Ejerforening

Reglerne om ejerforeninger er reguleret i Ejerlejlighedsloven

Ejerforeninger – Ejerlejligheder

Ejerforeningens organer består af generalforsamlingen og bestyrelsen. Be-styrelsen kan antage en administrator og er ansvarlig for den daglige ledel-se.

Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender for medlemmerne. Medlemmerne er samtlige ejere af lejligheder i ejendommen.


Fællesudgifter, herunder udgifter vedrørende grunden, vej- og kloakbidrag, forsikringspræmier og udgifter til administration og vedligeholdelse af fællesbestanddele og tilbehør, bidrag til en eventuel grundfond m.v., udredes af de enkelte ejere efter fordelingstallet.

Vedtægter

Reglerne om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision m.v. fastsættes i ejerforeningens vedtægter.
Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om generalforsamlingen, bestyrelsen, antallet af bestyrelsesmedlemmer, tegningsret, grundfond, revision, årsregnskab, vedligeholdelse og sikkerhedsstillelse for ejerforeningens til-godehavender hos medlemmerne.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed og kan som udgangspunkt træffe afgørelse om alle forhold vedrørende ejerforeningen.
Selvom vedtægterne indeholder bestemmelser om, at vedtægterne kan ændres og væsentlige beslutninger træffes med kvalificeret flertal, sætter almindelige grundsætninger dog grænser for majoritetens kompetence.
Majoriteten skal f.eks. iagttage lighedsgrundsætningen og kan ikke gen-nemtrumfe beslutninger imod mindretallets væsentlige rettigheder og berettigede forventninger som ejerlejlighedsejere.

Læs meget mere omkring fonde og foreninger her

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse

Artikler relateret til ejerforening