Fri proces

Fri proces

Hvis du overvejer at starte en sag i retten, eller du er blevet truet med, at nogen vil starte en sag mod dig, kan det være relevant at undersøge dine muligheder for at få fri proces til sagen.

Har du fået fri proces, skal du ikke betale udgifterne til din egen advokat, og du risikerer heller ikke at skulle betale sagsomkostninger til modpartens advokat. Fri proces dækker alle sagens omkostninger.

En retssag kan være dyr, og derfor kan det have en stor økonomisk betydning for dig, om du kan få fri proces eller ej.

Ordningen med fri proces er indført for at sikre, at borgere, som ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgifter til en advokat, stadig har mulighed for at gennemføre en retssag.

Hvis du har en retshjælpsforsikring, og samtidig opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces, vil dette betyde at du ikke skal betale nogen selvrisiko, idet denne vil være omfattet af den frie proces.

Sagsøger eller sagsøgte?

Det har ikke betydning, om du er sagsøger eller sagsøgte. Altså om du ønsker at starte en retssag, eller om du er blevet stævnet i en sag. Fælles for begge situationer er, at der skal foretages en vurdering af din økonomi. Økonomien er det helt afgørende kriterium for, om du kan få fri proces eller ej.

Økonomiske betingelser

For at få fri proces, skal du opfylde de økonomiske betingelser.

Ved bedømmelsen af, om du opfylder de økonomiske betinger, benyttes de oplysninger som fremgår af årsopgørelsen fra skattemyndighederne. Normalt vil der være tale om summen af den opgjorte personlige indkomst og opgjorte kapitalindkomst, forudsat kapitalindkomsten er positiv. Hvis den er negativ, ses der bort fra den.

Det er årsopgørelsen fra det forrige indkomstår, som skal medsendes. Dette betyder, at hvis du søger fri proces i 2024, så er det årsopgørelsen for 2022, der skal med. Søger du i december måned, skal du dog medsende årsopgørelsen for både 2022 og 2023.

Grænsen (indtægtsgrundlaget) for at få fri proces pr. 1. januar 2024
Enlige ansøgere kr. 371.000 
Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforholdKr. 471.000
Forhøjelse for hvert hjemmeboende barn under 18 årkr. 64.000

Dette betyder, at hvis du er enlig og har et hjemmeboende barn under 18 år, forhøjes indtægtsgrænsen med kr. 64.000 og du kan således få fri proces med en årsindtægt på kr. 435.000.

Du kan læse mere om fri proces på domstol.dk.

Lever ansøgeren i et samlivsforhold, er det den samlede indtægt, som skal medregnes, medmindre parterne har modstående interesser i sagen. Såfremt det er tilfældet, vil de begge blive betragtet som enlige i forbindelse med vurderingen af, om de opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.

Ud over de økonomiske krav hos ansøgeren, stilles der også krav om, at det skal være ”rimeligt” at føre sagen. Det betyder, at der også skal foretages en vurdering af sagens betydning for ansøgeren, chancerne for at få medhold, sagens omkostninger sammenholdt med det arbejde der kræves. Det vurderes også, om ansøgeren i stedet ville kunne få sin sag afgjort i et klage- eller ankenævn.

Der gælder særlige regler for fri proces i forbindelse med ægtefælleskifte og børnesager.

Bemærk, at erhvervsdrivende i særlige tilfælde kan få fri proces. Der skal dog være tale om ”en mindre selvstændig virksomhed” og angå en sag af principiel karakter eller offentlig interesse.

Læse mere om fri proces ved ægteskabs- og børnesager

Hvordan opnår man fri proces?

Mange får faktisk fri proces ved, at man søger og får retshjælp i sit forsikringsselskab. Her sender man samtidig dokumentation og oplyser, at man opfylder de økonomiske betingelser.

Forsikringsselskabet vil derefter bekræfte situationen og undlade at opkræve selvrisiko.

Er du ikke omfattet af en retshjælpsforsikring og ønsker at ansøge om fri proces? Så skal du typisk gennem din advokat rette henvendelse til Civilstyrelsen, som behandler sagerne.

Advokaten indsender herefter en ansøgning til Civilstyrelsen, hvor der redegøres for sagens faktiske og juridiske baggrund.

Samtidig skal der medsendes den relevante årsopgørelse for både ansøger og eventuel samlever/ægtefælle. Det skal også oplyses, om der er hjemmeboende børn under 18 år. Endelig skal det oplyses om ansøgeren har en retshjælpsforsikring.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Civilstyrelsen kan afslå at erstatte sagens omkostninger. Det kan ske, hvis du ved sagens afslutning ikke længere opfylder de økonomiske betingelser.

Skal du anke?

Hvis du har haft fri proces ved sagens behandling i byretten og modparten anker sagen til Landsretten, gælder den også ved Landsretten. Du skal derfor ikke søge på ny.

Hvis du derimod har tabt sagen ved byretten og ønsker at søge fri proces til ankesagen, skal du søge igen. Herefter vil der ske en vurdering af, om du har udsigt til at vinde sagen.

Fri proces selv om betingelserne ikke er opfyldt

Er din sag af særlig offentlig interesse eller af principiel karakter? Så har du i visse tilfælde mulighed for at få fri proces, selv om du ikke opfylder de økonomiske betingelser.

Dette vil bero på en konkret vurdering.

Står du overfor en retssag?

Hvis du står over for en retssag, har du i nogle tilfælde mulighed for at søge fri proces. Så betaler staten alle dine udgifter til retssagen.

Fri proces ved retssager

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Ret&Råd er din lokale advokat

Med kontorer i det meste af landet kan vi tilbyde juridisk rådgivning indenfor alle fagområder.

Find din nærmeste advokat