Ret&Råd Århus C Ret&Råd Advokater Aarhus C Grønbæk & Huuse

Ret&Råd Advokater Grønbæk & Huuse

Afdelingen i Århus C Østergade 27, 2 tv. (indgang via Sallings parkeringshus) 8000 Aarhus C.

E-mail: aarhusc@ret-raad.dk Telefon: +45 89 15 25 00 Sikker e-mail: postgh@ret-raad.dk CVR: 27 81 72 03

Kontorinformation

Advokat i Århus

Ret&Råd Århus C er en del af Advokatfirmaet Grønbæk & Huuse, der har kontorer i henholdsvis Århus og Randers.

Telefonisk henvendelse 

Telefon: +45 89 15 25 00

Mandag-Torsdag: 09:00-16:00 

Fredag: 09:00-15:00

Send en mail til aarhusc@ret-raad.dk

Vores advokatfirma i Århus er et specialistkontor, hvor vi udelukkende beskæftiger os med familie- og arveret. Vi kan varetage dine interesser inden for nedenstående områder:

  • Skilsmisser
  • Børnesager
  • Testamenter
  • Ægtepagter
  • Dødsboer
  • Fuldmagter

Læs mere om hvert område og få indsigt i, hvordan vi som advokat i Århus kan hjælpe dig:

Bemærk, Ret&Råd Århus C anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Hvem er Ret&Råd Århus C?

Vores advokatfirma i Århus er bemandet af Anne Kjærhus Mortensen, advokat, bobestyrer ved Retten i Aarhus og ekstern lektor ved Københavns og Århus universitet, Henriette Lyhne, advokat og autoriseret bobehandler, Dorthe Østerby advokat og autoriseret bobestyrer, samt Annemette Larsen, advokat.

Som advokat i Århus er vi højt specialiseret indenfor familie- og arveret samt dødsbobehandling. Fokus i vores virke som advokatfirma i Århus er derfor også helt og holdent på netop familie- og arveret. Vi har stor erfaring med behandling af såvel skilsmissesager, børnesager som dødsbobehandling og arvesager.

Overvejer du at oprette en fremtidsfuldmagt, kan du høre advokat Anne Kjærhus Mortensen fortælle om denne type fuldmagt i podcasten Kejserriget (åbner nyt vindue).

Alle advokaterne i vores advokatfirma i Århus er medlemmer af Danske Familieadvokater og Danske Arveretsadvokater. Derudover er vi alle uddannede mediatorerog medlemmer af Mediatoradvokater.

Hvor ligger Ret&Råd Århus C?

Vores advokatfirma i Århus er placeret centralt i byen og har indgang via Sallings parkeringshus:

Østergade 27, 2. tv
8000 Århus C

Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 09:00-16:00, Fredag kl. 09:00-16:00

Forsikring: Forsikringsselskab og garantistiller for Ret&Råds advokatfirma i Århus er Codan, Gl. Kongevej 60, 1790 København V.


Bankinformation: Vores advokatfirma i Århus har klientbankkonto i Sparekassen Kronjylland.

Vores seneste artikler

Hvem må jeg give afgiftsfrie gaver og hvor meget?

Sidst på året kommer der ofte mange spørgsmål om grænserne for afgiftsfrie gaver, og hvem der må gives sådanne gaver til. Nedenfor får du reglerne i boafgiftsloven om afgiftsfrie gaver gennemgået kort.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvornår kan jeg bruge et indbotestamente?

Når du skal fordele sædvanligt indbo, kan du bestemme, hvem der skal arve det, ved at skrive et indbotestemente. Det kræver blot en skriftlig erklæring fra dig, der er underskrevet og dateret. Men de regler gælder dog ikke for alle typer indbo.
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Nye retsafgifter fra d. 1. oktober 2021 – hvad betyder ændringerne?

Den 1. oktober 2021 trådte en ny lov om retsafgifter i kraft. Få overblik over, hvad formålet med lovændringen er, og hvilken betydning ændringerne får.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Skal din virksomhed være særeje?

For ægtefæller gælder det, at alt, du ejer, skal indgå i delingen ved en evt. skilsmisse. Det gælder også en virksomhed, som du ejer alene, og som du måske har opbygget både før og efter, du blev gift. Hvis du ikke vil dele virksomheden i tilfælde af skilsmisse, skal du sørge for en særejeægtepagt.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Hvad betyder ophørsdagen, når man skal bodele ved skilsmisse?

