Begunstigelse

Ved at indsætte en begunstiget, kan du selv være med til at styre, hvem der skal have forsikringssummen udbetalt ved din død. Hvis du ikke selv har indsat en begunstiget, tilfalder udbetalingen dine ”nærmeste pårørende”.

Hvem kan indsættes som begunstiget?

Reglerne om begunstigelse findes i forsikringsaftalelovens §§102–112 og pensionsopsparings-loven §§2-10.

Indsættelse af en begunstigelse på en forsikring eller pension indebærer, at forsikringssum-men eller de opsparede midler udbetales direkte til den person, som er indsat som begunstiget.

Som begunstiget kan du eksempelvis indsætte ”nærmeste pårørende”, din samlever eller en helt anden person ved navn. Hvis du ikke har selv har indsat en begunstiget, tilfalder udbeta-lingen dine ”nærmeste pårørende”. Hvis afdøde ikke efterlader sig nogen nærmeste pårørende eller har bestemt, at der ikke skal indsættes en begunstiget, sker udbetalingen til dødsboet og fordeles efter afdødes testamente eller arvelovens regler.

På fradragsberettigede ordninger er der begrænsninger i forhold til, hvilke personer der kan indsættes som begunstiget.

Det er en betingelse for udbetalingen til den begunstigede, at den begunstigede overlever af-døde. En udbetaling til den begunstigede er kreditorbeskyttet, hvilket betyder, at afdødes kreditorer ikke kan gøre krav på udbetalingen.

Begunstigelsen kan af forsikringstageren eller kontohaveren gøres uigenkaldelig. Det indebæ-rer, at begunstigelsen ikke efterfølgende kan ændres uden den begunstigedes samtykke.

Forsikringstageren eller kontohaveren kan bestemme, at udbetalingen skal båndlægges eller være særeje for den begunstigede.

En begunstigelse kan i særlige tilfælde tilsidesættes helt eller delvist, hvis afdødes ægtefæller eller livsarvinger rejser indsigelser over for begunstigelsen. Det beror på en konkret vurdering.

Hvordan indsætter du en begunstigelse?

Indsættelse eller tilbagekaldelse af en begunstigelse er kun gyldig, hvis der gives skriftlig med-delelse til selskabet, eller begunstigelsen optages i eller påtegnes policen. En bestemmelse om, at udbetalingen båndlægges, skal ske ved skriftlig meddelelse til selskabet, mens en bestem-melse om, at udbetalingen skal være særeje, kan ske enten ved oprettelse af testamente eller ved meddelelse til selskabet. De fleste selskaber har en standardblanket til brug for indsættel-se af en begunstiget.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til indsættelse af begunstigelse, så kontakt din lokale Ret&Råd arverets-/dødsboadvokat.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse