Disse 3 betingelser skal være opfyldt, når du anmelder en arbejdsskade for sent

Har du været udsat for en arbejdsulykke, skal den anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (der tidligere hed Arbejdsskadestyrelsen). Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tager stilling til om ulykken er omfattet af loven og træffer afgørelse om dit varige mén og erhvervsevnetab. Der tages også stilling til udgifter for sygebehandling og optræning. Bliver ulykken anmeldt for sent, kan det betyde, at du ikke får udbetalt erstatning efter loven.

Efter arbejdsskadesikringsloven skal din arbejdsgiver anmelde skaden til sin lovpligtige arbejdsskadeforsikring snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden.

Der gælder særlige regler for læger og tandlæger, der har pligt til at anmelde klare og formodede tilfælde af erhvervssygdomme, som de bliver bekendt med.

Hvis arbejdsgiveren forsømmer at anmelde skaden rettidigt, kan du som skadelidt selv anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det skal dog gøres inden 1 år fra skadens indtræden – eller hvis der er tale om en erhvervssygdom, inden 1 år fra det tidspunkt hvor du får kendskab til at sygdommen er erhvervsbetinget.

Det er strafbart for arbejdsgiveren ikke at anmelde skaden rettidigt, og arbejdsgiveren kan straffes med en bøde.

Hvis du er i den situation, at din arbejdsskade ikke er anmeldt af din arbejdsgiver inden for 9 dage eller af dig selv inden for 1 år, kan der af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring gives dispensation, så din skade behandles alligevel. Du skal i dette tilfælde opfylde 3 betingelser:

  1. Det skal kunne dokumenteres, at du har været udsat for en arbejdsskade,
  2. Du skal have ret til erstatning som følge af arbejdsskaden og
  3. Der er en årsagssammenhæng mellem dine gener og arbejdsskaden.

Alle 3 betingelser skal være opfyldt.

For at løfte beviset for at de 3 betingelser er opfyldt, er det vigtigt, at ulykken og skaden er godt beskrevet i journaler fra f.eks. skadestue, hospitaler eller egen læge.

 Ankestyrelsen har taget stilling til disse betingelser i en principiel afgørelse (Ankestyrelsens principafgørelse 147-12).

I den pågældende sag skete ulykken den 18. december 2007, og anmeldelsen blev modtaget i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) den 27. januar 2010. Der var derfor gået mere end 1 år.

Ankestyrelsen vurderede, at den 1. betingelse var opfyldt, da ulykken var godt beskrevet i lægejournalerne. Ankestyrelsen anførte: ”Vi har lagt vægt på, at din arbejdsgiver har bekræftet, at du fik en skovl fra en gravemaskine i hovedet på arbejdet den 18. december 2007. Vi har også lagt vægt på, at det fremgår af journaloplysningerne fra A Sygehus den 18. december 2007, at du har fået en skovl fra en gravko i hovedet og kortvarigt har været bevidstløs”.

Den 2. betingelse var også opfyldt. Her anførte Ankestyrelsen: ”Vi har lagt vægt på, at du har en lang række kognitive og affektive gener, der kan være følger efter hjernerystelsen, men som også kan skyldes det tilfælde af apopleksi (slagtilfælde), som du oplevede i 2009. Vi vurderer jf. under forhold 3, at i hvert fald din hovedpine må tilskrives arbejdsskaden, og at denne gene udgør et varigt mén på mindst 5 procent”.

Det er dig som skadelidt, der skal bevise at alle 3 betingelser er opfyldt.

Endelig vurderede Ankestyrelsen, at også den 3. betingelse var opfyldt. Her anførte styrelsen: ”Vi har lagt vægt på, at hovedpine meget sjældent forårsages af slagtilfælde, og at det derfor er overvejende sandsynligt, at din hovedpine er opstået som led i et postkommotionelt syndrom som en følge af skaden den 18. december 2007, hvor du fik en hjernerystelse.

Vi har også lagt vægt på, at du blev opsagt fra dit arbejde inden dit slagtilfælde opstod”.

For at løfte beviset for at de 3 betingelser er opfyldt, er det vigtigt, at ulykken og skaden er godt beskrevet i journaler fra f.eks. skadestue, hospitaler eller egen læge. Det er dig som skadelidt, der skal bevise at alle 3 betingelser er opfyldt.

Har du problemer med at få din arbejdsskade anerkendt hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kan du kontakte en af Ret&Råds advokater, der arbejder med erstatningsret og få en vurdering af din sag.