I forbindelse med separation/skilsmisse vil du støde på begrebet ophørsdag. Men hvad er ophørsdagen, hvilken betydning har den, og er der særlige forhold, man skal være opmærksom på, når den placeres? Bliv klogere her.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Har man krav på at overdrage den faste ejendom til børnene til offentlig vurdering minus 15 %?

Kan vi overdrage vores ejendom till vores børn til offentlig vurdering minus 15 % ? De nye ejendomsvurderinger er endnu engang udskudt, og i mange tilfælde må der formodes at være en vis forskel på den offentlige vurdering og det egentlig markedsværdi.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Dødsboer kan også tilbagelevere bil købt med ejendomsforbehold til fuld og endelig afgørelse

Højesteret har bestemt, at også dødsboer har ret til at tilbagelevere biler købt på købekontrakt med ejendomsforbehold til fuld og endelig afgørelse, sådan at finansieringsselskabet ikke kan gøre et restkrav gældende mod dødsboet.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Retsmægling er et godt redskab i børnesager

I Danmark indførte man retsmægling som mediation inden for domsstolssystemet i 2008. I 2019 lavede Danske Advokater en undersøgelse om resultatet af retsmæglinger. Den viste, at to ud af tre sager forliges helt eller delvist ved retsmægling. På trods af de gode resultater bliver mediation fortsat ikke brugt særlig meget i børnesager ved domstolene.
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Hæfter du, når en anden, f.eks. din samlever, bruger dit NemID?

Højesteret har netop afsagt dom i en sag, hvor en mand brugte sin samlever NemID til at optage lån i banken uden hendes vidende.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvad er konsekvensen, hvis man ikke har en samejeoverenskomst?

Måske har du ejet hus, sommerhus, ejerlejlighed, bil osv sammen med din ekskæreste. Eller sammen med et familiemedlem. Nu skal I ikke eje dette aktiv sammen mere, enten fordi I som kærestepar er gået fra hinanden, eller fordi familien ikke skal eje familiesommerhuset i fællesskab mere. Men I har ingen aftaler om, hvordan skal I forholde jer, når I skal have samejet til at ophøre. Og I kan ikke umiddelbart finde en løsning selv. Hvad gør I?
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Husk gavemomentet, når du generationsskifter

Når du generationsskifter din virksomhed, skal du være opmærksom på reglerne for gavegivning. Ægtefælleloven fra 2018 indførte regler, der var en væsentlig ændring i forhold til tidligere. Gavegiveren kan nu sikre sig, at virksomheden bliver modtagerens særeje selv ved en forholdsmæssig lille gave.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Skatteforbehold ved overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående

Efter en række nyere afgørelser er der ikke længere sikkerhed for, at skattemyndighederne anerkender den værdi, som nærtstående overdrager en ejendom til. Derfor kunne det være rart, hvis man på forhånd kunne få skattemyndighedernes tilkendegivelse af, hvorvidt en aftalt værdiansættelse kan accepteres, eller at man kunne tage et såkaldt skatteforbehold. Mulighederne herfor afhænger dog helt af, om der er tale om en overdragelse i levende live, eller om overdragelsen sker ved arv fra et dødsbo.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Hvad er en ægtepagt med sumdeling?

Lov om ægtefællers økonomiske forhold (ægtefælleloven) trådte i kraft den 1. januar 2018. Loven indførte større fleksibilitet med det såkaldte sumsæreje, som gav nye muligheder for at skræddersy en ægtepagt. Her tre år efter bli-ver de nye muligheder, som loven åbner op for, brugt i praksis.
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Børne- og ægtefællebidrag som virksomhedsejer

Når størrelsen af børne- og ægtefællebidrag skal fastsættes i forhold til en virksomhedsejer har det betydning, om ejeren af virksomheden har bestemmende indflydelse i selskabet eller ej. Bidragsbetalerens samlede indkomst som lønindkomst, honorarer, aktieudbytte og renteindtægter bliver taget med i beregningen.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Ny højesteretsdom om adoption ved brug af rugemor - Pas på!

