Får du den rigtige erstatning efter en arbejdsskade?

Har du pådraget dig en skade på arbejde, skal ulykken behandles af Arbejdsmarkedets Erhvervssirking, der træffer afgørelse om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Desuden kan du få dækket udgifter til behandling m.m. Det følger af reglerne i arbejdsskadesikringsloven.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Din arbejdsgiver skal anmelde skaden til sin lovpligtige arbejdsskadeforsikring snarest muligt og senest 9 dage efter skaden er indtrådt. Gør arbejdsgiveren ikke det, kan du selv anmelde skaden. Du skal i så fald anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden 1 år efter skaden er indtrådt. 

Yderligere erstatning efter erstatningsansvarsloven

Du skal dog være opmærksom på, at du kan opnå yderligere erstatning i de tilfælde, hvor en anden er ansvarlig for din skade. 

Det kan være en kollega eller en ansat et andet sted, der også er på arbejspladsen. 

Det kan også være din arbejdsgiver, hvis denne f.eks. ikke har sørget for at indrette arbejdspladsen sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt eller f.eks. ikke har sørget for korrekte hjælpemidler.

Dit erstatningskrav gøres op efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Her er du berettiget til godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, medicin- og behandlingsudgifter samt eventuelt yderligere erstatning for tab af erhvervsevne (dvs. erstatning ud over det, som afgøres af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i arbejdsskadesagen). 

Skyldes din skade en fejl eller forsømmelse fra en anden, skal dit erstatningskrav opgøres og  anmeldes til vedkommende eller dennes forsikringsselskab. 

Husk at søge læge/hospital så snart som muligt efter skaden er sket. Det er vigtigt at få beskrevet din ulykke og dine gener så grundigt som muligt. 

Hvis det er muligt, skal du også sikre dig dokumentation i form af fotos fra ulykkesstedet og kontaktoplysninger på vidner til ulykken. 

Ret&Råd har flere advokater, der har specialiseret sig i erstatning og arbejdsskader. Du kan kontakte os på erstatning@ret-raad.dk, hvis du har flere spørgsmål.