Accept af cookies fra www.ret-raad.dk

Ret&Råd bruger cookies på hjemmesiden, for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies igen.

Accepter cookies Læs mere om cookies på www.ret-raad.dk

Når du skal separeres eller skilles er der 3 hovedpunkter, du skal have styr på: Selve separation/skilsmissen og vilkårene herfor, bodeling, og børnene.

Bodelingen er altså ikke et vilkår for selve separationen/skilsmissen, og således ikke en del af drøftelserne i Statsforvaltningen.


Bodelingen er derimod den fordeling af jeres fællesejeaktiver, der foretages i forbindelse med, at I skal separeres/skilles, det vil sige, deling af indbo, konti, spørgsmål om, hvem der skal have ejendommen og bilen, hvorledes I skal forholde jer til pensioner, etc.


Udgangspunktet for bodelingen er, at I skal dele den formue, I hver især ejer pr. ophørsdagen (den dag Statsforvaltningen modtager anmodning om separation/skilsmisse).


De aktiver og passiver, I hver især ejer pr. ophørsdagen indgår altså i bodelingen. Værdien af aktiverne og passiverne opgøres imidlertid som udgangspunkt den dag, bodelingen afsluttes (opgørelsesdagen).


Når I foretager en bodeling, opgør I hvad I hver især ejer – jeres såkaldte bodel. Er bodelen positiv, ligedeles værdien af denne. Er en bodel negativ, foretages der ingen deling.

I forbindelse med bodelingen, er det imidlertid meget vigtigt at være opmærksom på det skat- temæssige aspekt. At skatten bør give anledning til ekstra overvejelser, fremgår blandt andet af en nyligt afsagt dom fra Landsskatteretten (SKM 2012.578) og et nyligt afsagt ligningssvar, trykt som SKM 2012.716. Kendelsen vedrører spørgsmålet omkring udfærdigelse og efterlevelse af bodelingsoverenskomsten. Ligningssvaret vedrører fradragsproblematikken.


Ved kendelsen (SKM 2012.578) fandt Landsskatteretten, at en afløsningssum for en aftale i en bodelingsoverenskomst om ligedeling af en senere kapitalgevinst ved salg af parrets hidtidige bolig, som var udlagt til hustruen, var fuldt ud skattepligtig i mandens dødsbo. Kort fortalt, drejede sagen sig om et ægtepar, der i forbindelse med en skilsmisse via en bode- lingsaftale udlægger parrets fælles bolig til hustruen. Det bliver i bodelingsaftalen blandt andet aftalt følgende:


1. At hustruen udsteder et pantebrev til manden på kr.89.200,00, svarende til halvdelen af ejendommens friværdi på udlægstidspunktet. Pantebrevet forfalder ved ejendommens salg, men henstår i øvrigt rente- og afdragsfrit.

2. At en kapitalgevinst ved hustruens senere salg af ejendommen skulle deles ligeligt mellem parterne.

Bodelingsoverenskomsten blev lyst som byrde på ejendommen. Et salg af ejendommen kom imidlertid ikke på tale, men i 2009 afgik manden ved døden. Under bobehandlingen aftalte hustruen med mandens dødsbo, at hustruen skulle indfri det nævnte pantebrev samt indbetale et yderligere beløb til dødsboet på kr. 2,1 mio., svarende til halvdelen af differencen mellem udlægsværdien og den aktuelle handelsværdi i henhold til en mæglervurdering. Skattemyndighederne forhøjede efterfølgende boets indkomst med de nævnte kr. 2,1 mio. Denne ansættelse tiltrådte Landsskatteretten, idet det blev anført, at delingen af fællesboet, blev afsluttet i forbindelse med udlæg af ejendommen.

Landsskatteretten konkluderede, at parterne ikke havde handlet i overensstemmelse med bodelingsoverenskomsten, idet ejendommen ikke var solgt, og at dødsboet derfor ikke havde krav på nogen betaling. Afgørelsen må formentlig forstås sådan, at havde parterne fulgt bodelingsoverenskomsten i stedet for at betale en afløsningssum, ville denne kapitalgevinst ikke være skattebelagt.

I det bindende ligningssvar, offentliggjort som SKM 2012.716, meddelte skatterådet, at 2 fra-skilte ægtefæller, der fortsat ejede den hidtil fælles bolig i lige sameje, og fortsat hæftede solidarisk for indestående kreditforeningslån, ikke med skattemæssig virkning kunne aftale, at den ene fik adgang til at fradrage samtlige renteudgifter på et indestående lån.


Afgørelsen er relevant, fordi den ene part i mange bodelinger vælger at blive boende i den fælles ejendom frem til et salg.


Har du spørgsmål til skat i relation til en aktuel bodeling, eller til udfærdigelse af bodelingsaftaler i øvrigt, er du velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende drøftelse på ja@scheibel.dk eller Jan Aarup på tlf. nr. 48 26 01 50. 


Læs også vores brochure om separation og skilsmisse HER.

 

Til toppen af siden Sitemap Større skrift Tip et link Print
Sidst opdateret: 01.12.2014
Jan Aarup

Forfatter

Jan Aarup

Indehaver/Advokat (H)

Kontakt os

Ret&Råd Scheibel
v/ Advokatfirmaet Scheibel
Torvet 4
3400 Hillerød

T: 48 26 01 50
F: 48 24 03 55

E-mail:
hilleroed@ret-raad.dk

CVR: 26 47 45 74