Højesterets dom af 16. november 2020 afgør, at en dansk mor kunne ikke adoptere, fordi det ikke kunne udelukkes, at hun havde betalt den udenlandske rugemor.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvilke spørgsmål kan jeg stille familieadvokaten?

Når samlivsforholdet eller ægteskabet ophører er der mange spørgsmål, der trænger sig på. Familieadvokaten kan hjælpe med at skabe klarhed og lægge en plan for, hvordan du skal forholde dig.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Værdiansættelse af virksomhed ved separation eller skilsmisse

Det er ikke helt enkelt at sætte værdi på en virksomhed, og bodelingen kan skabe uenigheder, hvis ikke man er bevidst om værdiansættelsesmetoden. Med andre ord kan handelsværdien falde forskellige ud afhængigt af måden, man værdiansætter. En ægtepagt kan være løsningen.
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Virksomhedsejeren i en skilsmissesituation – kan man med fordel ”lurepasse”, når værdierne skal fordeles?

Man er som ægtefælle nødt til meget tidligt at svare på, om man vil udtage sin virksomhed – og har man først sagt nej, kan beslutningen som udgangspunkt ikke omgøres. Med andre ord kan man ikke gennem længere tid vente for at se om et bestemt aktiv senere under bobehandlingen stiger eller falder i værdi.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Ny Højesteretsafgørelse: Tjek at du har styr på, hvem der får dine pensioner/forsikringer ved din død

Højesteret har netop afsagt en afgørelse, som har betydning for, hvem der er begunstiget, når pension eller forsikring skal udbetales til nærmeste pårørende. 1. januar 2008 trådte en ændring i kraft, hvor samlevers retsstilling blev styrket. Højesteretsafgørelse har stor betydning for om din samlever eller dine børn modtager ordningen afhængig af, hvornår ordningen er oprettet.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Medhjælpende ægtefæller – hvordan er du stillet og din ægtefælle stillet ved skilsmisse?

Når du som virksomhedsejer har din ægtefælle til at arbejde i din virksomhed, og I skal skilles, opstår der en lang række spørgsmål.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Successionsrækkefølge i dit testamente

Ejer du f.eks et sommerhus, som du måske selv har arvet fra dine forældre, og ønsker du, at det skal forsætte med at være i familiens eje, er succesionsrækkefølge en mulighed.
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Status på børnesagerne i Familieretten lige nu

For lidt over 1 år siden blev det nye familieretlige system introduceret. Status er, at Familieretshuset kæmper med forlænget ventetid på grund af lange sagsbehandlingstider.
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Coronaens betydning for samværsforældrene

Coronavirus stiller krav også krav til samværsforældrene, der selvfølgelig også skal følge sundhedsmyndighedernes anvisninger. Hvis samværet aflyses, kan du have ret til erstatningssamvær, men det afgørende er, at din aftale er udformet korrekt.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Arv ved separation og skilsmisse

Udgangspunktet er, at du og din ægtefælle arver hinanden, når I er gift. Men hvad sker der i forhold til arveretten, hvis I bliver separeret eller skilt? Hvad gælder i mellemperioden, altså hvis en af jer afgår ved døden, efter der er ansøgt om separation/skilsmisse, men inden bevilling er modtaget?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Retternes håndtering af coronavirus

De lokale retter og domstole holder i øjeblikket lukket. Få et overblik over, hvordan de private retssager bliver ramt af coronakrisen.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Et uskiftet bo kan misbruges

Når din ægtefælle afgår ved døden, skal du overveje, om du ønsker at skifte boet eller, om du vil sidde i uskiftet bo. Men pas på, for der gælder regler om misbrug af boet.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Skilsmisse-bodelingen som virksomhedsejer

I forbindelse med en separation eller skilsmisse er der særlige forhold, der gør sig gældende for dig, hvis du er virksomhedsejer. Der skal tages stilling til, om din virksomhed skal indgå i bodelingen, og i givet fald til hvilken værdi.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Fordele ved familielån og fremtidsfuldmagter

I hvilke situationer ydes der typisk familielån, og hvilke fordele kan man opnå, når familielånet kombineres med en afgiftsfri gave, der straks anvendes til delvis nedbringelse af gælden? Er det for sent at yde et familielån, efter jeg er blevet dement?
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Konfirmationsbidrag

Når to forældre er gået fra hinanden, og barnet skal konfirmeres, kan forældrene indgå en aftale om, hvordan udgifterne til konfirmationsafholdelsen deles. Såfremt det ikke er muligt at indgå aftale herom, er der mulighed for at søge om konfirmationsbidrag – denne ansøgning skal sendes til Familieretshuset.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Hvordan sikrer man sig mod misbrug, og hvad gør du, hvis du formoder, der finder misbrug sted?

