erstatning ved trafikskade og piskesmæld

Hvis du er kommet til skade i et færdselsuheld, vil du ofte have krav på erstatning dels fra skadevolders forsikringsselskab, og dels din egen ulykkesforsikring, hvis du har tegnet en. For at få den erstatning, du er berettiget til, er det vigtigt at få dokumenteret skaderne hurtigst muligt efter ulykken.

Hvem er erstatningspligtig?

Hvis du er kommet til skade i et færdselsuheld, vil du ofte have krav på erstatning dels fra skadevolders forsikringsselskab, og dels din egen ulykkesforsikring, hvis du har tegnet en.

I forhold til andre involverede bilister følger det af færdselsloven, at skadevolders (lovpligtige) ansvarsforsikring hæfter direkte over for skadelidte ved erstatning for trafikuheld.

Herudover gælder der et princip om objektivt ansvar. Det betyder, at forsikringsselskabet skal betale erstatning for den skade, der forvoldes ved færdselsuheld, uan-set om bilisten har gjort noget forkert eller ej. Selv hvis du og den anden bilist hver især har været lige gode om det, så har du stadig krav på erstatning - I er så at sige ansvarlige over for hinanden.

Hvis man selv har haft en betydelig del af skylden ved et uheld, kan der i særlige tilfælde ske en reduktion af den erstatning, man er berettiget til, men det er kun helt undtagelsesvist, at såkaldt ”egen skyld” helt udelukker én fra at få erstatning.

Ved færdselsuheld føres erstatningssager derfor næsten udelukkende over for forsikringsselskaberne, og ofte ved man knap nok, hvem den skadevoldende part er.

Selv hvis skadevolder ikke er kendt - for eksempel fordi vedkommende stak af efter ulykken - er der alligevel mulighed for at få erstatning. Forsikringsselskaberne har stiftet en forening, DFIM, som tager sig af krav på erstatning for ukendte skadevoldere, og man skal i disse tilfælde anmelde ulykken og erstatningskrav direkte til DFIM.

Der stilles dog væsentligt øgede krav til det bevistekniske i sådanne tilfælde, og der bør så vidt muligt altid optages politirapport umiddelbart efter ulykken.

Det skal du være opmærksom på

Efter ulykken er det generelt af stor betydning, at man løbende får indsamlet oplysninger og dokumenteret de gener, man har fået som følge af ulykken.

Det er naturligvis vigtigt altid at sikre sig oplysninger om skadevolder, først og fremmest registreringsnummer på bilen og oplysninger om skadevolders forsikrings-selskab. Hvis du og andre involverede i ulykken er uenige om hændelsesforløbet er det en god idé at forsøge at få kontaktoplysninger på vidner, eller selv at skrive din egen oplevelse af ulykken ned, mens du stadig har den i frisk erindring.

Det er også vigtigt, at du kontakter din læge eller skadestuen og får journalført dine gener og smerter.

Hvis du selv har tegnet ulykkesforsikring skal du desuden sørge for at henvende dig til dit forsikringsselskab, og anmelde skaden.

Piskesmældsskader/whip lash-skader

En særlig type af skader, som ofte opstår ved færdselsuheld, er de såkaldte ”piske-smældsskader”. De opstår typisk, hvis man har været udsat for en voldsom fysisk påvirkning, f.eks. ved at ens bil påkøres bagfra, og man får et ryk eller skub langs nakke og rygsøjle. Symptomerne på piskesmældsskader er smerter og stivhed i ryg, nakke og eventuelt skuldre, hovedpine, koncentrationsbesvær, m.v. Ofte vil symptomerne fortage sig, men der kan gå lang tid. Derfor har mennesker med pi-skesmældsskader tit et langt sygeforløb, hvor det kan være svært at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og hvor det er svært at finde egnet behandlingsmetoder. For nogle er skaderne alvorlige og permanente.

Skader efter piskesmæld er som regel ganske komplicerede, både medicinsk og juridisk. Det vigtigste du som skadelidte skal være opmærksom på er, at du hurtigst muligt får registreret og behandlet skaden. Mange oplever efter en mindre alvorlig ulykke, at de ”kun” har fået knubs, og derfor tænker man ikke på eventuelle varige skader.

Hvis skaderne skal anerkendes af forsikringsselskabet skal symptomerne som hovedregel være opstået senest 72 timer efter ulykken

Hvis skaderne skal anerkendes af forsikringsselskabet skal symptomerne som hovedregel være opstået senest 72 timer efter ulykken; derfor er det helt afgørende, at dine skader bliver beskrevet grundigt i journalerne, og at du straks går til læge, hvis du ikke er blevet undersøgt umiddelbart efter ulykken. Desuden kan det være af stor betydning, at selve ulykken bliver beskrevet og dokumenteret korrekt; f.eks. ved en korrekt beskrivelse af bilen/bilernes hastighed, om man bar sikkerhedssele, om man tog fra med en hånd, og lignende.

Er du blevet udsat for en piskesmældsskade skal du også sørge for at anmelde den til dit eget ulykkesforsikringsselskab; man kan først vurdere, om skaden er varig typisk omkring 1 år efter ulykken, så ulykken skal anmeldes for en sikkerheds skyld. Når din tilstand er varig, kan man vurdere de eventuelle varige mén, og om det har en betydning for din erhvervsevne.

Hvilke erstatningskrav kan du rejse?

Når du er kommet til skade i trafikken opgøres dit erstatningskrav efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Her kan du som udgangspunkt rejse krav om erstatning for midlertidige tabsposter, det vil sige godtgørelse for svie og smerte i sygeperioden efter ulykken, samt tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er aktuelt for dig. Hvis du er blevet pådraget varige gener som følge af ulykken, kan du få erstatning for varigt mén og erhvervsevnetab. Herudover har du krav på at få dækket visse udgifter i relation til skaden, og rimelige omkostninger til advokatbistand i forbindelse med opgørelsen af kravet.

Få hjælp til din erstatningssag

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse