Erstatning ved isslag

I en dom fra november 2010 fastslog Østre Landsret, at det kan være særdeles vanskeligt at opnå erstatning ved faldskader som følge af isslag.

Skadelidte var i den konkrete sag faldet og kommet til skade på fortovet foran skadevolders ejendom.

En grundejer er efter almindelige retsregler forpligtet til at rydde sne og glatførebekæmpe på sin ejendom, hvilket skadevolder i den konkrete sag havde undladt, på trods af at han var opmærksom på, at der var meget glat foran ejendommen.

Parterne var enige om, at der var isslag på ulykkestidspunktet, og der blev under retssagen afholdt syn og skøn med henblik på at fastslå de nærmere vejrforhold, samt disses betydning for parterne

Ikke muligt at glatførebekæmpe på fortove ved isslag

Skønsmanden udtalte i den forbindelse generelt, at det ikke er realistisk at kunne glatførebekæmpe på fortove ved isslag.

Skadevolder kunne således ikke klandres for, at han ikke – forgæves – havde forsøgt at foretage glatførebekæmpelse, og Landsretten frifandt derfor skadevolder.