Det skal du ikke gøre, hvis du ønsker gældssanering

Det er belastende både for en selv og for ens familie at være tynget af en stor gæld. Det går ud over livskvaliteten. Men det er gratis og nemt at søge gældssanering. Måske er du i tvivl om hvorvidt din ansøgning om gældssanering bliver godkendt af skifteretten? I denne artikel vil vi prøve at gennemgå de ting, du skal være forberedt på i forbindelse med en ansøgning om gældssanering.

Rent praktisk ansøger du om gældssanering ved at sende en ansøgning til din lokale skifteret. Gå ind på www.domstol.dk og hent skemaet. Der kan du også se, hvilke bilag du skal vedlægge. Det bør som udgangspunkt ikke være nødvendigt at rette henvendelse til advokat, revisor eller et rådgivningsfirma for at udfylde skemaet. Det er heller ikke nødvendigt at skrive et længere forklarende brev til skifteretten. I skemaet skal du oplyse, hvad du mener, du skylder til dine kreditorer, og du skal oplyse, hvad dine indtægter og udgifter beløber sig til.  

Skifterettens medhjælper vil rette henvendelse direkte til kreditorerne, hvis gældssaneringen bliver indledt, for at få en præcis opgørelse, og der vil endvidere blive lavet et særligt gældsaneringsbudget af skifterettens medhjælper.

Disse forhold kan spænde ben for en gældssanering

Når skemaet er modtaget af skifteretten, vil du sædvanligvis blive indkaldt til et møde for at skifteretten kan vurdere, om der kan indledes en gældssanering for dig. 
Hvis gældssaneringen bliver indledt, vil skifteretten udpege en advokat – en såkaldt medhjælper – som sammen med dig lægger et budget for, hvordan gælden kan afvikles over 5 år.

Lad være med at optage forbrugsgæld, gæld som følge af udskiftning af biler mv. Nyere forbrugsgæld inden for de senere år forhindrer gældssanering.

Her vil jeg kort gennemgå nogle af de forhold, der typisk forhindrer gældssanering – som du måske bør være opmærksom på, hvis det på et tidspunkt kan tænkes, at du vil søge gældssanering.

Hvis du er usikker på, om du kan blive nægtet gældssanering, kan du evt. søge rådgivning hos en Ret&Råd advokat med gældsrådgivning/gældssanering som speciale. Det gælder om, at du ikke sætter dig selv i en situation, hvor du ikke kan få gældssanering.

Måske er det ikke kun dig, men også din ægtefælle/samlever, der bør søge gældssanering. Der kan godt afsættes et beløb i jeres budget til afdrag på din ægtefælle/samlevers gæld, men hvis gælden er stor og reelt ikke nedbringes af betydning ved afdrag, vil skifteretten måske konkludere, at jeres samlede husstand ikke får glæde af, at du alene får gældssanering, fordi der i stedet bør laves en samlet løsning. Er din ægtefælle/samlever indstillet på det?

Du og din ægtefælle/samlever skal have afklarede indtjeningsforhold. Dvs. at I skal være i arbejde eller være førtids- eller folkepensionister. Man kan som udgangspunkt ikke få gældssanering hvis man er studerende, arbejdsløs, sygemeldt eller på resourceforløb. Det skyldes, at der skal lægges et budget 5 år frem, og for studerende, arbejdsløse, sygemeldte og personer på resourceforløb er der måske udsigt til at de kommer i arbejde og forøger deres indtægt inden for 5 års-perioden. (Det forholder sig anderledes hvis der er tale om en gældssanering under konkurs, se nedenfor).

Kan få gældssanering som selvstændig?

Man kan som udgangspunkt godt søge gældssanering selv om man er selvstændig eller har svingende indtægter som f.eks. bonus. Men det viser sig ofte vanskeligt at lægge et indtægtsbudget, der kan accepteres af både dig som ansøger, kreditorerne og af skifteretten.

Man skal også udnytte sin arbejdsevne fuldt ud. Det betyder at man som udgangspunkt skal arbejde 37 timer pr. uge. Man kan dog godt få gældssanering hvis man f.eks. arbejder i fleksjob. Af og til kan man dog kompensere for at man f.eks. kun arbejder 35 timer ved at acceptere et mindre rådighedsbeløb.

Man kan ikke regne med, at man får godkendt, at man skal have en bil for at køre børn og for at køre til arbejde. Bilen skal enten være påkrævet af arbejdsgiveren (fordi man har et arbejde hvor man skal køre rundt i løbet af arbejdsdagen) eller det skal kunne dokumenteres, at der ikke er mulighed for at benytte offentlig transport til og fra arbejdspladsen uden at transporttiden overskrider flere timer om dagen. Det kan altså være fornuftigt at tænke over afstand til arbejdet og offentlige transportmidler, når man lejer en bolig.

Hvis man ejer sin egen bolig er det ikke umuligt at gennemføre en gældssanering – men vanskeligt. Typisk vil der være pant og udlæg i boligen (fordi kreditorerne i årenes løb har gjort udlæg under fogedforretninger) som overstiger boligens værdi. Hvis der skal gennemføres en gældssanering, skal disse pant- og udlægshavere frivilligt medvirke til at nedsætte deres pant og udlæg til boligens handelsværdi. Ofte ender det med, at den gældssaneringssøgende og skifterettens medhjælper må opgive at få pant- og udlægshaverne til at medvirke til dette, og i stedet må den gældssaneringssøgende sælge boligen eller evt. lade den sælge ved en tvangsauktion – og så søge gældssanering derefter.

