Emner:

Erstatning for faldskader i bus

En Højesteretsdom har fastslået hvordan ansvar fastlægges, når buspassagerer falder og kommer til skade under kørslen.

Ved færdselsuheld gælder i medfør af færdselsloven en regel om objektivt ansvar for skadevolder. Det vil sige, at skadevolder er ansvarlig uanset om der er handlet uforsvarligt eller ej. Erstatning kan dog eventuelt bortfalde eller blive nedsat som følge af egen skyld.

Hvornår er der tale om et færdselsuheld?

Udenfor situationer, der betragtes som færdselsuheld, gælder de almindelige erstatningsretlige regler, som blandt andet kræver, at der skal være et ansvarsgrundlag, før der kan kræves erstatning. Skadelidte skal med andre ord kunne bevise, at skadevolder har handlet uforsvarligt.

Spørgsmålet om, hvad der betragtes som et færdselsuheld er ikke altid helt klart.

I den konkrete sag skulle retten tage stilling til, hvorvidt en buspassagers faldskade under kørslen måtte betragtes som et færdselsuheld, således at der gjaldt et objektivt ansvar for busselskabet. Faldskaden skete som følge af en pludselig igangsætningen.

Højesteret afviste i dommen, at der var tale om et færdselsuheld i juridisk forstand. Det skete under henvisning til, at der ikke var tale om usædvanlige kørselsmæssige forhold – med andre ord, at det ikke kunne anses for et færdselsuheld, når ulykken blot var forårsaget af selve kørslen.

Da skadelidte heller ikke kunne dokumentere, at buschaufførens kørsel var så uforsvarlig, at der var handlet ansvarspådragende, frifandt Højesteret busselskabet.