Reglerne om fremtidsfuldmagter har nu været i kraft 2 år, og vi begynder at se de første erfaringer hermed. Dagligt oprettes ca. 60 fremtidsfuldmagter. Foreløbig er omkring 150 fuldmagter sat i kraft i Familieretshuset. Vær opmærksom på risikoen for misbrug.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Skolevalg og skoleskift ved fælles forældremyndighed

Kan uenighed om skolevalg eller skoleskift medføre ophør af fælles forældremyndighed?
Af Annemette Larsen Advokat (L)

8 gode råd, hvis du skal skilles

Skal du skilles eller separeres? Advokat Henriette Lyhne har i denne artikel samlet 8 gode råd du kan læse, hvis du skal separeres eller skilles.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Et testamente bør indeholde mere end blot, hvem der skal arve dig

Et testamente handler ikke bare om at skrive, hvem der skal arve dig. Det handler om, at en professionel stiller og rådgiver dig om de ”ekstra” spørgsmål.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Sådan behandles børnesagerne i det nye Familieretlige system

Fra 1. april 2019 starter alle børnesager i Familieretshuset (tidligere statsforvaltningen) – nogle af sagerne bliver sendt videre til Familieretten, der er en særlig afdeling i byretten. Det drejer sig om de sager, hvor forældrene ikke kan blive enige eller hvor Familieretshuset ikke har kompetence til at afgøre sagen.
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Hvad indebærer nyt lovforslag om deling af offentlige børnepenge for dig?

Folketinget indgik den 27. marts 2018 en aftale om ét samlet familieretligt system. En del af denne aftale angår de nye udbetalingsregler for børne- og ungeydelsen. Tanken med lovforslaget er blandt andet at sikre en større ligestilling for fædre og mødre. Ydelsen skal fremover udbetales med halvdelen til hver og ikke kun til barnets mor, hvis forældrene er samboende.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvem modtager dine forsikringer og pensioner ved din død?

Hvordan foregår udbetaling af pension- og forsikringssummer til nærmeste pårørende, når der ikke er livsarvinger efter afdøde og ikke er indsat en begunstiget i pensionerne?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Lovlig tilbageholdelse eller ulovlig selvtægt

I en tid, hvor økonomien mange steder er stram, er det ekstra vigtigt, at du som erhvervsdrivende er opmærksom på, hvilke muligheder du har for at sikre, at du får betaling for dine ydelser.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Arv og testamente

Hvis du efterlader dig en ægtefælle og barn/børn er udgangspunktet i arveloven, at din ægtefælle arver 50% og 50% fordeles ligeligt mellem dine børn.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Misbrug i arvesager

Lige nu kører endnu en sæson af ”Når arven splitter os” over skærmen på TV2. En rigtig stor del af de arvesager, der ender i retssager, handler desværre om misbrug. I denne artikel kan du læse nærmere om de forskellige former for misbrug, og hvilke forholdsregler der kan tages, for at din familie ikke ender i en tvist om misbrug.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Nye regler hvis du er gift med en udlænding, gift i udlandet eller på vej ind i et internationalt ægteskab

Den 1.1.2018 trådte ægtefælleloven i kraft. Dette indebar også nye regler for de internationale ægteskaber. Er du gift med en udlænding, gift i udlandet eller på vej ind i et internationalt ægteskab, så læs mere her.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Hvordan sikrer du din virksomhed ved separation, skilsmisse og død?

Selvom statistikken viser, at næsten halvdelen af alle ægteskaber ender i skilsmisse, og selvom vi ved at døden indtræffer for os alle har mange selvstændige ikke taget stilling hvad der i så fald skal ske med deres virksomhed. Er din virksomhed sikret og har du tænkt over hvad der skal ske med din virksomhed i tilfælde af separation/skilsmisse og død?
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Skal jeg betale boafgift i Danmark af min arv modtaget fra udlandet?

