Jacob Bartholin Holm

Advokat (H)


Ret&Råd København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09

E-mail: jbh@ret-raad.dk Telefon: +45 69 66 30 19 CVR: 38 10 03 94

Faglig profil:

Jeg har specialiseret mig inden for forsikrings- og erstatningsret samt fast ejendom.

Inden for disse områder har jeg omfattende procedureerfaring. Jeg fik møderet for Højesteret i november 2015.

Forsikring og erstatning

Jeg har bl.a. gennem min tidligere ansættelse i advokatfunktionen hos et større forsikringsselskab fået en omfattende erfaring med sager og tvister om bl.a. ejerskifteforsikring, byggeskadeforsikring og private ansvars- og indboforsikring. Herudover har jeg stor erfaring med sager og tvister, hvor skadevolder er repræsenteret af et forsikringsselskab.

I disse sager er det udelukkende forsikringstagers og skadelidtes interesser jeg varetager. Jeg opgør erstatningskrav og fremsætter krav over for forsikringsselskabet, ligesom jeg hjælper med at forfølge kravet ved Ankenævn for Forsikring, Domstolene og/eller ved gennemførelse af syn og skøn.

Inden for erstatningsret har jeg stor erfaring med færdselsulykker, faldskader, arbejdsskader og voldsoffersager.

I disse sager varetager jeg udelukkende skadelidtes interesse. Jeg opgør erstatningskrav og fremsætter det over for den ansvarlige. Vil den erstatningsansvarlige ikke betale erstatningen (ofte forsikringsselskabet), hjælper jeg med at gennemføre erstatningskravet ved en retssag.

Fast ejendom

Jeg rådgiver boligkøbere om køb af hus, ejerlejlighed eller andelsbolig. Jeg gennemgår alle handlens dokumenter og sikrer, at du får alle de nødvendige oplysninger fra sælger eller ejendomsmægleren. Hvis du køber hus eller sommerhus gennemgår jeg også tilstandsrapport og elrapport m.m.
Opstår der tvister efter købet - ofte i form af mangler ved huset eller lejligheden, kan jeg hjælpe dig med at gennemføre krav mod sælger, den bygningssagkyndige eller forsikringsselskabet.

Jeg rådgiver i sager og tvister vedr. mangelfuldt udført entreprisearbejde. Jeg varetager typisk Bygherres interesser bl.a. i forbindelse med registrering af mangler og forfølgning af krav ved Voldgift eller via Domstolene.

Frivilligt arbejde

Jeg er formand for Appeludvalget under Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF). 
Jeg har gennem de sidste 12 år siddet i bestyrelsen for andelsboligforeningen AB Søpassagen, som jeg har været med til at gøre til Danmarks første CO2 neutrale andelsboligforening.

Oplysninger om advokatfirmaet

Advokat Jacob Bartholin Holm er organiseret som personlig virksomhed. Jeg er beskikket af Justitsministeriet.'Advokatfirmaet er forsikringsdækket i CNA Hardys i overensstemmelse med de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Som kunde vil du altid modtage et overslag over hvad din sag vil koste. Som udgangspunkt vil salæret fastsættes ud fra sagens værdi eller betydning for dig, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, det med sagen forbundne ansvar samt sociale hensyn. Jeg undersøger altid, om du kan opnå fri proces eller dækning fra din retshjæpsforsikring. I nogle sagstyper kan aftales et fast salær.

I hver enkelt sag undersøges om der skulle være interessekonflikter i sagen der gør, at jeg ikke kan varetage sagen. Det gælder tillige i de tilfælde, hvor det aftales, at jeg samarbejder med andre om ydelse af bistand.

Advokatfirmaets klientkonto er i Arbejdernes Landsbank.

Forsikringsselskab og garantistiller: CNA Hardy, Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K

Jeg er medlem af

Mine seneste blogs

Nabo vinder sag om sortglaseret tegltag

Højesteret har den 16. januar 2018 taget stilling til det principielle naboretlige spørgsmål om, hvor meget en nabo skal tåle efter en ændring på et eksisterende forhold.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Mit barn er kommet alvorligt til skade - er der mulighed for erstatning?

Børn kan ligesom voksne komme alvorligt til skade. Skaden kan ske i forbindelse med leg eller på anden vis. Men hvis ulykken er sket, hvad skal du som forældre være opmærksom på i forhold til at få erstatning til dit barn?
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Disse frister skal du være opmærksom på, hvis du har tegnet forsikring via Husejernes Forsikring

Husejernes Forsikring Assurance Agentur har solgt forsikringer til danske kunder på vegne af Gable Insurance AG - et forsikringsselskab hjemmehørende i Liechtenstein. Husejernes Forsikring i Danmark var ikke omfattet af den danske garantiordning. Den 19. november 2016 blev Gable Insurance AG erklæret konkurs. En konkurs betyder normalt, at der kun vil være ganske beskeden dækning for krav mod konkursboet – herunder for dit krav om erstatning som følge af en dækningsberettigende forsikringsskade.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)