Persondata – Jobansøgere Ret&Råd Nordsjælland

Senest opdateret december 2022

Jobsøgende / rekruttering

Når du sender en jobansøgning til Ret&Råd Nordsjælland, hvad enten dette sker på baggrund af et stillingsopslag eller uopfordret, bliver dine informationer og kontaktoplysninger kun anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af ansættelsesprocessen samt i forbindelse med en eventuel ansættelse. Jobansøgninger beholdes kun ved ansættelse. I alle andre tilfælde slettes disse.

Personoplysningerne indsamles og opbevares af:

Ret&Råd Nordsjælland
Carlsbergvej 32D, 3400 Hillerød
CVR: 35860312

Vores kontaktperson for spørgsmål om behandling af personoplysninger i forbindelse med HR-aktiviteter er Gitte Kjærsgaard, der kan træffes på 48207413 eller pr. mail på gkj@ret-raad.dk.

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

Videregives personoplysninger til tredjepart I tilfælde af, at vi benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests etc. – vil dette fremgå af jobopslaget.

Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter sker i henhold til skriftlige aftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler, herunder krav til fortrolighed samt sletning af oplysninger efter rekrutteringsprocessens afslutning.

Indhentning af referencer og baggrundstjek

Da vi har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job hos os, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Du kan derfor under eller efter første samtale blive bedt om at give samtykke til indhentelse af referencer, som vi kan kontakte, hvis vi vurderer, at du skal videre i processen.

Vi vil i visse situationer – afhængig af stillingens karakter – foretage et baggrundstjek ved at søge oplysninger om dig via offentligt tilgængelige kilder som LinkedIn, Facebook, Google, CVR-registret mv., i det omfang vi vurderer, at oplysningerne har relevans for varetagelsen af dit job. Dette gør vi ud fra en berettiget interesse i at sikre, at vi ansætter den bedste kandidat – både fagligt og personlighedsmæssigt.

Du har ret til ved jobsamtalen – og ellers efter anmodning – at få oplyst, hvilke konkrete oplysninger vi har indsamlet om dig.

Følsomme oplysninger

Vi indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning eller senest ved første samtale opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger. Du har faktisk pligt til at oplyse herom i henhold til helbredsoplysningsloven.

På grund af de regler om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, som advokatfirmaer er underlagt, er vi forpligtet til at indhente straffeattester på alle medarbejdere, der får adgang til klient- og sagsoplysninger – dvs. både jurister, sekretærer og visse administrative medarbejdere. Ansættelseskontrakten bliver betinget af, at vi skal modtage en ren straffeattest, inden ansættelsesstart. Straffeattesten kan du selv bestille med dit Nem-ID på følgende adresse: https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/privat_straffeattest/

Skal du autoriseres som advokatfuldmægtig eller beskikkes som advokat, indhentes der oplysninger om, hvorvidt du har væsentlig, forfalden gæld til det offentlige, jf. retsplejelovens regler.

Opbevaring af personoplysninger

Ret&Råd Nordsjælland opbevarer selv oplysninger om jobansøgere. Vi overholder gældende krav til it-sikkerhed.

Oplysningerne opbevares og behandles på en måde der sikrer, at kun den HR-ansvarlige samt de personer, der direkte er involveret i rekrutteringsprocessen, får adgang til dine oplysninger.

Periode for opbevaring af personoplysninger

Ret&Råd Nordsjælland opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil vi har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil vi har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold.

Har du fået foretaget en personlighedstest i forbindelse med rekrutteringen, vil resultatet af denne blive gemt indtil 6 måneder efter dens foretagelse, medmindre du giver samtykke til en længere opbevaring.

Får du ikke stillingen, men vurderer vi, at der kan blive behov for en person med dine kvalifikationer inden for en overskuelig fremtid, kan vi bede dig om samtykke til at opbevare ansøgningen længere end 6 måneder.

Rettigheder i forbindelse med Ret&Råd Nordsjællands behandling af dine personoplysninger

Du har følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger Ret&Råd Nordsjælland behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse
  • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
  • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante – f.eks. hvis du vælger at trække din ansøgning tilbage – Ret til at gøre indsigelse mod fortsat behandling
  • Ret til at klage til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.