Når man arver i Danmark, skal der som udgangspunkt betales en boafgift på 15 pct. og afhængigt af tilhørsforholdet til den afdøde en yderligere tillægsafgift på 25 pct. af rest til staten.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Derfor bør I oprette testamente

Der kan være flere grunde til, at du/I bør oprette et testamente. Vi har listet en række grunde her
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Hvad kommer det nye skilsmissesystem til at betyde for den fremtidige behandling af forældremyndighed- og samværssager?

Den 1.april 2019 træder et nyt skilsmissesystem at træde i kraft. Ét af de helt store spørgsmål er; hvad vi kan forvente, at systemet kommer til at betyde for fremtidige behandling af forældremyndighed- og samværssager?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Det nye skilsmissesystem

I går offentliggjorde Børne- og Socialministeriet en aftale om et nyt familieretlig system - et system hvis hovedformål er en samlet og dermed styrket behandling af de fremtidige skilsmissesager. Systemet træder i kraft 1.4.2019.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Bodeling ved skilsmisse: Hvem betaler for huset, indtil bodelingen er afsluttet?

Det kan ofte være svært at blive enige om, hvad der skal ske med den fælles ejerbolig. Dette skal dog ske, i perioden efter ansøgningen om separation eller skilsmisse er sendt afsted til Familieretshuset, men inden der er indgået en endelig aftale om, hvordan økonomien skal fordeles.
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Overdragelse af fast ejendom til nærtstående

Når eksempelvis forældre ønsker at overdrage fast ejendom til deres børn, vil overdragelsen som udgangspunkt være omfattet af det såkaldte værdiansættelsescirkulære – men foreligger der særlige omstændigheder har Højesteret fastslået, at SKAT har ret til at anmode om, at ejendommen bliver vurderet med henblik på fastsættelse af handelsværdien.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Vi skal skilles - skal vi dele vores pensioner?

Hvordan skal vores pensioner behandles ved separation og skilsmisse?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Når man gifter sig på tværs af grænser, og når man gifter sig i udlandet

Flere danske statsborgere bosætter sig i udlandet i en periode og møder i den forbindelse deres kommende ægtefælle. Nogle bliver gift med en statsborger fra det nye land, de har bosat sig i. Andre gifter sig med en statsborger fra et helt tredje land. Endnu andre gifter sig med en dansk statsborger, men foretager vielsen i udlandet. Men hvad betyder det rent juridisk, at ægteskabet sker hhv. med en udlænding eller foretages i udlandet? Hvordan sikrer man sig i tilfælde af at ægteskabet mod forventning/forhåbning ikke skulle holde?
Af Annemette Larsen Advokat (L)

Hvorfor skal vi lave testamente, når vi er gift – og skal vi?

Lovens udgangspunkt er, at børnene arver halvdelen og ægtefællen arver halvdelen. Ønsker I at ægtefællen skal arve mere end halvdelen, skal I oprette et testamente
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hæftelse mellem ægtefæller

Det grundlæggende princip i dansk ret er særhæften; dvs. hver enkelt ægtefælle hæfter alene for egen gæld. Dette udelukker dog ikke, at der kan opstå solidarisk hæftelse mellem ægtefæller, men det kræver, at de begge har skrevet under på gælden.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Min ekssamlever vil ikke være med til at sælge huset – hvad gør jeg?

Det har måske været svært at nå frem til beslutningen, men nu er du nået til en afklaring. Samlivet med din kæreste skal være slut. I har ejet et hus sammen, og det står klart at ingen af jer vil eller kan overtage huset eller lejligheden. Der er bare et problem; din kæreste vil ikke være med til at sælge jeres bolig. Jeres kommunikation er dårlig. Tiden går. Du er måske allerede flyttet i en ny bolig. Hvad gør du?
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Skal sommerhuset overdrages til børnene?

Går du med overvejelser om at overdrage dit sommerhus til dine børn? Mange vælger i levende live at overdrage sommerhuset til børnene - ofte til den offentlige vurdering minus 15 %- og typisk også således, at købesummen erlægges med et gældsbrev som eventuelt løbende nedskrives via årlige gaver. Ønsket med konstruktionen er dels at overdrage sommerhuset billigt til næste generation, dels at spare afgift.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Ugifte Samboende: Ønsker I at sikre, at den længstlevende kan blive i boligen og med indboet?

