Emner:

Advokat i erhvervslejeret: Gennemgå din lejekontrakt

Hver part i et erhvervslejeforhold kan som udgangspunkt kræve lejen reguleret til markedslejen, hvis den gældende leje er væsentligt lavere eller højere end markedslejen. Dette følger direkte af erhvervslejelovens § 13. Der er i disse sager brug for en advokat med kendskab til erhvervslejeret.

Ved markedslejen forstås den leje, som en kyndig lejer og en kyndig udlejer på varslingstidspunktet ville aftale for det pågældende lejeforhold, blandt andet under hensyntagen til vilkår, lokalernes beliggenhed, anvendelse, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. 

Reguleringen kan tidligst ske 4 år efter lejemålets ikrafttræden. Herefter kan lejen af begge parter kræves reguleret hvert 4. år.

Advokat til erhvervslejeret

Det kan være en god ide både som lejer og udlejer at få gennemgået sin erhvervslejekontrakt af en advokat med kendskab til erhvervslejeret for at afdække mulighederne for at få op- eller nedreguleret lejen til markedslejen

Det fremgår af lovforslaget til erhvervslejeloven, at: 

”§ 13 kan fraviges ved aftale, hvilket indebærer, at parterne står frit med hensyn til at aftale en regulering af lejen i lejeperioden. Parterne kan eksempelvis både hver for sig og gensidigt uden særlige krav til aftalen derom fraskrive sig retten til at kræve lejen reguleret til markedslejen.”

Muligheden for at kræve lejen reguleret til markedslejen gælder således for alle erhvervslejemål, medmindre det er aftalt mellem parterne, at bestemmelsen ikke skal finde anvendelse på lejeforholdet. Advokaten med erhvervslejeret som speciale kan hjælpe med at afdække mulighederne.

Det er desuden fastslået i retspraksis, at parterne inden for erhvervslejeret, som har aftalt anden regulering af lejen end § 13, alene har ret til at påberåbe sig erhvervslejelovens § 13, hvis de har taget særskilt forbehold for dette i lejeaftalen. 

Det har den betydning, at udlejere og lejere, der har indgået lejeaftaler, hvor lejereguleringen skal ske efter et nærmere fastsat indeks, eksempelvis nettoprisindekset, bør sikre sig at advokaten gennemgå deres erhvervslejeaftale med henblik på at konstatere, hvorvidt der er taget særskilt forbehold for at regulere lejen til markedslejen efter erhvervslejelovens § 13.

På samme måde bør parterne ved indgåelsen af nye erhvervslejeretsaftaler sikre sig, at advokaten er opmærksom på at få indført et forbehold om regulering efter erhvervslejelovens § 13, hvis der skal kunne ske en regulering til markedslejen ved siden af f.eks. en bestemmelse om regulering af lejen efter et nærmere fastsat indeks.

Det kan være en god ide både som lejer og udlejer at få gennemgået sin erhvervslejekontrakt af en advokat med kendskab til erhvervslejeret for at afdække mulighederne for at få op- eller nedreguleret lejen til markedslejen.