Ejerforening

Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender for ejerne af ejerlejlighederne i foreningen. Medlemmer af ejerforeningen er de til enhver tid værende ejere til en ejerlejlighed i foreningen.

Reglerne om ejerforeninger er reguleret i Ejerlejlighedsloven.

Ejerforeninger – Ejerlejligheder

Ejeren af en ejerlejlighed har sammen med andre ejere af lejligheder ejendomsret til grunden, fælles bestanddele og tilbehør m.v. efter et fordelingstal. I samme forhold hører til lejligheden rettigheder og forpligtigelser for ejeren som medlem af ejerforeningen.

For ejerforeningens forpligtelser hæfter ejerne personligt (med hele ejers formue), pro rata (med den enkelte ejers andel) og subsidiært (sådan at krav først skal gøres gældende mod ejerforeningen, inden krav gøres gældende mod ejerne) i forhold til deres fordelingstal, medmindre ejerne har påtaget sig en mere vidtgående hæftelse.

Fællesudgifter, herunder udgifter vedrørende grunden, vej- og kloakbidrag, forsikringspræmier og udgifter til administration og vedligeholdelse af fællesbestanddele og tilbehør, bidrag til en eventuel grundfond m.v., udredes af de enkelte ejere efter fordelingstallet.

Vedtægter

Ejerforeningens vedtægter fastsætter bestemmelser om ejerforeningens forhold og varetagelsen af ejernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtigelser.

Boligministeren fastsætter i en normalvedtægt regler om generalforsamlingen, bestyrelsen, afstemningsregler, flertalskrav til forskellige beslutninger, foreningens administration, ændring i fordelingen af forbrugsudgifter, vedligeholdelsesfordeling, mulighed for at få adgang til de enkelte lejligheder, elektronisk kommunikation, ret til at holde kæledyr, sikkerhedsstillelse, indskrænkninger i ejerens ret til udlejning og eventuelle sanktioner ved ejerens uberettigede brug.

Normalvedtægtens bestemmelser er gældende, medmindre de er fraveget ved gyldig beslutning.

Generalforsamlingen og bestyrelsen

Ejerforeningens organer består af generalforsamlingen og bestyrelsen. Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og varetager den daglige ledelse og udfører generalforsamlingens beslutninger.

Generalforsamlingen kan beslutte at antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift.

Der må på generalforsamlingen ikke træffes beslutning, som åbenbart er egnet til at skaffe visse ejere eller andre en utilbørlig fordel på andre ejeres eller ejerforeningens bekostning. Tilsvarende gælder for beslutninger, der påfører en eller flere ejere en utilbørlig ulempe

Læs meget mere om Foreninger & Fonde.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Ret&Råd er din lokale advokat

Med kontorer i det meste af landet kan vi tilbyde juridisk rådgivning indenfor alle fagområder.

Find din nærmeste advokat