Rekonstruktion erstatter betalingsstandsning

Rekonstruktion

Betalingsstandsning er fornyet og hedder nu rekonstruktion eller rekonstruktionsbehandling. Hvordan undgår du konkurs?

Skrevet af advokat Wivi H. Larsen, Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve

Insolvent med formue.

Kan man ikke betale sin gæld til sine kreditorer til tiden, er man pr. definition insolvent. Også selv om man faktisk har aktiver nok til at dække alle sine kreditorer, når man lige får lidt mere tid til at få solgt nogle af sine aktiver. Man kan med andre ord være uheldig at have for mange aktiver bundet eller låst på en måde, så man ikke kan betale her og nu, når kreditor har ret til at kræve sin betaling. Så er man reelt lige så insolvent i lovens forstand, som den der har levet over evne og ikke har udsigt til at betale sine kreditorer.

Lad os her koncentrere os om virksomheder/selskaber, og hvordan de behandles ved insolvens.

Personligt drevne virksomheder kaldes fysiske personer, og selskaber kaldes juridiske personer.

Formålet med rekonstruktion er, at udskille levedygtige virksomheder, opnå en akkord eller afvikle driften af virksomheden. Med andre ord – redde dét, der er værd at redde, indgå en afdragsaftale eller lukke den underskudsgivende virksomhed.

Det hele startes med en begæring, der kan indgives af skyldneren selv (egenbegæring) eller af en af skyldners kreditorer.

Begæringen

Begæringen indgives til skifteretten i skyldners retskreds (ud fra virksomhedens adr./driftssted) i Storkøbenhavn dog Sø- og Handelsretten, hvilket vi naturligvis gerne hjælper dig med. Der er nogle formelle krav til indholdet af en begæring – ud over navn, cvr osv på skyldner, skal der også være forslag til rekonstruktør og regnskabskyndig tillidsmand, hvis accept af at påtage sig hvervet også skal vedlægges.

Er der fejl eller mangler ved begæringen, bliver den afvist, og man må indgive en ny.

Er det en egenbegæring eller har kreditor indgivet begæringen med skyldners samtykke, starter skifteretten rekonstruktionsbehandlingen.

Indledende møde

Er skyldner en fysisk person indkaldes der til et møde, hvor ejeren får muligheden for at samtykke. På mødet skal der udpeges en rekonstruktør (ofte selskabets advokat) og en regnskabskyndig tillidsmand. Hvis ejeren ikke samtykker, ændres rekonstruktionsbegæringen til en konkursbegæring, der straks behandles.

Er skyldner et selskab/juridisk person, indkaldes der til et møde, hvor ledelsen får muligheden for at samtykke. På mødet skal der udpeges en (eller flere) rekonstruktør(er), der ofte vil være selskabets advokat og en regnskabskyndig tillidsmand. Skifteretten bestemmer suverænt, hvem der udpeges og er ikke bundet af forslag i begæringen. Hvis ledelsen ikke samtykker, kan skifteretten vedtage rekonstruktionsforslaget mod ledelsens vilje. Er det tilfældet, vil skifteretten samtidig bestemme, at rekonstruktøren overtager ledelsen af selskabet.

Når skyldner er et selskab, konverteres begæringen ikke automatisk til en konkursbegæring og ønsker en kreditor et selskab konkurs, må kreditor indgive en konkursbegæring. Der kan godt indgives en begæring om rekonstruktion og konkurs på én gang, men så længe skifteretten behandler en begæring om rekonstruktion, kan der ikke samtidig behandles en konkursbegæring.

Planmøde

Skifteretten vil herefter indkalde til et planmøde med kreditorerne ved bekendtgørelse i Statstidende. Planmødet skal holdes 4 uger efter rekonstruktionsbehandlingens indledning.

På planmødet behandles en rekonstruktionsplan, der er udarbejdet af rekonstruktøren og skal være accepteret af skyldneren.

Planen skal indeholde:

  • En begrundet redegørelse for hvilken type forslag til rekonstruktion, der foreslås, herunder en vurdering af om der er væsentlige forhold, der kan hindre gennemførelsen af den foreslåede type rekonstruktion.
  • Så vidt muligt en regnskabsmæssig balance pr. dagen for indledningen af rekonstruktionsbehandlingen.
  • Oplysning om, hvorvidt den regnskabskyndige tillidsmand mener, der er mangler ved skyldnerens seneste årsrapport og 
  • En redegørelse for de væsentligste skridt, der agtes foretaget under rekonstruktionsbehandlingen.

Vedtager kreditorerne den fremlagte rekonstruktionsplan og sker der senere væsentlige ændringer i forudsætningerne for planen, indkaldes der til nyt møde, hvor man beslutter det videre forløb.

Afstemningsmøde

Senest 6 måneder efter planmødet, skal der holdes et afstemningsmøde i skifteretten. På dette møde stemmer kreditorerne om rekonstruktionsforslaget og skifteretten skal stadfæste forslaget.

Forslaget kan indeholde tvangsakkord og/eller en virksomhedsoverdragelse. Hvis kreditorerne ikke vedtager forslaget eller skifteretten afviser at stadfæste det, ophører rekonstruktionsbehandlingen og skyldneren tager under konkursbehandling.

Afstemningsmødet kan (i samråd med kreditorerne) udsættes 2 gange. Hver gang med max. 2 måneder og ikke ud over 4 måneder i alt.

En rekonstruktionsbehandling varer typisk omkring 7 måneder jf. skifteretterne og kan maksimalt vare 1 år. Er skyldneren fortsat insolvent ved rekonstruktionsbehandlingens ophør, indledes automatisk konkursbehandling.

Vi er dermed tilbage ved indledningen, men man har fået udskudt konkurshandlingen i op i mod 12 måneder (realistisk 8-10 mdr.), hvor man har fået tid til at realisere de aktiver, der var nødvendige for at kunne betale sine kreditorer og undgå en ødelæggende konkurs. 

Det er derfor vigtigt, at vi bliver kontaktet i tide, så vi kan hjælpe dig med at styre udenom en truende konkurs, hvis du har muligheder for at betale alle kreditorer, hvis du får lidt mere tid.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for juridisk rådgivning i øvrigt, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter advokat Wivi H. Larsen, Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve på mail: whl@ret-raad.dk eller tlf.: +45 46 30 46 79 . Du kan også rette henvendelse til din lokale Ret&Råd-advokat.

Artiklen er oprindeligt udgivet den 5. september 2019