Persondatapolitik – Randers & Århus C

Oplysning om behandling og opbevaring af personoplysninger mv for Advokatfirmaet Grønbæk & Huuse I/S – Ret&Råd Randers og Aarhus C.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

1.1 Advokatfirmaet Grønbæk & Huuse, Ret&Råd Randers og Aarhus, CVR-nr. 27817203 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på nedenstående adresser.

Ret&Råd Randers
Østervold 20, 3
8900 Randers C
randers@ret-raad.dk
Telefon: +45 89152500

Ret&Råd Århus C
Østergade 27, 2.tv.
8000 Aarhus C
aarhusc@ret-raad.dk
Telefon: +45 89152500

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

2.1 Vi behandler personoplysninger for at kunne løse juridiske opgaver og for at kunne opfylde de forpligtelser, vi som advokatfirma i øvrigt har i henhold til love og regler.

2.2 Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af det opdrag, vi har fået, eller af den aftale, vi har indgået om ydelse af juridisk rådgivning.

2.3 Behandlingen kan endvidere være begrundet i:

 • at den er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, 
 • at behandlingen er nødvendig for at opfylde væsentlige interesser, der overstiger den registreredes interesser, eller 
 • at behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

2.4 Vores behandling kan undtagelsesvis også hvile på samtykke.

2.5 Der henvises til databeskyttelsesforordningens 6, stk. 1, litra a-c og litra f, samt af artikel 9, stk. 2, litra a og f.

3. Kategorier af personoplysninger

3.1 Vi behandler både almindelige og personfølsomme oplysninger og oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser. Endvidere registrerer vi CPR-numre i det omfang, vi har behov for det, eller oplysningerne indgår i de oplysninger, vi modtager fra tredjemand.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

4.1 Vi vil som led i sagernes behandling kunne videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

4.2 Sagens øvrige parter, rådgivere for parter, syns- og skønsmænd m.v., offentlige myndigheder i det omfang det er begrundet i sagens behandling. Endvidere overlades oplysninger til it-virksomheder, ekstern bogholder mv., som advokatfirmaet har indgået databehandleraftaler med. 

5. Hvor stammer de registrerede personoplysninger fra?

5.1 Vi registrerer personoplysninger, som vi har modtaget fra sagens parter, deres rådgivere, andre aktører i sagen, eller som vi har indhentet fra offentlige databaser og registre, f.eks. tinglysningssystemet og CVR-registret.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

6.1 Sager, der er lagt på fysisk arkiv, opbevares i max 10 år, hvorefter de destrueres. 

6.2 Digitale sager slettes efter følgende retningslinjer: 

I alle sager, hvor der forløbet 11 år fra arkiveringsdatoen, slettes samtlige persondata med undtagelse af:

 • Klientens navn og adresse.
 • Modpartens/andre parters navn og adresse
 • Sagens vedrørende tekst og notattekst

I følgende sagstyper :

 • Tvangsauktioner
 • Straffesager
 • Bistandsadvokat
 • Mediation og retsmægling
 • Bobestyrerboer/Private dødsboskifter
 • Gældsrådgivning
 • Gældssanering
 • Inkasso
 • Intern administration
 • Kursus og undervisning

slettes alle persondata med undtagelse af klientens navn og adresse.6.3 I følgende sager gælder en særskilt sletteinstruks: 

 • A. Digitalt registrerede ID oplysninger i henhold til lov om hvidvask slettes efter fem år.
 • B. Digitale sagsakter i straffesager/bistandsadvokatsager slettes fra sagsmappen i forbindelse med, at sagerne arkiveres.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

7.1 Hvis vores behandling af personoplysninger undtagelsesvis hviler på samtykke, kan dette samtykke til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til os.

7.2 Trækkes et samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af personoplysninger på baggrund af det tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

8. Den registreredes rettigheder

8.1 Den registrerede har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger.

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

8.2 Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

8.3 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8.4 Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

9. Klage til Datatilsynet

9.1 Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.