arveafkald

Arveafkald

Afkald på arv kan gives før og efter arvelader er død, men du skal være meget opmærksom på reglerne om afgift. Hvis du er insolvent, skal du være opmærksom på, om afkaldet kan omstødes. Det er derfor vigtigt at søge rådgivning, før du giver afkald på arv, så du ikke falder i en fælde.

Hvad er et arveafkald?

At give arveafkald betyder, at man som arving giver afkald på at modtage arv. Ved at give arveafkald, betyder det derfor, at du over for arvelader eller skifteretten giver afkald på at modtage arv.

Det følger af arvelovens § 42, stk. 1, at en arving enten mod eller uden vederlag kan give afkald på både forventet og falden arv.

Det er vigtigt, at det kan bevises, at du har afgivet arveafkaldet, og at arvelader har modtaget det, hvis han/hun er i live, eller skifteretten har modtaget det, hvis arvelader er død. Afkald skal gives inden der deles noget ud fra boet.

Afkaldet kan være givet af dig, så det gælder hele din gren af familien, herunder dine børn, børnebørn, etc. Du kan også give det personligt, så dine børn indtræder i din plads i arverækkefølgen.

Hvorfor give afkald på arv?

Der kan være mange forskellige, herunder personlige, årsager til at man ønsker at give arveafkald. Det kan ofte være fordi:

  • du, som modtager af arv har så meget gæld (er insolvent), at arven reelt vil gå til dine kreditorer, uden at du ønsker det
  • du, som arving ikke har økonomisk behov for arven og ønsker, at den skal gå videre til næste generation, evt. for at tilgodese børn eller børnebørn
  • I ønsker at spare afgift
  • du ønsker at modtage arven, men ikke ønsker at deltage i skiftet
  • du af personlige grunde ikke ønsker at modtage arv fra afdøde
  • du, evt. mod et fastsat vederlag, giver afkald for at kunne hjælpe til et generationsskifte i en familievirksomhed

Arveafkald hvis du er insolvent

Hvis du har meget gæld og ikke ønsker, at det du arver, går til dine kreditorer, kan du overveje at give afkald på arv, mens arvelader er i live. Hvis du giver afkald efter dødsfaldet, kan dine kreditorer måske få afkaldet omstødt.

Hvis en arving er insolvent og giver afkald, må det kraftigt frarådes, at der gives arveafkald uden advokatrådgivning. Arveafkald, når man er insolvent, kan føre til omstødelsessager eller til, at man bliver forhindret i at få gældssanering. Der er andre muligheder hvilket advokaten kan rådgive om, hvor der ikke bør gives afkald i disse situationer.

Arveafkald når du ikke har behov for arven eller for at spare afgift

Hvis du ikke har brug for arven kan det være en god ide, at give afkald, så arven går videre til dine børn.

På den måde kan der spares afgift, idet arven ikke først belastes med afgift ved overgang til dig og senere ved overgang fra dig til dine børn.

Det kan også være en god ide at give afkald på arv, f.eks. hvis du sammen med din mor skal arve din bror, fordi han ikke har ægtefælle eller børn. Din mor skal betale 15% i afgift, og du skal betale ca. 35% i afgift. Hvis din mor arver det hele, spares der afgift, og din mor kan så i stedet give dig gaver.

Arveafkald mod vederlag – så du ikke skal deltage i skiftet

Hvis du ikke ønsker at deltage i skiftet/bobehandlingen, kan du give afkald mod vederlag. Dette foregår typisk efter en beregning, der foretages, når der er overblik over, hvad der er i boet og dermed mulighed for at beregne, hvad du vil få som arving.

Der skal betales 15% i afgift af det vederlag, du får for afkaldet.

Arveafkald når arvelader er død

Arveafkald efter arvelader er gået bort, bliver behandlet af skifteretten. Her skal arvingen give arveafkaldet til skifteretten eller bobestyrer, når dødsfaldet er sket, men inden den endelig boopgørelse er indleveret. Dog senest inden udlodning af boet er begyndt. 

