EU førerret

Frakendelse af dansk statsborgers EU-førerret i 2014

Den danske statsborger blev dømt for spirituskørsel Tyskland, hvilket medførte ny sag i Danmark om frakendelse af førerretten i 3 år fra endelig dom.

Ret&Råd advokat (H) Steen Petersen har for nylig ført sagen for den danske statsborger, hvis førerret blev frataget i Danmark, efter en frakendelse i Tyskland.

Sagen angik især anvendelsen af Straffelovens paragraf 11 om dansk straffemyndighed og Færdselslovens paragraf 134. Sammenholdt med forbuddet mod dobbeltstraf i EU Charteret om grundlæggende rettigheder, artikel 50, samt principperne i EMRK artikel 4 i Protokol 7, der indeholder lignende forbud mod ne bis in idem.

3. Kørekortdirektiv (2006) tager ikke stilling til, om en unionsborgers EU-kørekort kunne frakendes flere gange: Først efter det tyske gerningssteds lovgivning og derefter efter lovgivningen i Danmark, hvor bilisten boede.

Højesteret fandt ikke en præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen nødvendig, og anså den danske 3 årige frakendelse som en geografisk udvidelse af den tyske frakendelse på 9 måneder.

På grund af sagens principielle karakter og sagsbehandlingstiden fra 8.9.2014 til 10.8.2018 blev tiltalte fritaget for at betale sagsomkostninger for alle 3 domstole.

Tiltalte fik desuden fradrag i de 3 års ubetingede frakendelse fra 17.8.2018 med de 4 måneder og 20 dage, der forløb fra landsretsdommen den 11.1.2017 og indtil 3. instansbevilling blev meddelt 22.5.2017.

Læs mere om dommen i Højesteret, landsretten og byretten, samt se referat via www.hoejesteret.dk.

Har du været udsat for dobbelt frakendelse af førerretten i et EU-land og i Danmark? Kontakt Ret&Råd advokat (H) Steen Petersen på tlf. 2172 1782 eller på stp@ret-raad.dk. Steen har mange års erfaring med EU-ret og straffesager, og skriver også artikler og holder foredrag herom.

Steen Petersen har en lektion hos JUC om dobbeltstraf. Se mere her.