Persondatapolitik

Privacy Policy in English – click here.

Política de privacidad en español – haga clic aquí.

1. Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Advokat Wivi H. Larsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Ret&Råd advokaterne Glostrup Ballerup Greve ApS
Banegårdsvej 1
2600 Glostrup

Tlf.: +45 43 43 43 61

e-mail: glostrup@ret-raad.dk

2. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med 2 formål: 

2.1 At løse juridiske opgaver for dig.2.2 At informere dig – som tidligere eller nuværende kunde – om ny lovgivning og nye afgørelser, der kan være relevante for dig.

3. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den kontrakt, som vi har indgået med dig om løsning af juridiske opgaver eller af samtykke fra dig som kunde. 

Vores behandling af dine personoplysninger kan også (delvist) ske på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra f, f.eks. i forbindelse med anlæg af retssag. I så fald foretager vi som dataansvarlige en konkret vurdering af, hvorvidt hensynet til de interesser, der ønskes forfulgt med behandlingen, og hensynet til den registreredes interesser falder ud til fordel for de interesser, der ønskes forfulgt.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi kan behandle både almindelige og personfølsomme oplysninger og oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver/giver adgang til følgende modtagere

 • Offentlige myndigheder 
 • Databehandlere
 • Modparter og deres repræsentanter
 • Underleverandører 
 • Samarbejdspartnere

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine indtastede data så længe, der er et sagligt formål. 

De fleste oplysninger vil dog blive slettet efter indeværende + 5 år efter en sags afslutning, men eksempelvis testamenter, lejekontrakter o.l. retsskabende dokumenter kan opbevares i en længere periode.

7. Du har til enhver tid ret til at trække et eventuelt samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der er i pkt. 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine rettigheder

Efter Persondataforordningen har alle registrerede personer en række rettigheder.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Ønsker du at klage over os, vil vi være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk.