Forældrekøb

Forældrekøb – Ny højesteretsdom sætter muligvis en stopper for hidtil anvendt metode for at opnå skattefrit salg

I det seneste årti, har mange forældre købt fast ejendom, der er blevet lejet ud til børnene i forbindelse med, at børnene har taget ophold i en oftest fremmed by for at studere. For at undgå at blive beskattet af avance ved salg, når studietiden er ovre, har mange forældre valgt at sælge boligen til børnene inden studiets afslutning. Denne mulighed eksisterer muligvis ikke længere.

I det seneste årti, har mange forældre købt fast ejendom, der er blevet lejet ud til børnene i forbindelse med, at børnene har taget ophold i en oftest fremmed by for at studere.

Forældrene og børnene har i forbindelse med at børnene er flyttet ind i ejendommen, aftalt lejevilkår der oftest matcher markedsvilkårene, og lejeforholdet har herefter kørt fuldstændig som et almindeligt lejeforhold.

Ejer skal selv have beboet ejendomme for at opnå skattefrit salg

Når studierne er afsluttet, har ejendommen oftest skulle afhændes og i den forbindelse har mange forældre, udfoldet forskellige kreative bestræbelser for at undgå, at en avance ved salg af ejendommen skulle blive beskattet.

Hovedreglen er, at boliger der ikke anvendes til privatbeboelse af ejeren, ikke kan sælges skattefrit.  Avancen skal beskattes i overensstemmelse med reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

En lejlighed eller et parcelhus vil kunne sælges skattefrit, hvis ejeren rent faktisk har beboet ejendommen. Med beboelse, menes en faktisk beboelse, der giver sig udslag i forbrug af el, vand og varme i ejendommen. Der skal endvidere være tale om en faktisk beboelse således at forstå, at man rent fysisk har beboet ejendommen. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at man blot har haft folkeregisteradresse det pågældende sted. En folkeregisteradresse er ikke ensbetydende med, at man som ejer af ejendommen, faktisk har beboet ejendommen og dermed kan sælge ejendommen skattefrit.

I mange tilfælde, vil SKAT i forbindelse med salg af ejendomme, der er anskaffet som forældrekøb, være meget kritisk i forbindelse med ens påstand om, at man selv benytter boligen til beboelse, efter at børnene er fraflyttet ejendommen.

Ny højesteretsdom sætter muligvis en stopper for hidtil anvendt metode for at opnå skattefrit salg

Alternativet til at sætte ejendommen til salg, har i mange tilfælde været, at forældrene inden børnene var færdige med at studere, solgte ejendommen til børnene for en pris svarende til ejendomsvurdering – 15% (i overensstemmelse ved værdiansættelsen ifølge cirkulære nr. 185 af d. 17. marts 1982) således, at børnene kunne bo der så længe der var behov. Børnene har så efter overtagelsen på et senere tidspunkt kunne sælge ejendommen og inkassere fortjenesten skattefrit – da børnene jo have beboet ejendommen.

Den opfattelse som hidtil har været gældende kan måske/måske ikke længere håndhæves, da en højesteretsdom fra sidste år har skabt forvirring om praksis på området.

Højesteretsdommen lagde til grund, at det var lovligt at sælge til 15% over eller under ejendomsvurderingen medmindre der forelå ”særlige omstændigheder”

Det henstår imidlertid fortsat uklart, hvad der menes med ”særlige omstændigheder”. Et begreb der fortsat er uklart, hvorfor blandt andet Danske Boligadvokater har opfordret til, at det snarest muligt bliver afklaret, hvad SKAT mener med ”særlige omstændigheder”. 

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Køb af bolig eller Bolig i øvrigt kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Læs også brochuren Forældrekøb