Kom til tiden, når din straffesag skal i landsretten!

Højesteret understreger vigtigheden af at møde op til retsmøder til tiden. Hvis en tiltalt udebliver uden lovligt forfald, kan landsretten afvise anken. I en konkret sag afviste Højesteret en anke, hvor en person var forsinket på grund af fejlagtig placering af landsretten på telefonen

Dette råd har nok altid givet god mening, men med en ny afgørelse fra Højesteret fra den 10. februar 2023 er vigtigheden af at komme til tiden i din straffesag i den grad blevet understreget.

Det fremgår af retsplejelovens § 920, stk. 2, at landsretten kan afvise den tiltaltes anke, hvis den tiltalte udebliver uden lovligt forfald. Bestemmelsen blev senest ændret i 2021, hvor adgangen til at afvise anken blev udvidet til at gælde hele anken og ikke kun skyldsspørgsmålet, dvs. straffens længde kunne tidligere behandles uden, at den tiltalte var til stede.

Lovligt forfald foreligger, hvis den tiltalte for eksempel er syg. Det skal dog bemærkes, at landsretten som udgangspunkt kræver, at der forud for hovedforhandlingens start foreligger en lægeerklæring, som dokumenterer sygdom, der forhindrer fremmøde i retten.

En konkret sag Højesteretssag

Højesteretssagen vedrørte et tilfælde, hvor landsretten havde afvist den tiltaltes anke fjorten minutter efter, at retsmødet skulle have været startet. Sagens omstændigheder var følgende:

Ankesagen var berammet til hovedforhandling i Østre Landsret den 23. maj 2022 kl. 9.30. Ved retsmødets start den 23. maj 2022 kl. 9.30 var den tiltalte ikke mødt. Anklagemyndigheden oplyste, at det ifølge Google Maps tager ca. 5 minutter at gå fra Orientkaj metrostation til Østre Landsrets retsbygning i Nordhavn.

Den tiltalte havde imidlertid problemer med at finde vej til landsretten, da han kl. 9.22 ankom med metro til Orientkaj. Grunden til, at han ikke kunne finde landsretten var, at landsretten – som lige var flyttet til nye lokaler – ikke var placeret korrekt på hans gps/kortapp. Han forsøgte derfor to gange forgæves at kontakte sin forsvarer telefonisk for at oplyse herom.

Forsvareren bemærkede dog ikke opkaldene forud for retsmødet. Da forsvareren, efter retsmødet skulle være startet, kontaktede den tiltalte og blev oplyst om årsagen til hans forsinkelse, orienterede hun den mødende anklager om problemet, og meddelte anklageren, at hun ville forlade retsbygningen for at dirigere den tiltalte hen til bygningen. På det tidspunkt var retten endnu ikke sat.

Kort efter blev retten sat, og forsvareren kom derefter tilbage til retslokalet. Her blev det klart, at anklageren i mellemtiden ikke havde orienteret retten om årsagen til hendes eller den tiltaltes fravær.

Klokken 9.42 var den tiltalte endnu ikke mødt. Forsvareren orienterede retten om, at den tiltalte ville komme i løbet af 2 minutter. Hun opfordrede derfor retten til at afvente til han ankom. Anklagemyndigheden anmodede derimod om afvisning af anken i medfør af retsplejelovens § 920, stk. 2.

Landsretten trak sig herefter tilbage for at votere spørgsmålet om afvisning.

Efter hvad forsvareren oplyste mødte den tiltalte ind i retslokalet klokken 9.44, hvorefter hun bad protokolføreren om at oplyse landsrettens dommere om, at han var mødt. Klokken 9.45 kom dommerne tilbage til retslokalet og afsagde en afgørelse om afvisning.

Selvom forsinkelsen kun var på 14 minutter, og at der var delvist undskyldelige omstændigheder, såsom at den tiltaltes telefon gav forkert vejvisning, accepterede Højesteret stadig landsrettens afgørelse om afvisning af sagen med følgende begrundelse:

Højesteret finder, at Ts forsinkelse på ca. 15 minutter må anses som udeblivelse i retsplejelovens forstand.

Efter de foreliggende oplysninger finder Højesteret endvidere ikke grundlag for at tilsidesætte landsrettens vurdering, hvorefter Ts problemer med at finde vej til landsrettens retsbygning ikke udgjorde lovligt forfald. Den fremlagte dokumentation for hans GPS’ mangelfulde vejvisning ændrer ikke herpå.”

Kommentar:

Højesterets afgørelse viser meget klart vigtigheden af, som tiltalt i en straffesag, at komme til tiden under en ankesag, hvor den tiltalte selv har anket. Højesteret fastslår indledningsvis, at landsretten, allerede inden der er gået et kvarter, kan afvise den tiltaltes anke, og at der herefter skal være meget gode grunde til en forsinkelse for, at der ikke skal ske afvisning af anken.

Rådet herfra er derfor at tage af sted i god tid inden hovedforhandlingen, og i tvivlstilfælde grundigt undersøge forholdene ved landsretten ift. parkeringsforhold, trafikale forhold o.lign.

Få flere gode råd om strafferet på vores hjemmeside

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.