Børnebidrag

Vi har alle pligt til at være med til at forsørge vores børn. Når I går fra hinanden, skal der derfor tages stilling til, om begge forældre fortsat opfylder deres forsørgelsespligt, eller om den ene af forældrene skal betale et børnebidrag.

Når I går fra hinanden eller bliver skilt og har børn sammen, vil I skulle tage stilling til, om den ene af jer skal betale børnebidrag og i så fald hvor meget. I det følgende kommer vi hele vejen rundt om begrebet børnebidrag.

Skal der betales børnebidrag?

Efter reglerne om børns forsørgelse, kan den forælder, der afholder udgifterne til barnets forsørgelse, anmode Familieretshuset om, at den anden forælder pålægges at betale børnebidrag.

Dette gælder uanset, om der er fælles forældremyndighed eller ej. Det afgørende for modtagelsen af børnebidraget er, om den anden forælder opfylder sin forsørgelsespligt over for barnet eller ej.

For at få afgjort, hvorvidt forsørgelsespligten er opfyldt, foretages en konkret vurdering, hvor der lægges afgørende vægt på, hvor meget barnet opholder sig hos den pågældende forælder. Er der f.eks. aftalt en 7-7 ordning (barnet opholder sig 7 dage hos hver forælder), er udgangspunktet, at den pågældende forælder må anses for at have opfyldt sin forsørgelsespligt og derfor ikke skal pålægges af betale børnebidrag.

Er der derimod f.eks. en 10-4 ordning, vil udgangspunktet være, at den forælder, der har barnet i 4 dage, ikke opfylder sin forsørgelsespligt, og denne forælder vil derfor som udgangspunkt skulle betale børnebidrag til den anden forælder.

Hvis du ønsker, at der skal fastsættes børnebidrag, skal du sende en ansøgning til Familieretshuset ved at udfylde en digital ansøgningsblanket. Børnebidraget fastsættes som udgangspunkt fra det tidspunkt, hvor du søger om bidrag.

Hvis man ophæver samlivet og søger om børnebidrag senest 2 måneder efter samlivsophævelsen, vil man dog kunne få børnebidrag med tilbagevirkende kraft, således at det gælder fra samlivsophævelsen, selv om man har søgt børnebidrag efter dette tidspunkt.

Ændring af børnebidraget

Du har mulighed for at søge Familieretshuset om ændring af børnebidraget. Dette kan være begrundet i enten en ændring af indtægtsforholdene eller en ændring af samværet.

Hvis du ønsker børnebidraget ændret, skal du gå ind på Familieretshusets hjemmeside familieretshuset.dk og der udfylde ansøgningen digitalt.

Hvor meget skal der betales i børnebidrag?

Normalbidraget består af et grundbeløb og et fast tillæg. I 2021 er grundbeløbet på kr. 15.336 kr. om året, og det faste tillæg er på kr. 1.980 om året. Det samlede børnebidrag er i 2021 således på kr. 17.316 om året pr. barn.

 Normalbidraget pr. måned 2021
 Grundbeløb1.278,-
 Tillæg165,-
 Samlet1.443,-

Størrelsen af børnebidraget fastsættes ud fra den bidragspligtiges indkomst. Såfremt den bidragspligtige har en høj indtægt, vil det være muligt at få fastsat et højere bidrag end normalbidraget. Dette betyder, at den bidragspligtige i visse situationer skal betale normalbidraget med tillæg af 100% eller mere.

Hvis der skal betales mere end normalbidraget

Hvorvidt den bidragspligtige skal betale mere end normalbidraget afhænger også af, hvor mange børn den bidragspligtige skal forsørge. På Familieretshusets hjemmeside familieretshuset.dk kan man se de indkomstgrænser, som Familieretshuset tager udgangspunkt i, når de fastsætter børnebidrag udover normalbidraget.

2021 (ca. beløb)     
 Normal- bidraget med tillæg af:1 barn2 børn3 børn4 børn5 børn
 100%530.000 kr. 600.000 kr. 680.000 kr. 780.000 kr. 920.000 kr. 
 200%700.000 kr. 900.000 kr. 1 mio. kr.1,2 mio. kr.1,3 mio. kr.
 300%1,3 mio. kr. 1,6 mio. kr. 1,9 mio. kr.2,1 mio. kr.2,3 mio. kr.

I de tilfælde, hvor den bidragspligtige er selvstændig erhvervsdrivende, kan det ofte være vanskeligt at få fastsat den årlige indkomst, idet der er flere forskellige forhold, der skal medinddrages i vurderingen og fastsættelsen af indkomsten.

Særlige bidrag som konfirmationsbidrag, uddannelsesbidrag mv.

Udover betaling af børnebidrag kan den bidragspligtige pålægges at betale særlige bidrag i forbindelse med f.eks. barnedåb, konfirmation, sygdom og begravelse eller anden særlig anledning. Du kan se nærmere herom på Familieretshusets hjemmeside familieretshuset.dk.

Familieretshuset kan bestemme, at den anden forælder skal betale bidrag til udgifterne ved et barns fødsel og navngivning, herunder dåb. Derudover kan den bidragspligtige blive pålagt at betale til moderens underhold to måneder før og en måned efter fødslen. For at få bidrag skal man sende en ansøgning inden 2 måneder efter barnets fødsel, eller 2 måneder efter en faderskabssag er afsluttet, såfremt faderskabssagen er afsluttet inden barnet er fyldt 2 år.

Særlige bidrag 2020 og 2021
Normalbidraget ved fødsel udgør (2021)   878,- 
Normalbidrag til moderens underhold omkring fødslen pr. md. (2020)1.529,-
Navngivningsbidrag, herunder ved dåb (2020)1.278,-

Uddannelsesbidrag

Hvis et barn er fyldt 18 år og er under uddannelse, kan Familieretshuset i visse tilfælde træffe afgørelse om, at der skal betales et uddannelsesbidrag. Et uddannelsesbidrag kan blive pålagt, indtil barnet fylder 24 år. Uddannelsesbidraget bortfalder automatisk, hvis uddannelsen afsluttes eller afbrydes. Uddannelsesbidrag svarer til normalbidragets grundbeløb, som i 2021 er 1.278 kr. pr. måned. Tillægget bortfalder således. Der er dog mulighed for at fastsætte et højere bidrag, hvis bidragsbetaleren har en høj indkomst. 

I forbindelse med vurdering af om der skal pålægges at betale et uddannelsesbidrag, skal der også tages højde for, om barnet selv har en indkomst. Såfremt barnet har en indkomst af en vis størrelse, kan dette betyde, at uddannelsesbidraget bortfalder.

Konfirmationsbidrag

Hvis det kun er den ene af forældrene, som opfylder sin forsørgelsespligt i forbindelse med konfirmationen, kan den anden forældre blive pålagt at betale et såkaldt konfirmationsbidrag. 

Hvis man har fælles forældremyndighed og begge forældre f.eks. afholder en fest for barnet, er udgangspunktet, at der ikke skal betales et konfirmationsbidrag. Konfirmationsbidrag i 2021 er 3.834 kr., hvilket svarer til tre gange normalbidragets grundbeløb.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.