Persondata Erhvervsklienter Ret&Råd Nordsjælland

Information om Ret&Råd Nordsjællands behandling af personoplysninger
til erhvervsklienter

Herunder virksomheder, foreninger, organisationer mv.

Senest opdateret december 2022

Vi behandler personoplysninger om virksomhedsejer eller ledelse, når vi som behandler sager for virksomheder.

Som dataansvarlige er vi henhold til databeskyttelsesforordningen forpligtet til at informere dig om, hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger. Nedenfor kan du læse nærmere om, hvilke oplysninger vi behandler om dig i forbindelse med sagens behandling. Hvis der er væsentlige afvigelser i din konkrete sag, informerer vi dig særskilt herom.

Derudover opfordrer vi dig til at læse vores generelle information om beskyttelse af personoplysninger, som indeholder kontaktoplysninger til vores persondataansvarlige, ligesom du heri kan læse mere om de generelle rettigheder samt klagevejledning til Datatilsynet.

Du finder den generelle information her: Persondatapolitik

Du skal være opmærksom på, at når vi som led i varetagelsen af sagen behandler personoplysninger om andre end dig, f.eks. en modpart eller medarbejdere i virksomheden (f.eks. hvis der er tale om en tvist med en medarbejder, eller hvis der er tale om salg af din virksomhed og køber skal have adgang til oplysninger om dine medarbejdere), er vi også dataansvarlig overfor disse personer og skal derfor informere dem om, hvordan vi behandler deres personoplysninger. Oplysningspligten indtræder først på det tidspunkt, hvor vores tavshedspligt som advokater ikke længere anses for relevant, og hvor det kan ske uden at skade sagen. Vi orienterer dig, hvis vi vurderer, det bliver aktuelt at opfylde oplysningspligten og dermed rette henvendelse til de pågældende personer.

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du eller en anden fra virksomheden afgiver til os som led i varetagelsen af sagen.
Dette omfatter dit navn og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), stilling samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. ejerforhold, fysisk adresse m.v. I visse sager har vi brug for dit CPR-nr.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen).

Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en modpart, modpartens advokat eller andre relevante parter. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen. Du modtager altid en kopi.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. Erhvervsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder. Dette sker som led i vores varetagelse af sagen.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser som ejer eller virksomhedens interesser i forbindelse med sagen, som er beskrevet nærmere i vores aftalebrev.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan endvidere tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis det er relevant med henblik på at kunne kommunikere med offentlige myndigheder med henblik på at foretage tinglysning, registrering af ledelseshverv, ejerforhold eller lign.

Vi behandler ligeledes dit CPR-nr., hvis vores bistand omfatter transaktioner omfattet af hvidvaskloven, hvorefter vi skal opfylde særlige krav om kundekendskab. Transaktioner omfattet af hvidvaskloven kan f.eks. være stiftelse af et selskab eller andre selskabsretlige dispositioner, der omfatter en transaktion, herunder salg af fast ejendom.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

  • Opfyldelse af vores aftale med dig om juridisk bistand, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (hvis du er ejer af virksomheden)
  • En berettiget og legitim interesse i at varetage sagen på vegne af virksomheden og evt. ejer(e), jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f
  • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
  • Opfyldelse af hvidvasklovens § 11 (CPR-nr.)
  • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

  • Modpart / advokat for modpart
  • Offentlige myndigheder, herunder retten
  • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.
Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.