Opsigelse af funktionær

Du er som arbejdsgiver nødt til at vide, hvilken regler, der finder anvendelse på ansættelsesforholdet. Er ansættelsesforholdet omfattet af en overenskomst – eller er der tale om en individuel aftale? Hvis den ansatte udfører funktionærarbejde, vil funktionærloven finde anvendelse. Hvis den ansatte ikke har status af funktionær, kan der være tale om timelønnet ansættelse.

Det kan betale sig at kende både reglerne og undtagelserne ved opsigelse af medarbejder – og at benytte gennemarbejdede ansættelseskontrakter.

Opsigelsesvarsel for funktionærer

Det kan blive dyrt at overtræde reglerne, hvis man vil opsige en funktionær. Efter funktionærlovens almindelige regler kan du opsige en funktionær med følgende varsler:

  • Inden udløbet af 5 måneders ansættelse: 1 måned
  • Inden udløbet af 2 år og 9 måneders ansættelse: 3 måneder
  • Inden udløbet af 5 år og 8 måneders ansættelse: 4 måneder
  • Inden udløbet af 8 år og 7 måneders ansættelse: 5 måneder
  • Derefter: 6 måneder

Du skal altid give varslet til udløbet af en måned.

Prøvetid

Hvis du har aftalt prøvetid med funktionæren, kan du opsige vedkommende med 14 dages varsel inden for de første 3 måneders ansættelse, dog således at opsigelsesvarslet skal være udløbet, inden de 3 måneder er gået.

Varsel under særlige ansættelsesforhold

I særlige tilfælde har du mulighed for at fravige de sædvanlige opsigelsesvarsler.

Hvis ansættelsen er af midlertidig karakter og ikke varer ud over 1 måned, kan der udformes en særlig ansættelseskontrakt som medfører, at du kan opsige medarbejderen fra dag til dag, hvilket vil sige helt uden varsel. Det kan for eksempel være vikarer, juleassistancer mv.

Gør du ansættelsen tidsbegrænset i ansættelseskontrakten, for eksempel et barselsvikariat, ophører ansættelsen uden yderligere varsel, når tidsbegrænsningen udløber.

Hvis ansættelsen er opgavebestemt, ophører den uden yderligere varsel, når opgaven er fuldført.

Suspension eller fritstilling

I forbindelse med en opsigelse af funktionær kan det være nødvendigt eller praktisk at suspendere eller fritstille i en del af opsigelsesperioden. Ved suspension skal funktionæren stå til rådighed for arbejdspladsen. Vedkommende kan altså ikke starte nyt arbejde og samtidig få løn fra sin gamle arbejdsgiver. Dette kræver imidlertid, at der er et fornuftigt formål med rådighedsforpligtelsen. Hvis rådighedsforpligtelsen må betragtes som ren chikane, vil funktionæren være berettiget til at betragte sig som egentlig fritstillet.

Ved en egentlig fritstilling skal funktionæren ikke stå til rådighed for arbejdspladsen. Funktionæren kan starte nyt arbejde med det samme (dog ikke i konkurrerende virksomhed) og oppebære løn fra både den gamle og den nye arbejdsgiver i op til 3 måneder af opsigelsesvarslet. Hvis opsigelsesvarslet er længere end 3 måneder, kan du som tidligere arbejdsgiver modregne funktionærens nye løn i den del af lønnen i opsigelsesperioden, som ligger ud over 3 måneder.

Advarsel

Hvis du siger funktionæren op på baggrund af vedkommendes egne forhold – dårligt arbejde, forsømmelser eller lignende – er det vigtigt, at du først giver funktionæren en skriftlig advarsel. Opsigelse på grund af virksomhedens forhold (nedskæringer, omstrukturering o.lign.) kræver af naturlige årsager ikke en advarsel, men hvis begrundelsen ikke er korrekt, kan der alligevel blive tale om godtgørelse for usaglig opsigelse.

Opsigelse under sygdom

Du kan godt opsige en funktionær under sygdom, men vær opmærksom på, at hvis opsigelsen begrundes i selve sygdommen, kan der være tale om en usaglig opsigelse. Du må nemlig kun opsige på grund af sygdom, hvis sygdommen har været af tilstrækkelig lang varighed, eller hvis der foreligger lægelig dokumentation for, at sygdommen vil blive længerevarende.

Funktionærloven giver mulighed for at aftale opsigelse med forkortet varsel – en måneds varsel til udgangen af en måned – i tilfælde af længerevarende sygdom, den såkaldte 120-dages regel. Hvis I har indgået en skriftlig aftale om at lade 120-dages reglen gælde, kan du opsige funktionæren med 1 måneds varsel til udløbet af en måned, hvis funktionæren har modtaget løn under sygdom i 120 dage i alt inden for de seneste 12 måneder. Du skal da afgive opsigelsen i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 dage, og mens funktionæren stadig er syg.

Graviditet og barsel

Opsigelse af funktionær under graviditet og barsel er undergivet særlige regler, herunder Ligebehandlingsloven. Her skal du som arbejdsgiver bevise, at opsigelsen intet har med graviditeten eller barselsorloven at gøre. 

Andre regler

Lovgivningen indeholder andre regler, der beskytter mod opsigelse, for eksempel opsigelse i forbindelse med værnepligt eller i forbindelse med, at den ansatte har rejst krav om ligeløn.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Ret&Råd er din lokale advokat

Med kontorer i det meste af landet kan vi tilbyde juridisk rådgivning indenfor alle fagområder.

Find din nærmeste advokat