Familieretlige aspekter af generationsskifte i landbrug

Indenfor en kortere årrække står over 3000 landbrug overfor et generationsskifte. Der er særlige forhold man skal tage hensyn til, når generationsskiftet sker til et familiemedlem.

I omegnen af 3000 landbrug står over for et generationsskifte inden for en kortere årrække. Det er forventningen, at generationsskifterne henset til det store antal ikke alle vil ske til familiemedlemmer, men også til tredjemænd herunder ansatte.

Ud over de generelle overvejelser, som advokat Kim Mouritsen har skrevet om i denne artikel, der vil være ved ethvert generationsskifte vil der også være nogle særlige forhold, der bør tages højde for, når generationsskiftet sker til et familiemedlem, f.eks. en søn eller datter. Det kan f.eks. være overvejelser i forhold til på hvilke vilkår overdragelsen skal ske, hvorledes det sikres at bedriften bliver i familie via særeje og successionsbestemmelser samt hvorledes der skal forholdes i forhold til de børn, der ikke generationsskiftes med.

Hertil kommer overvejelser i forhold til hvorledes overdragelsen gennemføres bedst i forhold til afgift og skat, om denne skal ske som løbende deloverdragelse eller som en fuldstændig overdragelse, og om overdragelsen skal ske i levende live eller ved død.

Generationsskifte til familiemedlemmer sker ofte ved en hel eller delvis gaveoverdragelse. Det struktureres ofte på den måde, at sælger giver en delvis gave til modtageren (søn/datter) og resten af købesummen finansieres ved ny gældsoptagelse eller overtagelse af sælgers gæld.

Særeje

Når overdragelsen sker ved delvis gave og delvis gældsoptagelse eller – overtagelse, kan gavegiver bestemme, at gaven skal være modtageres særeje. En sådan særejebestemmelse vil medføre, at ikke alene gavebeløbet men hele det aktiv, der overdrages (altså bedriften), bliver omfattet af særejebestemmelsen. Dette gælder uanset, at overdragelsen kun er sket ved en delvis gave, og uanset hvor lille gaven er i forhold til den samlede værdi af aktivet. Gavegiver har således mulighed for at sikre, at barnet ikke selv behøves at sikre sig i tilfælde af indgåelse af ægteskab, og at særejebestemmelsen tillige gælder i alle barnets fremtidige ægteskaber.

Eventuel regulering i forhold til øvrige

Der kan også være et hensyn at tage til de børn, der ikke generationsskiftes med. For ejere af landbrug er det oftest sådan, at alle aktiver vil være samlet i landbrugsvirksomheden, og når et barn overtager virksomheden, med alle dets aktiver, kan der opstå en skævdeling mellem børnene, når senior afgår ved døden. Som led i dit generationsskifte bør du derfor overveje, om du skal oprette et testamente, der kan gøre en evt. skævdeling mellem børnene mindre. Hensynet til de øvrige børn skal dog samtidig holdes op mod likviditetsbehovet hos det barn der har overtaget bedriften.  

Planlægning

Uanset hvordan generationsskiftes gennemføres og struktureres, er det altid vigtigt at planlægge generationsskiftet i god tid, således at generationsskiftet kan bedst muligt. Hvis overdragelse først skal ske ved død er det vigtigt at de rigtige forudsætninger herfor er til stede. Normalt vil et nemmest gennemføres i ejers levende live, da det jo er ejer der kender virksomheden bedst.

Har du behov for hjælp til at planlægge dit generationsskifte, så kontakt din lokale Ret&Råd advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.