Hvis den gældssaneringssøgende eller hans ægtefælle/samlever ejer egen bolig kan finansieringen af denne være en udfordring. Måske udløber afdragsfriheden på lånet om kort tid inden for afdragsperioden på 5 år. Dette afdrag kan som udgangspunkt ikke trækkes fra i den gældssaneringssøgendes budget, da der er tale om en form for opsparing i boligen, som ikke bør komme kreditorerne til skade, når afdraget til dem skal beregnes. Men det kan være umuligt både at betale afdrag til kreditorerne og til kreditforeningen.

Uanset om man bor i eget hus eller til leje må de samlede boligudgifter ikke ligge ud over det rimelige. Bedømmelsen af hvad der er rimeligt afhænger af, hvor i landet du bor, hvor mange I er i jeres husstand mv. Hvis huslejen ligger udover det rimelige, er der mulighed for at kompensere ved at acceptere et mindre rådighedsbeløb, men det vil være bedst, hvis man undgår at leje en for dyr lejlighed.

Udgifter til privatskole og efterskole kan ikke trækkes fra

Man kan som et absolut udgangspunkt ikke trække udgifter til privatskole og efterskole fra i budgettet. Det medfører ofte at en gældssanering må opgives, fordi forældrene på den ene side ikke ønsker at melde børnene ud af skolen og ind i folkeskolen og på den anden side ikke kan eksistere for det meget reducerede rådighedsbeløb, der er tilbage, når skoleudgifterne skal betales af rådighedsbeløbet.

Lad være med at optage forbrugsgæld, gæld som følge af udskiftning af biler mv. Nyere forbrugsgæld inden for de senere år forhindrer gældssanering.

Vær meget påpasselig med at tjekke din forskudsregistrering på SKAT. Nyere restskat – eller en kommende restskat som ikke vil være omfattet af gældssaneringen – kan forhindre gældsanering.

Lad være med at spekulere i at undgå at betale dine kreditorer. Hvis du f.eks. giver afkald på arv efter dine forældre til fordel for dine børn for at undgå at arven går til dine kreditorer, kan sådan en disponering få til følge, at du bliver nægtet gældssanering. Hvis du i flere år i tiden op til en ansøgning om gældssanering ikke har betalt afdrag til kreditorerne, selvom du har haft mulighed for det, kan det også medføre et afslag på gældssanering. Betal de løbende børnebidrag. Hvis der ikke bliver indeholdt af SKAT i din indtægt nu, bør du kunne betale dine løbende børnebidrag. Ellers vil der ikke kunne gennemføres en gældssanering, fordi der jo vil opstå gæld fremadrettet, når du hver måned undlader af betale børnebidragene. 

Du skal altså bevise for dig selv og omverdenen, at du kan leve for det beløb der er tilbage, når børnebidraget er betalt. 

Særligt hvis du er blevet erklæret konkurs

Der gælder særlige regler om gældssanering hvis du er blevet erklæret konkurs (eller hvis du hæfter for gæld, stiftet af et selskab som er erklæret konkurs). 
I så tilfælde accepteres det, at dine økonomiske indtjeningsforhold ikke er helt afklarede. Du kan f.eks. godt få gældssanering selvom du stadig er arbejdsløs eller sygemeldt efter konkursen i dit firma. Du skal heller ikke afdrage i 5 år men kun i 3 år. 
En sådan gældssanering skal som udgangspunkt søges inden der indkaldes til afsluttende skiftesamling i konkursboet. Det er altså vigtigt, at du holder dig orienteret om konkursboet eller søger på et tidligt tidspunkt.

Din adfærd i forbindelse med ledelsen af din virksomhed kan have afgørende betydning for, om du kan få gældssanering. F.eks. er det naturligvs ikke muligt at få gældssanering, hvis man bliver dømt for kriminelle forhold i forbindelse med virksomhedens drift, f.eks. skyldnersvig. Men det kan også have stor betydning, om der bliver indberettet moms, A-skat og lavet selvangivelse i tiden op til konkursen. Der er selvfølgelig forståelse for, at der måske ikke er midler til at lave det sidste regnskab, men det er vigtigt, at du samarbejder med SKAT og med kurator og afleverer alle relevante papirer og data til dem.

Du bør være opmærksom på følgende: måske hæfter din ægtefælle/samlever også for gælden fra konkursen og hun har derfor også søgt gældssanering og fået den indledt. Men hvis hun ikke har været beskæftiget i den konkursramte virksomhed, stilles der det sædvanlige krav om afklarede forhold og 37 timers beskæftigelse.

De fleste gældssaneringer gennemføres uden problemer

Udgangspunktet er dog at en stor del af gældssaneringerne gennemføres uden større problemer.

Der opstilles et budget for dig og din familie i forbindelse med gældssaneringen med indtægter og udgifter, herunder boligudgifter, helbredsudgifter, børnepasning osv.

I budgettet afsættes et rådighedsbeløb, der dækker udgifter til f.eks. kost, husholdning, telefon, IT, TV og licens, forsikring mv. Restbeløbet – efter fradrag af rådighedsbeløbet – skal gå til afdrag på gælden. 

For nogle ansøgere vil der være 0 kr. til afdrag, hvilket vil betyde, at gælden helt bortfalder, for andre ansøgere vil der være flere tusinde kr. pr. måned, hvilket vil betyde at de skal afdrage et større beløb pr. måned til kreditorerne.

Rådighedsbeløbene – altså det beløb som du og din familie skal leve for – for 2021 er: 

 Enlige    6.720 kr
 Par  11.400 kr
 Børn 0-1 år     1.840 kr
 Børn 2-6 år    2.350 kr.
 Børn 7-17 år    3.370 kr.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Gæld kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Henriette Lyhne, Ret&Råd Århus C og Randers.  

Læs også brochuren Gældssanering.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.