Hvad sker der, når dagpengeperioden udløber?

Hvad sker der, når dagpengeperioden udløber?

Hvis du i en periode er ledig, har du efter visse betingelser mulighed for at få udbetalt dagpenge.

Skrevet af Tina Møller. Advokat Ret&Råd Djursland

Dagpengeperioden er dog begrænset til 2 år indenfor en 3 årig periode, hvorfor langtidsledige ofte overgår til kontanthjælp efterfølgende. Der er dog også en række betingelser der skal være opfyldt før man er berettiget til kontanthjælp og det kan du læse mere om i denne artikel.

Betingelser for offentlig kontanthjælp

Når dagpengeretten ophører, er den eneste mulighed for at få hjælp fra det offentlige som udgangspunkt kontanthjælpsydelsen.

Generelle betingelser

Det er helt indledende en betingelse, at du skal have været udsat for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør og dit behov for forsørgelse må ikke kunne dækkes af andre ydelser, som fx dagpenge, pension mv.

Hvis det er muligt, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt forsøge at komme i job. Hvis du ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, har du pligt til at deltage i aktiviteter, som kan medvirke til at du bliver i stand til at arbejde.

Gensidig forsørgerpligt

Er du gift, er du omfattet af reglerne om gensidig forsørgerpligt. Det betyder kort sagt, at du ikke kan få kontanthjælp, hvis dine ægtefælle kan forsørge dig.

Den gensidige forsørgerpligt for samlevere blev ophævet med virkning fra den 01.01.2016; og pligten til at forsørge hinanden gælder således kun ægtefæller.

Formue

Du kan ikke få kontanthjælp, hvis du har en formue på over 10.000 kr. (Er du gift, er formuen også omfattet af reglerne om gensidig forsørgerpligt)

Formue er både penge og værdier, som kan omsættes til penge.

Biler, sommerhuse og en stor friværdi i egen bolig kan derfor også betragtes som formue og kan i så fald være en hindring for retten til kontanthjælpsydelse.

Kommunen kan dog vælge at se bort fra formue, som er nødvendig for at bevare eller opnå en sædvanlig boligstandard eller hvis aktivet/formuen bør bevares af hensyn til arbejds- eller uddannelsesmuligheder.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om kontant- eller uddannelseshjælp, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før der klages, og vi kan evt. føre klagesagen for dig.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for yderligere rådgivning, så kontakt din lokale Ret&Råd-advokat.