Ret&Råd Advokat Kristine Schmidt Usterud

Kristine Schmidt Usterud

Advokat (H)


Ret&Råd Advokater København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09

E-mail: ksu@ret-raad.dk Krypteret e-mail: kbh-ksu@ret-raad.dk Mobil: +45 25 10 05 27 Telefon: +45 69 66 30 17 CVR: 38 88 83 66

Faglig profil:

Jeg beskæftiger mig med rådgivning til private. Mine specialer er beskæftigelses- og socialret, erstatnings- og forsikringsret, tvangsanbringelser samt -adoptioner.

Jeg fører også retssager inden for disse områder.

Jeg har bred procedureerfaring og har mødt både i byret, landsret og Højesteret.

I perioden 2000-2017 har jeg været ansat hos Kammeradvokaten, hvor jeg har repræsenteret myndighederne i sager om beskæftigelses- og socialret, erstatnings- og forsikringsret, tvangsanbringelser samt adoptioner. 

Jeg har gennem tiden oplevet, at mange borgere bliver klemt i systemet, fordi de ikke kender til deres rettigheder, og fordi systemet er så komplekst. 

Jeg har med min baggrund stor erfaring og indgående kendskab til, hvordan myndighederne fungerer og kan hjælpe med kontakten til kommunen. Jeg kan desuden sikre, at alle rettigheder bliver overholdt, og at kommunens eventuelle fejl bliver rettede.

Social- og beskæftigelsesret

Jeg har ført en række retssager på vegne af Ankestyrelsen om støtte efter servicelovens regler f.eks. nødvendige merudgifter, støtte til bil, støtte til børn med handicap/særlige behov, tabt arbejdsfortjeneste til forældre.  

Jeg har derfor stor erfaring inden for dette komplekse område, hvor der tit bliver begået fejl i den kommunale sagsbehandling. 

Det er vigtigt, at sagen tidligt i forløbet kommer på rette spor, så borgeren og kommunen ikke taler forbi hinanden. Jeg kan her hjælpe borgeren med kontakten til kommunen med en eventuel klage til Ankestyrelse og en eventuel retssag.

Herudover har jeg ført talrige sager om bl.a. tilkendelse af førtidspension, fleksjob, sygedagpenge og har derfor også et indgående kendskab til de regler.

Hør mig fortælle om socialret:

Erstatnings- og forsikringsret

Hvis du kommer ud for en trafikulykke, en arbejdsulykke eller andre former for ulykker, kan jeg hjælpe dig med at få den erstatning, du er berettiget til, både i forhold til kontakten til forsikringsselskabet, arbejdsskademyndighederne, samt også under en eventuel retssag.

Jeg varetager alene skadelidtes interesser i disse sager.

Hør mig fortælle om godtgørelse for varigt mén:

Tvangsanbringelser og tvangsadoptioner

Gennem mange år har jeg ført retssager for Ankestyrelsen og Statsforvaltningen på disse områder og har derfor stort kendskab til servicelovens og adoptionslovens regler herom.

Erfaring

  • 1996-2000 Advokatfirmaet Lett, Vilstrup og Partnere
  • 2000-2017 Kammeradvokaten/advokatfirmaet Poul Schmith
  • 2010-2010 Konstitueret landsdommer ved Østre Landsret (advokatkonstitution)
  • 2018 - Censor ved de juridiske uddannelser
  • 2019 - Nævnsmedlem, Ankenævnet for Patienterstatningen, udpeget af Advokatrådet
  • 2019 - Udpeget af Familieretshuset til at varetage sager om magtanvendelse efter servicelovens § 127, § 129, stk. 1 og § 129a
  • 2019 – Udpeget af Ungdomskriminalitetsnævnet til at varetage sager i nævnet
  • 2019 – Censor ved retssagsprøver, udpeget af Advokatsamfundet

Advokat Kristine Schmidt Usterud anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Forsikringsselskab og garantistiller: CNA Hardy.

Jeg har klientbankkonto i Handelsbanken.

Du kan læse min persondatapolitik her.

Læs mere på Ret&Råd Advokater København.

Jeg er medlem af

Mine seneste artikler

Tabt arbejdsfortjeneste: Hvilke udfordringer kan man møde?

Både når det gælder beregning og bevilling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med funktionsnedsættelse, kan man møde forhindringer ude i kommunerne. Beregning af tabt arbejdsfortjeneste sker efter servicelovens § 42.
Af Kristine Schmidt Usterud Advokat (H)

Hvornår har man ret til henholdsvis praktisk hjælp eller socialpædagogisk støtte i hjemmet?

Når man som voksen har brug for støtte i hjemmet på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, sker udmålingen af støtten på baggrund af en vurdering fra kommunen af, dels hvor meget støtte den pågældende har brug for, dels hvilken type støtte borgeren har brug for.
Af Kristine Schmidt Usterud Advokat (H)

Sammenlægning af mén

Det er ikke usædvanligt, at man får mere end én skade ved samme ulykke. Da opstår spørgsmålet om, hvordan erstatningen skal udmåles. Udgangspunktet er, at man altid skal have fuld erstatning for sine skader, men omvendt har man heller ikke krav på mere erstatning end det skaderne udmåles til.
Af Kristine Schmidt Usterud Advokat (H)