Når arvelader er afgået ved døden, skal arveafkaldet altså gives til skifteretten, inden der deles ud af boet. Det betyder, at der meget tidligt i forløbet skal træffes bestemmelse om arveafkald. Det kan være vigtigt f.eks. hvis det er afgørende for tilrettelæggelsen af et generationsskifte af en virksomhed eller lignende.

Arveafkaldet kan være givet fuldstændigtfor et beløb eller en brøkdel af arven. Boafgiften bliver beregnet, som om den, afkaldet er givet til fordel for, er arving i dødsboet.

Hvis den, der har givet arveafkald modtager et vederlag for afkaldet, bliver vederlaget anset som arv, og skifteretten beregner derfor boafgift af beløbet.

Arveafkald når arvelader lever

I situationen hvor arvelader er i live, skal arveafkaldet afgives over for arvelader. Hvis man gerne vil give arveafkald over for begge sine forældre – men én af forældre er død og den længstlevende forælder sidder i uskiftet bo – kan man give arveafkald overfor den længstlevende vedr. begge forældre.

Når afkaldsgiver ønsker at give arveafkald, skal denne være opmærksom på at tage stilling til, hvorvidt arveafkaldet skal have virkning for dennes livsarvinger, dvs. børn. Arveafkaldet har nemlig også virkning for afkaldsgivers livsarvinger, medmindre livsarvingernes arveret er forbeholdt. Et arveafkald kan således gælde for afkaldsgiver personligt (hvilket medfører at arvingens livsarvinger træder i dennes sted), eller omfatte både afkaldsgiver og dennes livsarvinger. Nogle gange kan det være hensigtsmæssigt at lade arven ”springe et led over” på denne måde.

Et arveafkald kan gøres betinget, f.eks. ved at et samtidigt oprettet testamente ikke ændres. Et arveafkald kan som udgangspunkt heller ikke tilsidesættes af afkaldsgivers kreditorer (se nedenfor for uddybning heraf).

Hvordan gives arveafkald?

Arveafkald, før arvelader er død, skal ikke noteres eller registreres nogen steder, men af bevismæssige grunde er det vigtigt, at det er skriftligt, dateret og underskrevet både af dig og arvelader.

Afkald, efter at arvelader er død, skal registreres i skifteretten, inden der foretages udbetalinger fra boet – á conto udlodning og inden endelig boopgørelse afleveres til Skifterretten.

I arveafkaldet bør I tage stilling til, om det også gælder pensioner og forsikringer, der kommer til udbetaling i anledning af dødsfaldet.

Formkrav

Der er ikke nogle formkrav til, hvordan selve arveafkaldet skal udfærdiges. Af hensyn til senere eventuelle konflikter, er det, en god idé, at udfærdige arveafkaldet på skrift med afkaldsgivers og arveladers underskrift og datering. Det bør eventuelt underskrives for notaren, således der er tilstrækkeligt dokumentation/bevis for arveafkaldet.

Habilitetskrav

Det er en forudsætning for, at arveafkaldet er gyldigt, at afkaldsgiver er myndig og ikke under værgemål samt i stand til at handle fornuftsmæssigt. Omvendt stilles der også nogle krav til arvelader, som skal være i stand til at forstå arveafkaldets betydning. Hvis arvelader er meget alderdomssvækket, kan afkaldsgiver ikke give afkald over for denne. Et arveafkald kan ligeledes ikke gives over for en værge.

Arveafkaldet er bindende, men kan fortrydes og/eller trækkes tilbage, hvis arvelader accepterer dette.

Hjælp til arveafkald

Det er vigtigt, at der ved arveafkald tages hensyn til, om det er før eller efter arveladers død, om det gælder dig personligt, eller din gren af familien, og at det overvejes hvilke afgiftsmæssige konsekvenser afkaldet har. Derfor bør du kontakte din lokale Ret&Råd arverets– eller dødsboadvokat.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Ret&Råd er din lokale advokat

Med kontorer i det meste af landet kan vi tilbyde juridisk rådgivning indenfor alle fagområder.

Find din nærmeste advokat