsforælderen bekendt med at man påberåber sig et erstatningssamvær.

Kontaktbevarende samvær

I nogle tilfælde hvor forældre ophæver samlivet, bliver den ene af forældrene nægtet adgang til at se børnene.

I denne situation er det uholdbart at den forælder, som har mistet kontakten skal igennem et længere forløb hos Familieretshuset, hvor kontakten med børnene i den mellemliggende periode er afbrudt. Det kan have store konsekvenser for forholdet mellem forælder og barn, særligt hvis barnet er lille.

Der er derfor indsat en bestemmelse i bekendtgørelsens § 10, om midlertidigt kontaktbevarende samvær.

Bestemmelsen har følgende indhold:

Anmoder en forælder om fastsættelse af samvær, og har denne forælder trods en hidtil jævnlig kontakt ikke aktuel kontakt med barnet, skal Familieretshuset hurtigst muligt og inden 3 uger træffe en midlertidig afgørelse om kontaktbevarende samvær, jf. lovens § 29 a, medmindre der er begrundet tvivl om, at samvær er bedst for barnet.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis den, der anmoder om samvær, meddeler Familieretshuset, at midlertidigt kontaktbevarende samvær ikke ønskes fastsat.

Stk. 3. Samvær efter stk. 1 fastsættes som anført i nr. 1-4, jf. dog stk. 4:

Barnet er ikke fyldt 1 år: Der er samvær 1-2 timer hver uge lørdag eller søndag samt 1-2 timer en hverdag hver uge efter Familieretshuset nærmere bestemmelse.

Barnet er 1-3 år: Der er samvær hver anden lørdag eller søndag kl. 10-17 samt en hverdag i den modsatte uge kl. 16-18.

Barnet er 4-6 år: Der er samvær hver anden uge fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 17.

Barnet er fyldt 7 år: Der er samvær hver anden uge fra fredag kl. 17 til søndag kl. 17.

Stk. 4. Stk. 3 kan kun fraviges, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Det som er afgørende er, at man straks efter ophøret af kontakten, anmoder om kontaktbevarende samvær, idet bestemmelsen kræver at der hidtil skal have været en jævnlig kontakt med barnet.

Det er derfor vigtigt at man f.eks. ikke bruger 2 måneder på at diskutere med x-en og herefter søger om kontaktbevarende samvær, idet man i så fald risikerer at Familieretshuset afviser at træffe bestemmelse om kontaktbevarende samvær som følge af at der ikke har været en jævnlig kontakt.

Midlertidige afgørelser

De midlertidige afgørelser om samvær som Familieretshuset træffer, mens en sag verserer i Retten, bliver endelige, når Retten har truffet afgørelse. 

Dette betyder at hvis der verserer en sag om bopælen i retten og Familieretshuset har truffet en midlertidig afgørelse om f.eks. 7/7, og Retten ikke ændrer på bopælen, så vil samværet fremadrettet bliver 7/7, medmindre bopælsforælderen anmoder Familieretshuset om at nedsætte samværet.

Dvs. at hvis man er tilfreds med det samvær som Familieretshuset midlertidig har fastsat, så behøver man ikke at foretage sig noget når sagen er afsluttet.

Familieretshuset har også mulighed for at tilbyde børnesagkyndig rådgivning i de sager, som er indbragt for Familieretten med henblik på tvangsfuldbyrdelse af et samvær.

Artiklen er oprindeligt bragt d. 17-09-15

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.