Vær opmærksom på virksomhedsoverdragelsesloven når du køber en virksomhed

Når en erhverver af en virksomhed overtager hele eller dele af virksomheden, overtager erhververen samtlige rettigheder og forpligtelser i forhold til medarbejderne. Det gælder lige fra udbetaling af lønninger, til forpligtelsen til, at overtage en medarbejder der er på barsel eller en medarbejder der har været sygemeldt i en periode.

Det er således vigtigt at gøre sig klart, at man ved erhvervelse af hele eller dele af en virksomhed, overtager samtlige de forpligtelser sælgeren havde overfor medarbejderen.

Virksomhedsoverdragelsesloven er en såkaldt præceptiv lov, hvilket betyder, at den gælder for alle erhververe af en virksomhed, og at loven ikke kan fraviges ved aftale mellem sælger og køber.

Virksomhedsoverdragelsesloven er implementeret i dansk lovgivning på baggrund af et EU-direktiv og har til formål at beskytte medarbejdernes rettigheder i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at man ved erhvervelse af hele eller dele af en virksomhed, overtager samtlige af de forpligtelser sælgeren havde overfor medarbejderen.

Hvornår er der tale om overdragelse af en virksomhed?

En overdragelse er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, når det der overdrages, udgør en økonomisk enhed, der efter overdragelsen har bevaret sin identitet. Det er ikke en betingelse, at det er hele virksomheden der overdrages, eller at virksomheden f.eks. beholder sit hidtidige navn. Hvis en virksomhed f.eks. deles i mange dele og medarbejderen ikke følger de solgte aktiver, er det ikke sikkert, at der er tale om en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand.

Ved en konkret vurdering vil man se på, hvad det er, erhververen af virksomheden har købt. Er der alene sket overtagelse af fysiske aktiver som eksempelvis bygninger og løsøre eller er der tillige overtaget immaterielle aktiver, kundekreds, og endelig har det betydning, hvorvidt den nye indehaver har overtaget en del af arbejdsstyrken.

Der vil hele tiden være tale om en konkret vurdering, der er forskellig fra virksomhed til virksomhed og igen forskellig for branche til branche.

Jf. virksomhedsoverdragelsesloven er det bestemt, at erhververen umiddelbart efter overtagelsen overtager de rettigheder og forpligtelser, der findes på overtagelsestidspunktet i forhold til medarbejderne efter de kollektive overenskomster samt individuelle aftaler om løn- og arbejdsforhold m.v. Det betyder f.eks., at hvis overdrageren af virksomheden er i restance med indbetaling af feriepenge, eller overdrageren har foretaget en uberettiget fyring, vil erhververen indtræde i de forpligtigelser, hvilket kan blive en dyr affære.

Køberen hæfter altid

Selvom erhververen som udgangspunkt vil have et tilbagesøgningskrav mod overdrageren for manglende betalinger, er det vigtigt at være opmærksom på, om der kan bestå sådanne skjulte forpligtelser, idet der ofte kan være en reel risiko for, at overdrageren ikke er solvent, ligesom hele eller dele af den virksomhed der overtages fra et konkursbo ofte er solgt med en klausul om, at erhververen ikke kan gøre mangelsindsigelser gældende.

Denne artikel er i første omgang bragt d. 3 juni 2013

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.