Fri proces

Fri proces

Hvis du overvejer at starte en sag i retten, eller du er blevet truet med, at nogen vil starte en sag mod dig, kan det være relevant at undersøge dine muligheder for at få fri proces til sagen.

Har du fået fri proces, skal du ikke betale udgifterne til din egen advokat, og du risikerer heller ikke at skulle betale sagsomkostninger til modpartens advokat. Fri proces dækker alle sagens omkostninger.

En retssag kan være dyr, og derfor kan det have en stor økonomisk betydning for dig, om du kan få fri proces eller ej.

Ordningen med fri proces er indført for at sikre, at borgere, som ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgifter til en advokat, stadig har mulighed for at gennemføre en retssag. Det har ikke betydning, om du ønsker at starte en retssag som sagsøger, eller om du er blevet stævnet i en sag og dermed er sagsøgte. Fælles for begge situationer er, at der skal foretages en vurdering af din økonomi, som er det helt afgørende kriterium for, om du kan få fri proces eller ej.

Hvis du har en retshjælpsforsikring, og samtidig opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces, vil dette betyde at du ikke skal betale nogen selvrisiko, idet denne vil være omfattet af den frie proces.

Mange får fri proces ved, at man søger og får retshjælp i sit forsikringsselskab, og samtidig oplyser at man opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces.

De økonomiske betingelser for at få fri proces

For at få fri proces, skal du opfylde de økonomiske betingelser, der er fastsat herfor.

Ved bedømmelsen af, om du opfylder de økonomiske betinger, benyttes de oplysninger som fremgår af årsopgørelsen fra skattemyndighederne. Normalt vil der være tale om summen af den opgjorte personlige indkomst og opgjorte kapitalindkomst, forudsat kapitalindkomsten er positiv. Hvis den er negativ, ses der bort fra den.

Det er årsopgørelsen fra det forrige indkomstår, som skal medsendes. Dette betyder, at hvis du søger fri proces i 2021, så er det årsopgørelsen for 2019, der skal med. Søger du fri proces i december måned, skal du dog medsende årsopgørelsen for både 2019 og 2020.

Grænsen (indtægtsgrundlaget) for at få fri proces pr. 1. januar 2021 er følgende:

Enlige ansøgere  kr. 344.000 
Ansøgere i samlivsforhold Kr. 437.000

Har du hjemmeboende børn under 18 år, skal der ske en forhøjelse af indtægtsgrundlaget med kr. 60.000 for hvert barn.

Dette betyder, at hvis du er enlig og har et hjemmeboende barn under 18 år, forhøjes indtægtsgrænsen med kr. 60.000,00 og du kan således få fri proces med en årsindtægt på kr. 404.000,00.

Lever ansøgeren i et samlivsforhold, er det den samlede indtægt, som skal medregnes, medmindre parterne har modstående interesser i sagen. Såfremt det er tilfældet, vil de begge blive betragtet som enlige i forbindelse med vurderingen af, om de opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.

Der gælder særlige regler for fri proces i forbindelse med børnesager og ægtefælleskifte.

Ud over kravene til de økonomiske forhold hos ansøgeren, stilles der også krav om, at det skal være ”rimeligt” at føre sagen. Det betyder, at der også skal foretages en vurdering af sagens betydning for ansøgeren, chancerne for at få medhold, sagens omkostninger sammenholdt med det arbejde der kræves. Der vil også ske en vurdering af, om ansøgeren i stedet ville kunne få sin sag afgjort i et klage- eller ankenævn.

Hvordan opnår man fri proces?

Mange får faktisk fri proces ved, at man søger og får retshjælp i sit forsikringsselskab, og samtidig oplyser (og ofte indsender dokumentation for), at man opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces.

Forsikringsselskabet vil derefter bekræfte situationen og undlade at opkræve selvrisiko.

Hvis du ikke er omfattet af en retshjælpsforsikring og ønsker at ansøge om fri proces, skal du typisk gennem din advokat rette henvendelse til Civilstyrelsen, som behandler sagerne.

Advokaten indsender herefter en ansøgning til Civilstyrelsen, hvor der redegøres for sagens faktiske og juridiske baggrund.

Samtidig skal der medsendes den relevante årsopgørelse for både ansøger og eventuel samlever/ægtefælle, og det skal oplyses, om der er hjemmeboende børn under 18 år. Endelig skal det oplyses om ansøgeren har en retshjælpsforsikring.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Civilstyrelsen kan afslå at erstatte sagens omkostninger, hvis du ved sagens afslutning ikke længere opfylder de økonomiske betingelser.

Fri proces ved anke

Hvis du har haft fri proces ved sagens behandling i byretten og modparten anker sagen til Landsretten, gælder din frie proces også sagens behandling ved Landsretten. Du skal derfor ikke søge fri proces på ny.

Hvis du derimod har tabt sagen ved byretten og ønsker at søge fri proces til ankesagen, skal du søge fri proces på ny, hvor der også vil ske en vurdering af, om du har udsigt til at vinde sagen.

Fri proces selv om betingelserne ikke er opfyldt

Hvis din sag har særlig offentlig interesse eller f.eks. er af principiel karakter, så har du i visse tilfælde mulighed for at få fri proces, selv om du ikke opfylder de økonomiske betingelser. Dette vil bero på en konkret vurdering.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse