Skilsmisse, hvor der er børn involveret, kræver en reflektionsperiode på 3 måneder

Pas på refleksionsperioden – ægteskabet og formuefællesskabet ophører kun, hvis skilsmissen gennemføres endeligt

Hvis I er enige om at blive skilt, kan I vælge, om I vil søge om skilsmisse direkte uden forudgående separation, eller om I først søger om separation. Formuefællesskabet mellem jer ophører den dag en af jer søger om enten skilsmisse eller separation.

Hvis I ønsker at blive skilt uden forudgående separation og har fælles børn under 18 år, skal I dog igennem en refleksionsperiode på 3 måneder. Det er der nogle ulemper ved, som vil blive gennemgået nedenfor, og som gør, at det kan være bedst at søge om separation først i stedet for direkte skilsmisse.

Spørgsmål omkring separation og skilsmisse? Kom i kontakt med din lokale familieadvokat

Hvornår ophører formuefællesskab ved skilsmisse?

Hvis I ikke har valgt at have særeje, har I formuefællesskab i jeres ægteskab. Formuefællesskabet mellem jer ophører den dag, hvor en af jer indgiver ansøgning om skilsmisse eller separation.

Hvis I er enige om at blive skilt, behøver I ikke at være separeret først.

Men hvis I har fælles børn under 18 år, skal I igennem en refleksionsperiode på 3 måneder, før skilsmissen kan træde i kraft.

Ophørsdagen vil i den situation stadig være dagen for indgivelse af ansøgning om skilsmisse, men det er en betingelse for ophøret af formuefællesskabet, at skilsmissen faktisk træder i kraft.

Genbekræftelse af ønske om skilsmisse efter refleksionsperioden

Refleksionsperioden er indført med det formål at sikre jeres grundige overvejelser om skilsmissen og frem for alt øge jeres samarbejde og beskyttelsen af jeres fælles børns trivsel i forbindelse med en skilsmisse. I refleksionsperioden skal I derfor gennemgå et obligatorisk digitalt læringsforløb, og I vil få tilbudt rådgivnings- og afklaringssamtaler i Familieretshuset.

Det er ting, som kan være med til at gøre det nemmere for jer at håndtere skilsmissen og de ting I måtte uenige om i forhold til jeres fælles børn.

Efter refleksionsperioden på 3 måneder skal I genbekræfte jeres fælles ønske om skilsmisse.

Genbekræftelsen skal indgives digitalt til Familieretshuset og kan ikke indgives, før refleksionsperioden er udløbet. Omvendt skal genbekræftelsen være afgivet inden en måned efter udløbet af refleksionsperioden.

Hvis en af jer ikke genbekræfter inden fristen, bortfalder ansøgningen om skilsmisse.

Læs mere i vores brochure Separation & Skilsmisse

Når ansøgningen om skilsmisse bortfalder, bortfalder ophørsdagen for formuefællesskabet som udgangspunkt også.

Muligt at opretholde ophørsdag selv om I ikke begge genbekræfter ønsket om skilsmisse

Når ansøgningen om skilsmisse bortfalder, bortfalder ophørsdagen for formuefællesskabet som udgangspunkt også.

I har dog hver især mulighed for at opretholde den oprindelige ophørsdag, hvis I inden 4 uger efter meddelelsen om, at ansøgningen er bortfaldet, på ny søger om enten skilsmisse eller separation.

Denne mulighed for at opretholde ophørsdagen er indført for at undgå, at en af jer spekulerer økonomisk i tidspunktet for formuefællesskabets ophør for at stille sig selv bedre i økonomiske henseende i forbindelse med den efterfølgende bodeling.

I mange tilfælde vil denne mulighed for at opretholde ophørsdagen være tilstrækkeligt. Men det kræver, at man får indgivet ny ansøgning inden fristen.  

Risiko for at den nye ansøgning om separation eller skilsmisse ikke gennemføres

Ud over usikkerheden omkring ophørsdagen skal desuden nævnes risikoen for, at den nye anmodning om separation eller skilsmisse ikke ender med, at der udstedes separations- eller skilsmissebevilling, fx fordi en af ægtefællerne i mellemtiden afgår ved døden.

I så fald vil separationen/skilsmissen aldrig blive gennemført. Det har den betydning, at formuefællesskabet først ophører den dag, den ene ægtefælle afgår ved døden. Det har desuden den betydning, at den efterlevende ægtefælle stadig vil have arveret efter den afdøde, hvilket i de fleste tilfælde næppe har været et ønske fra afdødes side.

Usikkerheden i forhold til ophør af formuefællesskabet, kan undgås, hvis I vælger at søge om separation i stedet for direkte skilsmisse.

Overvej separation i stedet for direkte skilsmisse

Den usikkerhed som refleksionsperioden kan skabe i forhold til ophør af formuefællesskabet og ægteskabet i det hele taget, kan undgås, hvis I vælger at søge om separation i stedet for at søge om direkte skilsmisse. 

I så fald er ophørsdagen dagen for indgivelse af ansøgning om separation. Efter 6 måneders separation kan I søge om skilsmisse.

I vil i en separationsperiode også have mulighed for at gennemføre den digitale læringsproces og bede om rådgivnings- og afklaringssamtaler i Familieretshuset. Læringsprocessen vil dog ikke være obligatorisk som den er i refleksionsperioden.

Læs mere om skilsmisse i familier med børn under 18 år i artiklen "Nyt system til skilsmissesager med børn" af advokat Lene Astrup Treffer.

Mere information om refleksionsperioden og skilsmisse eller separation

Du kan læse mere om den tvungne refleksionsperiode ved direkte skilsmisse i artiklen ”Tvungen refleksionsperiode på 3 måneder, hvis I skal skilles? Ja, hvis I har fælles børn under 18 år” af Helle Haxgart.

Du kan desuden læse mere om skilsmisse og separation her.

Få rådgivning til din sag

Artiklen er skrevet af advokat Betina Boysen ved Ret&Råd Advokater København.

Skal du skilles eller separeres? Vi anbefaler altid, at du søger rådgivning til din situation. Find din lokale Ret&Råd advokat på vores hjemmeside, læs mere om Ægteskab, Samliv & Skilsmisse eller download vores brochure Separation & Skilsmisse.