nærmeste pårørende

Lån & Fuldmagter

En fremtidsfuldmagt sikrer, at dine vigtige beslutninger om blandt andet økonomi er i de rette hænder, hvis du skulle blive dement eller få anden mental svækkelse.

Familielån eller anfordringslån

Et rentefrit familielån – også kaldet anfordringslån – kan med fordel anvendes frem for et arveforskud eller en gave, fordi man derved kan udnytte, at familiemedlemmer kan give gaver op til en vis økonomisk værdi afgiftsfrit til hinanden. På den måde spares arveafgift. Et anfordringslån er et lån, der kankræves betalt (opsiges) med et kort varsel, typisk 14 dage. 

Et rentefrit anfordringslån, også kaldet et familielån, er meget almindeligt, når forældre låner deres børn et beløb, f.eks. i forbindelse med overdragelse af en bolig fra forældrene til børnene. Børnene skal så ikke betale kontant for ejendommen, men i stedet underskrive et anfordringsgældsbrev. Børnene skal ikke afdrage på gældsbrevet, men gældsbrevet kan til enhver tid opsiges med 14 dages varsel.

Herefter kan forældrene beslutte hvert år, om de vil eftergive en del af gælden på anfordringsgældsbrevet. 

Fordele og ulemper ved et anfordringslån

Fordele
Fordelen ved at yde et rentefrit familielån eller et anfordringslån frem for f.eks. et arveforskud eller en gave er, at man derved kan undgå at skulle betale afgift af beløbet ved overførslen. Overfører I som forældre f.eks. 200.000 kr. som en gave til jeres barn, vil jeres barn skulle betale en gaveafgift svarende til 15% af det beløb, der overstiger grænsen for det afgiftsfrie gavebeløb. Overfører I 200.000 kr. som et rentefrit familielån, modtager barnet alle 200.000 kr. med det samme. I har herefter som forældre mulighed for at nedskrive anfordringslånet over de kommende år med det afgiftsfrie gavebeløb. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at I ikke på forhånd kan aftale, at lånet årligt skal afdrages med det afdragsfrie beløb. Nedskrivningen skal ske hvert år ”som et udslag af pludselig gavmildhed”.
Ulemper
”Ulempen” ved at et beløb gives som et rentefrit familielån, som skal afdrages (evt. ved løbende gaver), er, at såfremt långiver afgår ved døden, skal den resterende del af lånet indbetales til boet, idet anfordringslånet forfalder ved død. Der bør derfor ofte også oprettes testamente, hvor der tages højde for de afgiftsmæssige og arvefordelingsmæssige konsekvenser, et rentefrit anfordringslån kan have.
Det er vigtigt, at gældsbrevet formuleres korrekt, og sådan at en eventuel gave (eftergivelse) ikke anses for givet på én gang, hvis den overstiger det afgiftsfri beløb. Forældrene bør også overveje, om eventuelle gaver (eftergivelser) skal være særeje for børnene.
Også i andre familieforhold og imellem ugifte samlevende kan det være hensigtsmæssigt at oprette anfordringsgældsbreve. 
Når ugifte samlevende fx køber bolig sammen er det ofte sådan, at den ene af parterne betaler en stor del af udbetalingen eller ombygningsudgifterne – eller hele udgiften. I sådanne tilfælde kan det være hensigtsmæssigt for parret at overveje, om der bør oprettes et anfordringsgældsbrev mellem dem, således at det fremgår klart, hvor meget den anden part ”skylder” for det tilfælde, at parret går fra hinanden. Derved undgås evt. uenigheder på et senere tidspunkt. 

Fremtidsfuldmagt

Hvis du ikke længere selv er i stand til at varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold f.eks. på grund af sygdom, kan Familieretshuset udpege en værge for dig. Det kan desværre være en lang og administrativ tung proces. Med en fremtidsfuldmagt kan du på forhånd selv udpege en eller flere, der skal varetage dine økonomiske og personlige forhold for det tilfælde, at du ikke selv kan.

Fremtidsfuldmagtsordningen er således et praktisk alternativ et værgemålsreglerne.

Du kan oprette en fremtidsfuldmagt når som helst mens du stadig er frisk. Fuldmagten træder først i kraft, hvis du på et tidspunkt ikke længere er i stand til at varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold, f.eks. på grund af sygdom eller mental svækkelse. Fremtidsfuldmagten bliver registreret i Fremtidsfuldmagtsregistret og skal sættes i kraft af Familieretshuset, når betingelserne er opfyldte.

Du vælger selv om der skal være én eller flere fuldmægtige og hvilken rolle, de evt. hver især skal have.

Hvad koster en fremtidsfuldmagt?
Prisen afhænger af dine ønsker til fuldmagten, herunder om du f.eks. har behov for særlige virksomhedsmæssige forhold.

