Samværssager hører nu hjemme i Familieretshuset

Samværssager i Familieretshuset

Den nye lov om Familieretshuset som trådte i kraft 1. april 2019, og de medfølgen-de ændringer i Forældreansvarsloven har været gældende siden. ALLE sager som vedrører børn starter i Familieretshuset.

Skrevet af Elin L. Andersen, Ret&Råd Djursland

Screening ved spørgeskema

Det nye ved behandlingen er, at alle sager bliver screenet i forbindelse med opstarten af sagen.

Dette sker ved at man i forbindelse med sin ansøgning skal besvare spørgsmål i et spørgeskema.

Spørgsmålene er bygget op således, at de gerne skulle afdække, hvorvidt der er tale om en sag, som vil kunne behandles forholdsvis simpelt eller en sag, hvor der enten har været vold, seksuelt misbrug, kontakt med kommunen, bekymringer for barnet fra andre steder, f.eks. børnehave eller skole osv.

Som forælder kan det være svært at besvare disse spørgsmål, idet svarene bliver videregivet til den anden forælder. Dermed kan man som forælder frygte, at svarene kan højne konfliktniveauet, hvis den anden forælder opfatter svarene som beskyldninger.

Det er dog vigtigt, at man som forælder svarer så ærligt og præcist som muligt, da meningen netop er, at man derved tidligere i forløbet skal kunne vurdere, hvor konfliktfyldt eller kompliceret sagen er.

Når sagen er startet op i Familieretshuset, vil parterne blive indkaldt til et møde.

De såkaldte § 6 sager:

Til de familier, der er uenige, men hvor screeningen af sagen gør, at Familieretshuset vurderer, at der ikke er tale om en kompliceret sag, vil Familieretshuset arbejde ud fra en model, som er konflikthåndterende. Dvs. at forældrene bliver indkaldt til et møde i Familieretshuset, hvor man arbejder på at finde løsninger, der er bedst for barnet og familien.

Hvis det ikke lykkes for Familieretshuset at få forældrene til at finde en løsning selv, vil Familieretshuset sørge for at indhente de nødvendige oplysninger i sagen og sørge for, at der bliver truffet en afgørelse.

I disse sager er det vigtigt, at man som forælder er bevidst om, at man ikke SKAL blive enige, og at det er vigtigt, at man ikke accepterer en aftale, som man reelt ikke kan stå ved.

Nogle forældre sidder – efter mødet i Familieretshuset – med følelsen af at de nærmest han indgået en frivillig aftale under tvang. Det er således vigtigt, at man som forælder siger fra, idet formålet med mødet er, at parterne skal nå til en fælles løsning, som de begge kan stå ved, og ikke sidde med følelsen af, at de ikke blev hørt.

Såfremt man ikke kan stå inde for den aftale, som Familieretshuset forsøger at få på plads mellem forældrene ad frivillighedens vej, har man ret til at få sagen viderebehandlet, så der træffes en afgørelse.

De såkaldte § 7 sager:

I de familier, hvor der er eller har været misbrug, vold eller psykisk sygdom, eller hvor en af forældrene anklager den anden for dette, vurderes det at disse forhold udgør en særlig risikofaktor før barnet.

Disse sager behandles derfor ud fra en tværfaglig vinkel, hvor Kommune, Retten og Familieretshuset bliver involveret i sagen.

I disse sager skal Familieretten samle de nødvendige oplysninger fra skole, kommune m.v., og herefter er det Familieretten, som skal træffe afgørelse i sagen.

Hvis man har en igangværende sag om f.eks. bopæl, og man også ønsker at få behandlet samvær eller forældremyndighed, vil sagerne kunne blive behandlet sammen, således at parterne kan få en samlet afgørelse i sagen.

I § 7 sagerne bliver sagsbehandlingen varetaget af både en jurist og en børne- og familiefaglig medarbejder.

En af de nye elementer er, at der er oprettet en børneenhed, som skal støtte de børn der bliver involveret i sager i Familieretshuset.

Alle børn der er involveret i § 7 sager, tilbydes som udgangspunkt en støtteperson fra børneenheden.

Det er også børneenheden som vil afholde børnesamtaler med barnet.

En børnevenlig ret

Når sagerne havner hos Familieretten, har Familieretten også mulighed for at indhente yderligere oplysninger, samt afholde en børnesamtale med barnet.

I Retterne er der indrettet særlige lokaler til ”familieretten”, som ikke fremstår som retslokaler, men som er indrettet mere ”børnevenligt”.

Når sagerne kommer i Familieretten, er der mulighed for, at sagerne kan behandles på 4 forskellige modeller, alt afhængigt af konfliktniveauet, og om man vurderer, at der er mulighed for at finde en forligsmæssig løsning mellem forældrene.

For at din sag bliver behandlet efter det korrekte ”spor” i Familieretshuset, kan det være en rigtig god ide at tale med din familieretsadvokat, inden du starter din sag op, så du er sikker på, at du udfylder skema med de korrekte oplysninger, og at alle relevante oplysninger bliver taget med.

På www.Familieretshuset.dk kan du finde henvisninger til, hvordan man starter en sag op, både omkring samvær, bopæl og forældremyndighed.