Dommervagt

Strafferet

Det er heldigvis de færreste af os, der har været involveret i en sag inden for strafferet. Men skulle det ske, at du f.eks. er blevet mistænkt for at have begået en forbrydelse eller som offer har været udsat for en, hvad er dine rettigheder så?

Hos Ret&Råd har vi flere specialister i strafferet, så uanset om du er offer eller tiltalt for en forbrydelse, er du hos os sikret rådgivning fra en advokat med indgående kendskab til strafferet.

Læs mere om, hvordan du skal forholde dig som henholdsvis offer og tiltalt – og hvordan vi kan hjælpe dig med din sag inden for strafferet.

Sådan forløber en straffesag

En strafferetssag starter enten med at politiet modtager en anmeldelse om et strafbart forhold eller selv konstaterer et strafbart forhold i forbindelse med patruljering.

Når politiet er bekendt med et strafbart forhold vil de – muligvis efter lang tids efterforskning – tage kontakt til den, som anmeldelsen vedrører og indkalde til en afhøring. Når afhøringen er gennemført, vil der muligvis skulle ske yderligere efterforskning i sagen.

Uanset hvad politiet måtte sige, har du ret til at blive afhørt med en sigtets rettigheder, hvilket betyder, at du har ret til at have en forsvarsadvokat til stede. At have en advokat med til afhøringen betyder ikke, at du fremstår som skyldig efter politiets opfattelse, men det giver dig tværtimod en række fordele i en vanskelig situation.

Sigtet eller tiltalt? Du har rettigheder!

Hvad gør en forsvarsadvokat til min afhøring?
For det første har du en professionel ved din side, der sikrer, at afhøringen foregår på en korrekt måde.

For det andet har din forsvarsadvokat adgang til at sætte sig ind i politiets bevismateriale, så I vil kunne forberede afhøringen sammen.

For det tredje vil du sammen med din advokat allerede tidligt i forløbet kunne lægge en strategi, og du modtager allerede her den rigtige støtte og rådgivning, som giver de bedste forudsætninger for, at sagen kan slutte hurtigt og på den, for dig, bedste måde.
Hvornår skal jeg kontakte en forsvarsadvokat?
Du skal søge rådgivning hos din forsvarsadvokat med det samme.

Det er helt centralt, at du meget tidligt i kontakten med politiet, søger hjælp hos en advokat, om ikke andet, så for at få en kortvarig rådgivning om dine rettigheder.
Hvad koster en forsvarsadvokat?
Når du bliver beskikket en forsvarsadvokat, er det staten, der betaler omkostningerne.

Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du ender med at blive kendt skyldig, kan blive dømt til at betale omkostningerne til din forsvarsadvokat. Advokater honoreres dog efter nogle særlige regler og takster, hvor udgangspunktet er en timetakst på 1880 kr. ex. moms/timen (2023).

Du kan frit vælge din advokat, men det er retten, der beskikker advokaten for dig og i sidste ende beslutter salærets størrelse. Forsvarsadvokaten må ikke tage flere penge for sit arbejde med sagen end det, som retten tilkender.

Tiltalefrafald eller anklageskrift

Når efterforskningen er afsluttet, vil sagen overgå til en af politiets jurister, der skal tage stilling til, hvad der herefter skal ske. Enten droppes sagen (et såkaldt tiltalefrafald eller påtaleopgivelse) eller der udarbejdes et anklageskrift, som sendes til retten.

Herefter berammes sagen i retten, hvor du vil have mulighed for – men ikke har pligt til – at afgive forklaring som tiltalt. Måske vil anklagemyndigheden også føre vidner under sagen.

Skyldig eller ej

Retten vil til sidst – efter at anklageren og din forsvarer har redegjort for deres opfattelse af sagen – tage stilling til, om du er skyldig eller ej. Retten vil, hvis du kendes skyldig fastsatte en straf, som enten kan være bøde, betinget eller ubetinget fængsel. Hvis dommen går dig imod, har du mulighed for at indbringe sagen for landsretten. Anklagemyndigheden har samme mulighed.

Hvordan afsones en fængselsstraf?
Hvis retten finder dig skyldig i en forbrydelse, skal retten tage stilling til, hvilken straf du skal have. Hvis retten når frem til, at straffen skal være ubetinget fængsel (helt eller delvist), vil du skulle afsone straffen i et fængsel. De fleste fængselsstraffe i Danmark afsones i et åbent fængsel og typisk et stykke tid efter, at sagen har været i retten. Du vil typisk modtage en indkaldelse fra Kriminalforsorgen et par måneder efter, at straffesagen er endeligt afgjort ved retten. Inden afsoningen har du adgang til vejledning fra Kriminalforsorgen.

Afsoningen slutter i princippet, når den fulde straf er udstået, men der er en vid adgang til prøveløsladelse. De fleste indsatte prøveløslades, når 2/3 af straffen er afsonet. Reststraffen udløses kun, hvis du begår ny (ligeartet) kriminalitet.

De fleste indsatte prøveløslades, når 2/3 af straffen er afsonet.
Kan jeg afsone i fodlænke?
Det er muligt at afsone straffen i fodlænke, hvis du opfylder betingelserne for det. Straffen må for eksempel ikke overstige 6 måneder. Afsoning i fodlænke vil ske i dit eget hjem, og du vil skulle overholde en række krav fastsat af Kriminalforsorgen. Det er Kriminalforsorgen, som skal tage stilling til, om du kan afsone straffen i fodlænke.

Ønsker du at afsone straffen i fodlænke, skal du søge herom via Kriminalforsorgen.
Har jeg som pårørende til en varetægtsfængslet rettigheder?
Som pårørende har du desværre ikke mange rettigheder under en straffesag.

I sager, hvor der sker varetægtsfængsling, kan det som pårørende ofte være frustrerende, at man ikke kan få noget at vide om sagen. Som forsvarere må vi ikke sige noget om sagen. Dette gælder navnlig, hvis sagen på det indledende stadie afholdes for lukkede døre.

I mange sager indfører politiet tillige brevs- og besøgskontrol, der gør, at ens breve bliver gennemlæst af politiet, og at man kun kan besøge efter aftale med og deltagelse af politiet.

Som pårørende er det vigtigt, at man støtter op. I sager, hvor der sker varetægtsfængsling, er det tillige vigtigt, at du hurtigst muligt får bragt tøj og penge til fængslet og får aftalt besøg med enten fængslet eller politiet.

Er du offer? Du kan få en bistandsadvokat

Hvis du har været offer for en alvorlig forbrydelse, f.eks. vold, røveri, voldtægt eller drabsforsøg, kan du få beskikket en bistandsadvokat til at hjælpe dig, både når du skal i retten og vidne og med at opgøre et eventuelt erstatningskrav.

Søg rådgivning fra en bistandsadvokat hurtigst muligt

Det er vigtigt, at du kontakter en bistandsadvokat med erfaring inden for området hurtigst muligt, så alle relevante informationer kan indhentes, inden sagen skal behandles i retten.

Det sker ofte, at retten ikke kan træffe en endelig afgørelse om erstatningens størrelse. I sådanne situationer vil din bistandsadvokat kunne hjælpe dig med at indbringe sagen for Erstatningsnævnet. Du vil også kunne få erstatning fra staten, selvom det ikke er muligt at finde gerningsmanden til forbrydelsen. I sådanne situationer er det også Erstatningsnævnet, som behandler sagen. Nævnet har i øjeblikket en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 4-6 måneder.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Find din lokale strafferets advokat