Hvordan foregår en mediation?

En mediation/konfliktmægling går igennem 5 faser, der går fra indledningen over afgrænsning af problemet, løsning, forhandling og afslutning.

En mediation/konfliktmægling går igennem fem faser, der går fra indledningen over afgrænsning af problemet, løsning, forhandling og afslutning. Der er erfaring for, at det forløb hjælper til at forene de stridende parter , så de kan undgå at ende i retten.

Forud for mediation, også kendt som konfliktmægling, underskriver parterne og mediator en aftale omkring principperne for, hvordan mediationen/konfliktmæglingen skal finde sted.

Følgende skal som minimum aftales:

  • hvem skal deltage
  • hvornår skal mediationen finde sted, og hvor længe kan mediationen forventes at tage
  • valg af mediationsforløb
  • skal der forud for mediationen fremsendes materiale til mediator og i bekræftende fald hvilket
  • på hvilke vilkår skal mediationen finde sted, herunder accept af de grundlæggende mediationsprincipper, udgifter ved mediationen osv.

Der findes mange forskellige måder at gennemføre en mediation på, da det afhænger af den konkrete konflikt. 

Mediationsprocessen er bygget op over 5 faser

1. Indledning og oplysningsfase

Mediator indleder med oplysning om de generelle principper for mediationen og det forventede forløb. 

Hver part fortæller herefter om sagen set fra deres synspunkt. Mediators opgave er at få klarlagt, hvori jeres konflikt består, samt hvilke interesser og behov, I hver især har. Formålet er også, at I hver især får indsigt og forståelse for den andens situation. 

Det er som udgangspunkt jer selv, der fortæller om sagen, ikke jeres eventuelle partsadvokater. Disse kan naturligvis bistå undervejs, hvis der måtte være behov. Baggrunden er, at det ved mediation er jer som parter, der skal være i centrum, og jer der i sidste ende, med hjælp fra mediator, skal forsøge at løse konflikten. Formålet er at I som parter får en forståelse for hinandens opfattelse af konflikten.

2. Afgrænsningsfase

Når I begge har oplyst om jeres syn på sagen, aftaler I sammen med mediator, hvilke konkrete problemstillinger, der skal forsøges løst.

3. Løsningsfasen

Når problemstillingerne er fastlagt, vil I sammen med mediator forsøge at skitsere forskellige løsningsmodeller. Der er ikke nogen løsningsmodeller, der er rigtige eller forkerte.

4. Forhandlingsfasen

Mulige løsningsforslag drøftes i denne fase. Det kan i alle faser, men særligt i forhandlingsfasen, være hensigtsmæssigt, at der eventuelt afholdes separate møder, hvor mediator taler med én part ad gangen. Om der skal afholdes separate møder, drøftes mellem mediator og jer som parter. Det er meget forskelligt fra mediator til mediator og fra konflikt til konflikt i hvilket omfang, der gøres brug af separate møder. Når der afholdes separate møder mellem mediator og en part, aftales det hvilke oplysninger der må, og ikke må, bringes videre til den anden part.

5. Afslutningsfase/aftalefase

Hvis forhandlingen ender ud i en konkret aftale mellem parterne, kan I vælge at skrive denne aftale ned. Særligt i denne fase vil jeres evt. partsadvokat have en væsentlig rolle. Hvis forhandlingen ikke ender med en aftale, fortsætter konflikten. Er der tale om retsmægling indebærer dette, at sagen fortsætter i retten.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.