Hvornår har man ret til henholdsvis praktisk hjælp eller socialpædagogisk støtte i hjemmet?

Når man som voksen har brug for støtte i hjemmet på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, sker udmålingen af støtten på baggrund af en vurdering fra kommunen af, dels hvor meget støtte den pågældende har brug for, dels hvilken type støtte borgeren har brug for.

To bestemmelser i serviceloven, § 83 om praktisk og personlig hjælp (hjemmehjælp) og § 85 om socialpædagogisk støtte, kan ofte give anledning til afgrænsningsproblemer, da bestemmelserne overlapper hinanden. 

Hvornår er det § 83 støtte, og hvornår er det § 85 støtte?

Der er tale om § 83-opgaver, hvis formålet med hjælpen er, at borgeren skal have udført en opgave, og opgaven er af rent praktisk karakter, f.eks. rengøring. Dette gælder, uanset om borgeren selv kan hjælpe med til rengøringen.

Generelt gælder det, at hvis hjælperen skal være til stede under udførelse af opgaven, så skal hjælpen udmåles efter § 83.

Hvis hjælpen derimod består i hjælp til strukturering af opgaver, så vil hjælpen blive ydet som § 85 støtte.

Ankestyrelsen har fastslået i principafgørelse 10-19, at motivering og guidning ved udførelse af de praktiske og personlige opgaver kan gives efter servicelovens bestemmelse om personlig pleje og praktisk hjælp, når det har sammenhæng med udførelsen af opgaven.

Det gælder i de tilfælde, hvor den motiverende snak, guidning mv. om hjælpeopgaven (fx rengøring, bad m.v.) også har forbindelse til selve udførelsen af den praktiske og personlige opgave. Hjælperen er som udgangspunkt til stede under opgaven.

Som eksempel på en opgave, der afhængigt af borgeren kan ydes som enten § 83 hjælp eller § 85 støtte, kan være personlig hygiejne. Hvis borgeren har behov for hjælp til at gå i bad, og det er nødvendigt, at hjælperen er tilstede for at hjælpe eller guide borgeren, er der tale om § 83 hjælp. Hvis borgeren derimod blot skal have struktureret sin dag, så vedkommende husker at gå i bad og selv kan klare det, vil det i stedet være § 85-støtte.

Hvilken betydning har det, om en støtte udmåles efter § 83 eller § 85?

Hvis en støtte ydes som § 83-støtte kan borgeren selv bestemme, hvem der skal yde den. Støtten kan f.eks. godt ydes af familiemedlemmer til den pågældende borger. Herudover er der eksempelvis mulighed for, at man kan få udbetalt støtten som kontant tilskud, hvis § 83-støtten (+ §84-støtte) overstiger 20 timer/ugen.

Hvis en støtte ydes som § 85-støtte, er det derimod kommunen, der bestemmer, hvem der skal yde støtten, og selv om der ikke er forbud mod det, har de fleste kommuner truffet beslutning om, at man ikke ansætter/aflønner familiemedlemmer som § 85-støtte.

Det betyder, at i det omfang der er udmålt socialpædagogisk støtte til opgaver i hjemmet, og borgeren f.eks. bor hjemme hos sine forældre, skal familien være indstillet på, at der løbende er personer fra en leverandør, som familien ikke selv har valgt, til stede i hjemmet.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at Ankestyrelsen i en principafgørelse 76-17 bl.a. har anført, at kommunen er forpligtet til at sikre, at støtten er tilrettelagt på en sådan måde, at borgeren får opfyldt sit behov for hjælp, og borgeren reelt kan modtage støtten, da formålet med støtten ellers ikke kan opfyldes.

Har du behov for en vurdering af, om den støtte, du eller en pårørende modtager, er korrekt, er du velkommen til at kontakte advokat Kristine Schmidt Usterud, Ret&Råd København, på mail: ksu@ret-raad.dk eller mobil: +45 25 10 05 27. Du er også velkommen til at finde din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.