Fleksjob og førtidspension

Fleksjob

Fleksjob er en ordning for personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Det er en betingelse, at den pågældende, har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen. Det er kommunen, der træffer afgørelse om, hvorvidt en person skal visiteres til et fleksjob.

Når man bliver ansat i fleksjob, får man løn for den arbejdsindsats, man yder. Derudover får man et tilskud til lønnen fra kommunen, der beregnes efter forskellige principper. Tilskuddet og lønnen kan tilsammen højst udgøre niveauet for den løn, man får udbetalt, når man er ansat på fuld tid i den pågældende stilling.

Førtidspension

Personer med væsentlig og varig nedsat arbejdsevne kan blive tilkendt førtidspension, hvis man ikke er berettiget til fleksjob.

Alle sager om førtidspension skal som udgangspunkt behandles af kommunens rehabiliteringsteam.  Rehabiliteringsteamet er et tværfagligt team med repræsentanter fra flere sektorer af kommunen.

Pensionsansøgeren deltager i det møde, hvor vedkommendes sag behandles. Rehabiliteringsteamet skal udarbejde en faglig forklaring bl.a. om, hvorfor arbejdsevnen anses for væsentligt nedsat. Ved arbejdsevne forstås evnen til at kunne opfylde krav, der stilles på arbejdsmarkedet til at kunne udføre forskellige konkrete specificerede arbejdsopgaver for at opnå indtægt til hel eller delvis selvforsørgelse. På baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling træffer kommunen afgørelse om ret til førtidspension.

I lov om social pension findes en række regler om beregning af pension, herunder hvilke indtægter der lægges til grund ved beregningen, betydningen af samliv, ægtefælles indtægter og udbetalinger fra egne pensionsordninger.

Kontakt os

Vores advokater kan hjælpe dig både i forhold til om du er berettiget til et fleksjob eller førtidspension, men også i forbindelse med beregningen eller beregningsmåden af ydelsen.