Privat skifte

Når et dødsbo skal behandles, kan arvingerne vælge, at det sker ved privat skifte. Dog er der en række betingelser, der skal være opfyldt for at gennemføre privat skifte. Få overblik over, hvilke betingelser, der er tale om, og hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker privat skifte.

Hvad betyder privat skifte af dødsbo?

Et privat skifte af et dødsbo betyder, at dødsboet behandles af boets arvinger uden indblanding fra en bobestyrer udpeget af Skifteretten. At et dødsbo behandles som privat skifte betyder dog ikke, at arvingerne skal behandle boet alene. Ofte sker behandlingen med bistand fra en dødsboadvokat.

Hvornår kan et bo behandles som privat skifte?

Der er overordnet 5 betingelserne, der skal være opfyldt

1.

 Alle arvinger skal være enige. Ønsker blot én arving, at boet behandles af en bobestyrer, er det ikke muligt at skifte privat.

Enigheden skal ikke blot angå boets behandlingsmåde, men den skal vare ved under hele boets behandling. Enigheden skal således omfatte, hvad der skal ske i boet, hvornår det skal ske, hvordan skal boets aktiver sælges, eller hvem der skal have udlagt hvad – og til hvilken værdi. Endelig skal der være enighed om indholdet af Åbningsstatus og boregnskab.

Det er ikke en forhindring for privat skifte, at én af boets arvinger er umyndig.  Der skal dog i så fald beskikkes en skifteværge for pågældende, som herefter tiltræder anmodningen om privat skifte.

Der er dog ikke noget til hinder for at arvingerne i første omgang anmoder om privat skifte fx med vilkår om advokatbistand. Hvis det senere i forløbet viser sig, at der ikke kan opnås den nødvendige enighed, er enhver arving berettiget til at kræve, at boet overgår til bobestyrerbehandling.

En legatar hverken kan eller skal deltage i spørgsmålet om, hvorledes boet skal behandles.

2.

Arvingerne skal i forbindelse med udleveringen af boet til privat skifte erklære, at værdien af boets aktiver forventes at være tilstrækkelige til at dække boets passiver/gældsforpligtelser.

Er boet insolvent, skal det dog behandles af en bobestyrer, og i den situation vil boets aktiver (efter betaling af fortrinsstillede udgifter som fx begravelse), blive fordelt lige mellem kreditorerne. Der vil således ikke blive udbetalt arv til arvinger.

3.

Mindst én af boets arvinger skal kunne optræde under det private skifte uden at være repræsenteret ved værge/skifteværge, og vedkommende skal være solvent. Der skal i forbindelse med boets udlevering til privat skifte underskrives en såkaldt solvenserklæring. Baggrunden herfor er, at arvingerne ved det private skifte får udleveret alle boets værdier, og solvenskravet er dermed sikkerhed for, at værdierne anvendes til betaling af dødsboets gældsforpligtelser, og sikkerhed for at der er midler til betaling af boafgift (arveafgift).

Det skal dog bemærkes, at der i tilfælde af, at boet måtte vise sig at være insolvent, er mulighed for at ”bakke ud”. Det kræver imidlertid, at arvingerne kan ”levere dødsboet tilbage”.

4.

Mindst én arving i boet skal have bopæl her i landet. Bor alle arvinger i udlandet, vil boet dog fortsat kunne skiftes privat, forudsat der stilles sikkerhed for betaling af boafgifterne. Bor en enkelt arving i udlandet vil denne kunne lade sig repræsentere i boet af en arving, der har hjemting her i landet.

5.

Endelig er det et krav, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod privat skifte. Dette er en bestemmelse, der meget sjældent anvendes, men vil kunne anvendes, hvis skifteretten f.eks. vurderer, at der er væsentlig risiko for, at boets legatarer, eller kreditorer ikke vil blive dækket ved privat skifte, at arvingerne ikke vil fordele arven korrekt, at der ikke vil blive betalt skat og afgift i boet eller lign.

Er ovennævnte 5 betingelser opfyldt vil boet kunne udleveres til privat skifte. Privat skifte forudsætter dog også, at afdøde ikke ved testamente måtte have forhindret privat skifte ved f.eks. at anføre, at boet skal behandles som bobestyrerbo ved en bestemt bobestyrer.

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker at skifte et dødsbo privat?

Det første der skal ske i forbindelse med privat skifte er, at boet skal udleveres, så det er muligt at råde i boet. Dette sker ved at sende en anmodning om boets udlevering til Skifteretten. På www.domstol.dk kan du finde de relevante blanketter, herunder selve anmodningen og solvenserklæringen.

I forbindelse med boets udlevering betales en retsafgift på 1.500 kr. Viser det sig ved boets afslutning, at boets formue overstiger 1,5 mio. kr. betales yderligere 9.000 kr. i retsafgift.

Når boet er udleveret til privat skifte skal arvingerne endvidere senest 6 måneder efter boets udlevering indlevere en såkaldt åbningstatus i boet. En åbningstatus er en opgørelse over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen.

Derudover skal arvingerne i det private skifte i forbindelse med boets slutning indlevere boopgørelse. Boopgørelsen er et regnskab over boets aktiver/indtægter og passiver/gæld. Den seneste skæringsdag, der kan anvendes i boet, er 1-årsdagen for dødsfaldet. Dette betyder med andre ord, at boet skal sluttes senest 1 år fra dødsfaldet. Alternativt vil boet overgå til bobestyrerbehandling. Dog er der i sjældne tilfælde mulighed for at få en kortere fristforlængelse. Dette kræver skifterettens godkendelse.

Er boet skattepligtigt skal der i forbindelse med boopgørelsen endvidere indleveres en selvangivelse.