Gunstige regler for generationsskifte af virksomheder i 2018

Udnyt gunstige regler for generationsskifte inden det er for sent

Er du virksomhedsejer, og overvejer du at generationsskifte virksomheden, er det nu det skal ske. Ændrede afgiftsregler har gjort det særdeles gunstigt at generationsskifte din virksomhed, men det er måske blot et spørgsmål om tid forinden reglerne strammes igen. Derfor bør generationsskiftet ske nu.

Skrevet af advokat Kim Mouritsen, Ret&Råd Randers

Et flertal i Folketinget har ændret bo- og arveafgiften således, at der er skabt en ny og meget gunstig afgiftsklasse for virksomhedsejere. Med den nye afgiftsklasse er det besluttet, at arveafgiften gradvis skal sænkes fra 15% til 5 % i 2020, og om muligt til 0 % i 2025. Afgiften blev for 2016 og 2017 sænket til 13% og i 2018 blev den nedsat til 7 %. 

For at benytte den lave afgift ved generationsskifte er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. 

For det første forudsætter et generationsskifte til den lave afgift, at man opfylder betingelserne for succession. Dette betyder, at der skal være mulighed for, at den nye ejer kan overtage den tidligere ejers skatteforpligtelser. Det er dog ikke en betingelse, at parterne benytter sig af succession, muligheden for at gøre det, skal blot være tilstede. 

For det andet skal overdrageren have ejet virksomheden i en periode på 12 måneder før generationsskiftet sker. 

For det tredje skal ejeren af virksomheden, eller dennes nærtstående, have deltaget i driften af virksomheden i mindst 12 måneder. 

Slutteligt skal den virksomhed der generationsskiftes opretholdes i mindst 3 år efter overdragelsen. Opretholdes virksomheden ikke, skal afgiftsrabatten tilbagebetales. 

Derudover er det alene børn, børnebørn, adoptivbørn, stedbørn samt personer, man har haft samliv med i mindst 2 år, der kan generationsskiftes med til den lave afgift. Er overdrageren barnløs, kan der dog endvidere skiftes til den lave afgift med søskende, søskendebørn eller søskendebørnebørn. 

Lempelsen af afgiftsreglerne for generationsskifte af virksomheder kan imidlertid vise sig at være en midlertidig ordning. I forbindelse med Folketingets vedtagelse af ændringen gjorde oppositionen, med Socialdemokratiet i spidsen, det klart, at der var tale om en lovændring, som man har til sinds at ”kører tilbage”, hvis/når man kommer i regering igen.

Derfor er det nu, der skal handles, hvis du som virksomhedsejer overvejer et generationsskifte. At vente et år eller to kan vise sig at blive en dyr fornøjelse. 

Har du spørgsmål til denne artikel eller juridiske spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte advokat Kim Mouritsen på tlf.: +45 89 15 25 15 eller email: km@ret-raad.dk. Du kan også kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.