Opgørelse af erstatning

Hvilken erstatning, du er berettiget til afhænger af omfanget af din personskade.

Erstatningens størrelse vurderes ud fra 5 overordnede poster, som alle forudsætter, at der er en erstatningsansvarlig skadevolder:

Godtgørelse for varigt mén

Godtgørelse for varigt mén udbetales, som navnet antyder, alene, hvis du har pådraget dig en varig fysisk eller psykisk skade. 

Godtgørelse for varigt mén skal dække de gener og smerter, som du har efter ulykken samt de begrænsninger, som ulykken har medført for din daglige livsførelse.

Ved fastsættelsen af méngraden vil der blive taget udgangspunkt i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méngradstabel.

Der bliver alene udbetalt godtgørelse, hvis det varige mén er over 5% og godtgørelsen kan maksimalt andrage 120%.

Godtgørelsen udbetales med udgangspunkt i procentsatsen af et standardbeløb på 1.013.500,- kr., således at fx 5 % varigt mén udgør kr. 50.675,- (2024 beløb).

Man skal dog være opmærksom på, at godtgørelsen nedsættes med 1% for hvert år, man er over 39 år på skadestidspunktet og med 2 % for hvert år, man er ældre end 59 helt frem til, man er fyldt 69 år.

Det er altafgørende, at du straks efter uheldet opsøger egen læge eller skadestue. Du skal huske at beskrive alle de gener, du oplever, idet det ikke altid er de gener, der i første omgang fremtræder mest alvorlige, der ender med at resultere i et varigt mén (og husk at tjekke, at din læge også får noteret det hele).

Hvis du ikke opsøger læge, vil det ofte senere være vanskeligt at bevise, at der er sammenhæng mellem skaden og ulykken.

Om du er berettiget til godtgørelse for varigt mén vil i mange tilfælde først kunne vurderes op til et år eller mere efter ulykken, og der vil i den forbindelse ofte skulle udarbejdes en speciallægeerklæring.

Hvis parterne på trods af det lægefaglige materiale ikke kan nå til enighed om méngraden, er det muligt for begge parter at anmode Arbejdsmarkedets erhvervssikring om en vejledende udtalelse.

Kan parterne fortsat ikke blive enige om, hvordan sagen bør vurderes, har begge parter mulighed for at anlægge sag ved domstolene. Der er i den forbindelse mulighed for at bede om retslægerådets vurdering (Retslægerådet er Danmarks øverste lægelige myndighed).

Erstatning for tab af erhvervsevne

Hvis ulykken medfører, at du ikke kan arbejde i samme omfang som tidligere, har du muligvis ret til erstatning for tab af erhvervsevne.

Der vil i forbindelse hermed skulle fremlægges bevis for, at du har en nedsat evne til at arbejde, men også at dette har betydet et tab af indtægt for dig.

Erstatningen beregnes med udgangspunkt i din årsløn og din erhvervsevnetabsprocent.

Erhvervsevnetabsprocenten vurderes som udgangspunkt ud fra hvor mange timer, du er i stand til at arbejde før og efter skaden, dvs. hvilken nedgang i indtægt du har haft.

Årslønnen er som udgangspunkt den indkomst, som du har haft i de seneste 12 måneder forud for ulykken.

Erstatningsbeløbet beregnes ved at gange erhvervsevnetabsprocenten med 10 og årslønnen. 

Man skal dog være opmærksom på, at godtgørelsen nedsættes med 1% for hvert år man er over 29 år på skadestidspunktet og med 2 % for hvert år, man er ældre end 54 på skadestidspunktet helt frem til det 69 år.

Start aldrig på arbejde, før du er rask nok til det.

Selvom du måske kan være fristet til at starte på arbejde, bør du aldrig starte op, før du er frisk nok til det.

Hvis du starter op, mens du stadig er syg (hvor du har smerter, mens du arbejder), vil det med stor sandsynlighed få en negativ betydning for vurdering af samtlige erstatningsposter. Hvis du er for syg til at arbejde, er det derfor faktisk bedst, at du også lader være.

Svie- og smertegodtgørelse

Er du syg på grund af ulykken – det vil sige helt eller delvist sygemeldt og er undergivet en eller anden form for behandling eller genoptræning – så kan du kræve svie- og smerte-godtgørelse med kr. 230 pr. dag, du er syg (2024 beløb). Du kan maksimalt få svie- og smertegodtgørelse med kr. 88.500 (2024 beløb). Det svarer til sygemelding i godt et år.

Krav på godtgørelsen ophører, uanset om du fortsat er sygemeldt, når der er truffet afgørelse om varigt mén og dennes méngrad.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Bliver du helt eller delvist sygemeldt på grund af ulykken, er du berettiget til erstatning for den lønindtægt, som du mister. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal stille dig økonomisk, som om skaden ikke var sket.

Erstatningen opgøres ved at beregne, hvad du ville have tjent i perioden, hvis du ikke var kommet til skade og ved at fradrage det, som du modtager i perioden i sygeløn, sygedagpenge og lignende ydelser.

Det vil altså sige, at du intet krav har, hvis din chef har betalt dig fuld løn under sygdom.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan du kræve, indtil du genoptager dit arbejde igen på væsentlig samme vilkår som før skaden.

Har ulykken betydet, at du har mistet 15 % eller mere af din erhvervsevne, ophører retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fra det tidspunkt, hvor der træffes endelig afgørelse om dit erhvervsevnetab.

Udgifter til behandling og medicin

Udgifter til behandlinger og medicin skal først og fremmes søges dækket via din egen ulykkesforsikring.

Du kan få dækket udgifter til de behandlinger, der er helbredende. Hvis behandlingerne kun er smertelindrende, er der ingen dækning.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.