Ligesom ved udarbejdelse af et testamente og ægtepagt er det vigtigt, at fremtidsfuldmagten tager udgangspunkt i netop dig, din økonomi og din familie, således at den reelt opfylder de behov og ønsker, som du har med fremtidsfuldmagten, når den evt. træder i kraft. Det skal være klart men også specifikt formuleret således at konflikter kan undgås. 

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagtsordningen er et enkelt og privatretligt alternativ til den almindelige aftaleretlige fuldmagt og det offentligt fastsatte værgemål. Der er tale om en frivillig ordning, og det er dermed op til den enkelte at bestemme, om vedkommende ønsker at benytte sig af ordningen og oprette en fremtidsfuldmagt.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, udpeger du en eller flere repræsentanter til at varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du på et fremtidigt tidspunkt ikke længere selv har evne hertil som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende. 

Få styr på, hvad du bør overveje, når du skal oprette en fremtidsfuldmagt. Download Ret&Råds tjekliste til fremtidsfuldmagter her.

Så længe du stadig er i stand til at varetage dine forhold, har fremtidsfuldmagten ingen virkning. Ved oprettelsen registreres fremtidsfuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregisteret, og det er først, når Familieretshuset henter fremtidsfuldmagten og sætter den i kraft, at den får retsvirkning efter sit indhold.

Alle, der er fyldt 18 år og i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan oprette en fremtidsfuldmagt.

Fremgangsmåden ved oprettelse

Oprettelsen består af tre trin. Først skal fuldmagten oprettes. Herefter skal fuldmagten registreres og underskrives digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Endelig skal fremtidsfuldmagten vedkendes for en notar, som påtegner fuldmagten digitalt.

1. Fuldmagtens udformning

Selve udformningen af fremtidsfuldmagten har stor betydning.

Det er således vigtigt, at du sikrer dig, at fuldmagten indeholder fyldestgørende oplysninger om fuldmagtsforholdets rækkevidde. Mangelfulde oplysninger herom kan i værste fald medføre, at fuldmagten ikke får den ønskede virkning.

2. En fremtidsfuldmagt skal registreres

Hvad er fremtidsfuldmagtsregisteret?
Fremtidsfuldmagtsregisteret er der, hvor du opretter din fuldmagt digitalt.

En fremtidsfuldmagt oprettes i Fremtidsfuldmagtsregisteret ved hjælp af den digitale selvbetjeningsløsning, som kan tilgås via tinglysning.dk.
Kan jeg fritages for digital oprettelse af fremtidsfuldmagt?
Hvis du er fritaget for kravet om at modtage digital post fra det offentlige, kan du som fuldmagtsgiver oprette og underskrive en papirbaseret fremtidsfuldmagt. Der gælder særlige regler for oprettelse i den situation.

3. Notarpåtegning

For at sikre, at den, der ønsker at afgive en fremtidsfuldmagt, er fornuftsmæssigt i stand til det, og ikke er undergivet direkte pres fra andre personer, skal fremtidsfuldmagten vedkendes for en notar, før den er gyldigt oprettet.

Notarvedkendelsen behøver ikke at ske i umiddelbar tilknytning til, at fremtidsfuldmagten oprettes i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Fremtidsfuldmagten skal vedkendes for en notar, mens fuldmagtsgiveren har evne til at handle fornuftsmæssigt. Dette er en betingelse for, at fuldmagten til sin tid kan sættes i kraft af Familieretshuset.

Notaren vil ved sin påtegning på fremtidsfuldmagten bekræfte fuldmagtsgivers identitet, fuldmagtsgivers evne til at handle fornuftsmæssigt, og at fremtidsfuldmagten er udtryk for fuldmagtsgiverens eget ønske. Notarens påtegning vil blive afgivet digitalt og noteret digitalt på fremtidsfuldmagten.

Tjekliste når du skal oprette en fremtidsfuldmagt

Vores advokater har lavet en tjekliste til dig, der skal oprette en fremtidsfuldmagt.

Download tjeklisten her

Ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten

Det er Familieretshuset, der sætter fremtidsfuldmagten i kraft. Dette sker efter, at fuldmagtsgiveren eller fremtidsfuldmægtigen har indgivet en anmodning herom, og Familieretshuset på baggrund af samtlige omstændigheder vedrørende fuldmagtsgiverens aktuelle helbredstilstand, herunder en lægeerklæring, har vurderet, at fuldmagtsgiveren som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende ikke længere har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten.

Når Familieretshuset har truffet afgørelse om, at fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, sørger Familieretshuset for, at fremtidsfuldmagten tinglyses i Personbogen, som er offentlig tilgængelig. Derved sikres, at fremtidsfuldmægtigen fremstår legitimeret i forhold til tredjemand.

Ret&Råd kan tilbyde rådgivning om alle tre led i forbindelse med oprettelsen, herunder hvad du som fremtidsfuldmægtig skal være opmærksom på og overveje i forhold til fuldmagtens indhold samt udforme fremtidsfuldmagten for dig. Vi sørger også for registreringen og rådgiver om notarforretningen.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Find din lokale rådgiver i Lån & Fuldmagter