Det kan ikke siges for ofte: Ugifte samboende skal oprette et testamente, hvis I skal arve hinanden. Det blev der ikke ændret på, da den nugældende arvelov trådte i kraft 01.01.08- og det gælder uanset, om I har børn sammen og uanset, hvor mange år I har levet sammen.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Beskatning af dødsbo

Et af de forhold, der skal undersøges i forbindelse med dødsbobehandlingen er, hvorvidt dødsboet er skattepligtigt.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Adoptivbørn og arv

I forhold til spørgsmålet om arv og adoption er det afgørende, hvornår adoptionen er foretaget
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Skifte af det uskiftede bo – hvornår og hvorfor?

Den længstlevende ægtefælle kan vælge at sidde i uskiftet bo - som udgangspunkt, men der kan være tilfælde, hvor den længstlevende bliver tvunget til at skifte.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Bo- og tillægsafgift (tidligere arveafgift)

Der er to afgiftstyper, som arvinger i et dødsbo kan komme til at betale af arv: Boafgift og tillægsboafgift. Herudover skal der betales en retsafgift til skifteretten.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Er I gået fra hinanden: Hvem skal være bopælsforælder?

Udgangspunktet, når I går fra hinanden, uanset om I er gift eller samlevende, er, at den fælles forældremyndighed fortsætter.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvad er forskellen på separation og skilsmisse?

Skal jeg separeres eller skilles - hvad er forskellen?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvordan oprettes testamente for enlige med/uden børn?

Som enlig kan det være svært at vide, hvordan reglerne forholder sig ift. testamente. Forholdende ændrer sig afhængig af om du har børn eller ej
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvordan foregår en dødsbobehandling, og hvad koster det at få en advokat til at hjælpe?

I forbindelse med en nærtståendes dødsfald er der mange forhold, der skal håndteres. Behandlingen af afdødes bo kan for mange virke uoverskueligt; Hvordan gribes det an? Hvem gør hvad? Hvad kan skifteretten hjælpe med og behøver vi en advokat? Her får du et overblik over, hvordan en dødsbobehandling foregår.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Feriesamvær kræver planlægning

Hvis I ikke kan blive enige, kan I inddrage Statforvaltningen.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Pas på med ”bare” at vælge uskiftet bo.

Hvis din ægtefælle dør, har du ret til at vælge at sidde i uskiftet bo med jeres fælles børn. Ved at sidde i uskiftet bo skal du ikke udbetale arv til jeres børn/børnebørn. Det kan derfor umiddelbart virke som den letteste løsning at sidde i uskiftet bo. Den letteste løsning er dog ikke nødvendigvis den bedste løsning.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Tjekliste til dødsbobehandling - hvad skal du være opmærksom på, når en nær pårørende dør?

Når en pårørende dør, vil der typisk være meget man skal forholde sig til, herunder mange praktiske opgaver. Vi har lavet en ”grov” tjekliste til behandling af dødsboer. Den er ment som et overblik, og er lavet ud fra en generel betragtning. Der kan således være en række yderligere forhold, der skal tages stilling til i det enkelte dødsbo.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Det skal du ikke gøre, hvis du ønsker gældssanering

Det er belastende både for en selv og for ens familie at være tynget af en stor gæld. Det går ud over livskvaliteten. Men det er gratis og nemt at søge gældssanering. Måske er du i tvivl om hvorvidt din ansøgning om gældssanering bliver godkendt af skifteretten? I denne artikel vil vi prøve at gennemgå de ting, du skal være forberedt på i forbindelse med en ansøgning om gældssanering.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Hvordan opretter jeg et testamente?

For øjeblikket ruller 3. sæson af ”Arvingerne” over skærmen, og de sidste par uger har vi kunne følge med i programserien ”Når arven splitter os”. Særligt sidstnævnte program viser med al tydelighed, hvad der kan ske, hvis ikke du har fået oprettet et testamente i tide og dermed ikke har fået fortalt dine arvingerne klart og tydeligt, hvad der skal ske med arven efter dig. Årligt oprettes i Danmark alene omkring 30.000 testamenter. Har du fået oprettet et testamente og sikret dine pårørende?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Gør ikke dig selv til falskner

Undgå pletter på straffeattesten - brug ikke andres NemID - heller ikke selvom du har fået lov. Der er selvfølgelig ikke noget i vejen for, at du sidder ved siden af og hjælper et familiemedlem med at bruge sin NemID. Men måske har du et ældre familiemedlem eller en ægtefælle, som har udleveret sin NemID og kodekort til dig, således at du – uden at den pågældende selv er til stede og aktivt deltager i transaktionerne - kan overføre penge, betale regninger, ændre forskudsregistreringen eller måske ligefrem kan signere et vigtigt dokument fra banken eller tinglysningen?
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Er formuefællesskab lig med medejerskab af ægtefælles ejendom?

