Garantiformuen sikrer dig, hvis din bank går konkurs

Garantiformuen - nye regler for indskydergaranti

Nye regler om indskydergaranti indebærer måske ændring af din dækning, hvis din bank går konkurs.

Garantiformuen, som tidligere blev kaldt indskydergarantifonden, sikrer dig i vidt omfang mod tab, hvis din bank går konkurs. Reglerne om Garantiformuens dækning blev ændret pr. 1. juni 2015, og nogle af ændringerne kan have betydning for dig, hvis din bank skulle blive insolvent.

Almindelig dækningsgrænse stadig EUR 100.000

For almindelige indskud er du stadig dækket med op til EUR 100.000 pr. bank.

Indtil 1. juni 2015 blev dækningen opgjort som en nettodækning, idet eventuel gæld til banken blev fradraget. Nu fratrækkes kun den gæld til banken, som er forfalden ved konkursens indtræden.

Den almindelige dækning gælder stadig for både fysiske og juridiske personer.

Et kapitalselskab eller en forening anses som én indskyder, og dækningen af en sådan juridisk person påvirker ikke selskabsejernes personlige dækning. Et interessentskab betragtes også som en selvstændig juridisk person, som er adskilt fra de deltagende interessenter. For enkeltmandsvirksomheder bliver virksomheden og ejeren betragtet som én indskyder.

Indskud som hidtil har været dækket fuldt ud

Indskud på pensionskonti er stadig fuldt dækket uanset størrelsen af pensionsindskuddet.

Derimod er der fra 1. juni 2015 sket ændringer for en lang række andre særlige konti, f.eks. etableringskonti og advokaters klientkonti. Indskud, der var indbetalt på en sådan konto før denne dato, er stadig dækket fuldt ud, mens indskud, som er indbetalt på kontoen fra denne dato, er omfattet af den almindelige grænse.

Indskud som følge af køb/salg af ikke-erhvervsmæssig fast ejendom er dækket med op til EUR 10 mio. i 12 måneder, hvilket er både en beløbsmæssig og en tidsmæssig ændring. For indskud vedrørende handel med ejendomme med erhvervsmæssigt formål gælder som hidtil den almindelige dækningsgrænse.

Indførelse af nye særlige dækninger

Samtidigt med at den fulde dækning for visse kontotyper ophører, er der indført særlige dækninger for andre typer indskud. Fx indføres en tidsbegrænset forhøjet dækning af indskud som i medfør af lov har et socialt formål knyttet til begivenheder som fx skilsmisse, afskedigelse, invaliditet eller dødsfald.

Værdipapirer

Der er ikke sket ændringer i forhold til værdipapirer. Dækningsgrænsen er stadig EUR 20.000, men som hidtil vil værdipapirer, som opbevares i depot i banken, som udgangspunkt blive udleveret til dig i tilfælde af bankens konkurs.

Kontakt 

Har du spørgsmål eller henvendelser, kan du kontakte din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Betina Boysen, Ret&Råd København