Skilsmisse

Heldigvis er der ikke mange af os, der oplever en skilsmisse flere gange. Derfor kan man have mange spørgsmål og generel usikkerhed, når man må se i øjnene, at ægteskabet er slut. En skilsmisseadvokat kan rådgive og bistå dig med at få styr på det hele.

Vi skal skilles – har vi brug for en skilsmisseadvokat?

Når man står over for en skilsmisse, er der en række hovedområder, man skal have styr på. En skilsmisseadvokat kan hjælpe dig godt videre og rådgive dig om:

I det følgende beskriver vi de nærmere forhold ved ansøgning om separation/skilsmisse samt vilkårene herfor. Det kan dog stadig være en god idé at søge rådgivning hos en skilsmisseadvokat, der kan hjælpe med at sikre, at alt er i orden.

Læs mere om skilsmisse

Skilsmisse eller separation?

Det er muligt at blive skilt uden forudgående separation, hvis I er enige om det. 

Hvis I ikke er enige om skilsmisse, har I hver især ret til separation, uanset om den anden af jer samtykker eller ej.

Når I er blevet separeret, kan I hver især ansøge om skilsmisse efter 6 måneder. Separationen er en suspension af ægteskabet, mens skilsmissen er et ophør af ægteskabet. Såfremt du kun er separeret fra din tidligere ægtefælle, er ægteskabet ikke ophørt, og derfor kan du ikke indgå nyt ægteskab. 

Virkningen af såvel separation som skilsmisse er dog, at I ikke længere har pligt til at forsørge hinanden, at formuefællesskabet er ophørt, og at I ikke længere har arveret efter hinanden.

Hvis du kun er separeret fra din tidligere ægtefælle, skal du være opmærksom på, at separationen bortfalder, hvis I genoptager samlivet. Det betyder, at I skal flytte fra hinanden. Hvis I ikke gør det (inden ca. 3 måneder efter separationen er bevilliget), bortfalder separationen af sig selv. 

I skal være særligt opmærksomme på, at skilsmissen ikke følger automatisk efter en separation. I skal med andre ord selv aktivt ansøge om skilsmisse. 

Det er muligt at blive skilt med det samme trods uenighed herom i særlige tilfælde. Det er f.eks. i tilfælde af utroskab eller grov vold. Dette gælder ikke egen utroskab. Det er i så fald din ægtefælle, der skal ønske skilsmissen på baggrund af din utroskab.

Hvad skal vi være enige om, når vi ansøger om separation/skilsmisse?

Skal I separeres eller skilles, skal I være enige om nogle vilkår. Disse vilkår er:

  • Hvem skal fortsætte det fælles lejemål, hvis I bor til leje?
  • Skal der betales ægtefællebidrag?

Hvem skal fortsætte det fælles lejemål?

Hvis begge ægtefæller ønsker at fortsætte lejemålet alene, træffes der afgørelse om spørgsmålet. Det tillægges afgørende betydning, hvis én af ægtefællerne skal have børnene boende hos sig. 

Andre forhold, der kan tillægges betydning, er alder, helbredstilstand, økonomiske forhold og evt. erhvervstilknytning.

Skal der betales ægtefællebidrag?

Både manden og hustruen kan ansøge om ægtefællebidrag. En afgørelse om ægtefællebidrag består af to dele:

  • bidragspligten, altså om en af jer skal betale bidrag til den anden, og hvor mange år bidragspligten skal vare.
  • bidragets størrelse, altså den månedlige bidragsydelse.

I kan selv aftale ægtefællebidragets varighed. Det kan være nødvendigt at få hjælp af en skilsmisseadvokat, hvis I ikke kan blive enige, og der derfor skal træffes en afgørelse om, hvorvidt en af jer skal have bidragspligt over for den anden.

Ved rettens vurdering vil bl.a. indgå følgende faktorer:

  • ægteskabets varighed
  • bidragsmodtagerens behov for at modtage ægtefællebidrag
  • den bidragspligtiges mulighed for at betale ægtefællebidrag
  • samlivsskadesynspunktet

I almindelighed vil bidragsperioden ikke overstige 10 år, men er der helt særlige omstændigheder, kan der bestemmes bidragspligt uden tidsbegrænsning.

Tidsubegrænset bidragspligt er dog særdeles sjældent og forudsætter under alle omstændigheder, ifølge retspraksis, at ægteskabets varighed overstiger 20 år.

Hvordan ansøger vi om separation/skilsmisse?

Separation og skilsmisse søges i Familieretshuset, hvor I via familieretshuset.dk skal benytte de digitale ansøgningsblanketter. Her findes også en vejledning til, hvordan I udfylder ansøgningen. Ansøgningen skal udfyldes og indsendes online ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, ellers afvises ansøgningen. Samtidig skal der overføres et gebyr, se i afsnittet nedenfor.

Underskriver I begge separationsansøgningen og erklærer, at I er enige om vilkårene og ikke ønsker møde i Familieretshuset, kommer separationsbevillingen som hovedregel automatisk i jeres e-boks. Det gælder også for skilsmisseansøgninger fra enige forældre uden fælles børn under 18 år.

Er der uenighed, eller har den ene af jer ikke underskrevet ansøgningen, indkalder Familieretshuset til et møde (vilkårsforhandling). Kan I ikke blive enige om vilkårene, træffer Familieretshuset eller Familieretten afgørelse om hvilke vilkår, der skal gælde. Her kan det være godt at få rådgivning fra en skilsmisseadvokat, inden der skal træffes afgørelse.

En skilsmisseadvokat kan også være nødvendig, hvis den ene ægtefælle nægter at underskrive ansøgningen om separation eller skilsmisse. Man kan altså ikke nægte den anden part separation/skilsmisse. Det bliver bare lidt mere besværligt og dyrere.

Gebyrer pr. 1. januar 2022:

Separation 650 kr.

Skilsmisse 650 kr. Uanset om I er blevet separeret først.

Vilkårsforhandling 1.630 kr.

Kan en skilsmisseadvokat hjælpe med Familieretshuset?

Gebyrerne betales til Familieretshuset samtidig med ansøgningen om enten separation eller skilsmisse. Er du i tvivl, om du i forbindelse med din forestående separation/skilsmisse har ret til at fortsætte lejemålet eller har krav på ægtefællebidrag, bør du rådføre dig med en skilsmisseadvokat, inden du indsender ansøgningen til Familieretshuset.