Hvilken betydning har det, at den ene ægtefælle er eneejer af ejendommen i tilfælde af separation/skilsmisse og ved dødsfald? Er det en fordel for ægtefællen at være medejer af ejendommen?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvad betyder særeje?

Særeje kan enten opstå ved, at en tredjemand – en gavegiver eller en arvelader – i et testamente eller et gavebrev bestemmer, at arven/gaven skal være særeje, eller ved at I som ægtefæller opretter en ægtepagt om særeje.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvad koster et testamente?

Hvad koster et testamente? Skal jeg oprette et notartestamente, eller vidnetestamente? Har jeg overhovedet behov for at oprette et testamente?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Støt velgørenhed, og spar afgift

Befinder du dig i en situation, hvor de personer, du ønsker skal arve dig, tilhører den dyre afgiftsklasse, er det værd at overveje, om du skal oprette et afgiftsbesparende testamente.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvad er et udvidet samlevertestamente?

Hvordan kan vi sikre hinanden som ugifte samlevende?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Arveklasser

Hvis du ikke opretter et testamente, er det arvelovens regler om arveklasser, der afgør, hvem der arver efter din død.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Ægtepagt: Skilsmissesæreje og kombinationssæreje

Når man indgår ægteskab i Danmark får man automatisk det der kaldes fælleseje eller formuefællesskab. Dette indebærer, at ved separation eller skilsmisse skal hver part opgøre sin formue. Viser opgørelsen et positivt resultat på bundlinjen skal halvdelen af værdien afleveres til den anden ægtefælle. Det er det man kalder ligedelingsprincippet.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Overvejer du et generationsskifte?

Uanset om generationsskiftet skal ske gradvist i levende live, eller det først skal effektueres ved død er planlægning og tidsmæssig omtanke vigtigt.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Er I gået fra hinanden efter et papirløst forhold?

Når man som ugift samlevende går fra hinanden, foregår det ikke som mellem ægtefæller en økonomisk deling. Det helt klare udgangspunkt er, at hver part tager det med, den pågældende har indbragt i forholdet. Har I købt noget sammen, ejer I det i et såkaldt sameje, og ejer altså blot en andel. I skal derfor I enighed finde ud af, om den ene skal købe den andens del, eller om aktivet skal sælges.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvad betyder fælles forældremyndighed?

Forældreansvarslovens udgangspunkt er, at et barn har ret til to forældre. Lovens udgangspunkt er derfor også en fælles forældremyndighed.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvad betyder ægtefælleudlæg (suppleringsarv)?

Når en nærtstående afgår ved døden, skal det overvejes, hvorledes dødsboet skal behandles juridisk. En af de behandlingsformer, der findes beskrevet i dødsboskifteloven er, at boet udleveres som såkaldt ægtefælleudlæg.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Afgiftsfrie gaver

Hvis du vil give større gaver til dine børn, børnebørn eller andre nærtstående, bør du være opmærksom på reglerne om betaling af gaveafgift.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hæftelse for ægtefælles gæld

Når man er gift og har formuefællesskab, tror mange, at man er fælles om det, man ejer, og også fælles om den gæld hver part optager. Dette er imidlertid en vildfarelse.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Flere og flere laver "gør-det-selv-" eller "online" testamenter

Det er blevet populært at lave sit testamente selv. De fleste gør det for at spare penge, men det kan i sidste ende være en dyr og opslidende besparelse for dine arvinger.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Udbetaling af ATP ved dødsfald

Dine efterladte får udbetalt et engangsbeløb fra ATP, når du afgår ved døden.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Boudlæg

Man bruger boudlæg i meget små dødsboer. Ved boudlæg tilsidesættes afdødes testamente, og de, der ellers ville være tvangsarvinger, mister deres arveret. Det er i sidste ende Skifteretten, der afgør, hvem boet skal udleveres til.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvem overtager lejemålet, når den ene af jer dør, eller når I går fra hinanden?

Det kan være meget bekosteligt at skulle opgive et lejemål, fraflytte, betale for istandsættelse og betale indskud i en ny lejebolig. Og det kan være meget ubehageligt at skulle finde en ny bolig, når man er blevet alene på grund af partnerens død eller på grund af partnerens flytning til et plejehjem.
Af Henriette Lyhne Advokat (L)

Testamente

Enhver myndig person, der er ved sine fulde fem, kan oprette testamente, og dermed helt eller delvist disponere over sin formue ved død.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Hvem arver mig, og hvornår arver staten?

Den ”nye” arvelov trådte i kraft 01.01.2008. Har du ikke oprettet et testamente, fordeles arven efter dig i henhold til arvelovens bestemmelser.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)
Hvilke spørgsmål kan jeg stille familieadvokaten?

Når samlivsforholdet eller ægteskabet ophører er der mange spørgsmål, der trænger sig på. Familieadvokaten kan hjælpe med at skabe klarhed og lægge en plan for, hvordan du skal forholde dig. I denne artikel kan du læse nogle eksempler på de temaer, vi som familieadvokater ofte drøfter på et rådgivningsmøde.
Læs mere i vores artikel "Hvilke spørgsmål kan jeg stille familieadvokaten?".

Læs artiklen "Hvilke spørgsmål kan jeg stille familieadvokaten?"
Det er ikke nok at oprette testamente

- vær opmærksom på hvem der modtager dine forsikringer og pensioner ved død. 

Hvem der modtager dine forsikringer og pensioner ved død kan ikke reguleres ved et testamente. Dette skal meddeles selskabet direkte. Hvis ikke du har indsat en begunstiget tilfalder dine pensioner ”nærmeste pårørende”. Hvem der er nærmeste pårørende afhænger imidlertid af hvornår din ordning er oprettet, da reglerne blev ændret tilbage i 2008. Læs mere i vores artikel "Hvem modtager dine forsikringer og pensioner ved din død?" således du er aktivt får taget stilling til, hvem der skal have dine ordninger ved din død.

Læs artiklen "Hvem modtager dine forsikringer og pensioner ved din død?"
Skal sommerhuset overdrages til børnene?

På grund af forventning om stigning i de offentlige vurderinger overvejer mange for øjeblikket at overdrage den faste ejendom til børnene til offentlig vurdering minus 15 %. Du kan læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, i vores artikel "Overdragelse af fast ejendom til nærtstående".

Læs artiklen "Overdragelse af fast ejendom til nærtstående"
Skal min pension deles i forbindelse med skilsmisse?

Udgangspunktet er at hver part udtager egen rimelig pension i forbindelse med skilsmisse. Ekstraindbetalinger og ekstraordninger skal imidlertid deles. Derudover er der mulighed for at få en såkaldt pensionskompensation. Læs mere i vores artikel "Vi skal skilles - skal vi dele vores pensioner?" om reglerne for deling af pension i forbindelse med skilsmisse.

Læs artiklen "Vi skal skilles - skal vi dele vores pensioner?"
Hvorfor skal gifte også huske at oprette testamente?
Læs artiklen "Hvorfor skal vi lave testamente, når vi er gift – og skal vi?"
Min ægtefælle er død - bør jeg sidde i uskiftet bo?

Du bør nøje overveje, om længstlevende ægtefælle skal sidde i uskiftet bo, eller om boet skal skiftes. Læs mere i vores artikel "Skifte af det uskiftede bo – hvornår og hvorfor?" om fordele og ulemper.

Læs artiklen "Skifte af det uskiftede bo – hvornår og hvorfor?"
Hæfter jeg for min ægtefælles gæld?

Mange tror, at når man indgår ægteskab kommer man til at hæfte for sin ægtefælles gæld. Dette er imidlertid ikke korrekt. Læs nærmere i vores artikel "Hæftelse for ægtefælles gæld", i hvilke tilfælde, du kan komme til at hæfte for din ægtefælles gæld.

Læs artiklen "Hæftelse for ægtefælles gæld"