Vidste du, at en handicappet medarbejder kan få personlig assistance?

De handicapkompenserende ordninger skal understøtte, at personer med handicap kan komme i beskæftigelse eller fastholdes i jobbet. En af dem gælder muligheden for tilskud til personlig assistance for handicappede i erhverv.

Fælles for de handicapkompenserende ordninger er, at de skal hjælpe med at kompensere for de barrierer, som en person med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan møde i forhold til at komme eller forblive i job. En handicappet medarbejder kan f. eks. få personlig assistance.

Personlig assistance

Som arbejdsgiver eller selvstændig erhvervsdrivende kan du få tilskud efter lov om kompensation til handicappede i erhverv til personlig assistance til ansatte eller dig selv som selvstændig erhvervsdrivende. Der kan give tilskud, hvis en person på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand for at kunne varetage sit job.

Reglerne gælder også for personer, der er ansat i et fleksjob.

Efter reglerne er der mulighed for at yde tilskud til en personlig assistent i op til 20 timer pr. uge for personer, der er beskæftiget 37 timer om ugen.

Hvem bevilger tilskuddet?

Tilskuddet bevilges af kommunen. Kommunen skal ved sin vurdering af, om der er ret til personlig assistance se på om det erhverv, som personen med funktionsnedsættelsen har, er foreneligt med funktionsnedsættelsen.

Kommunen skal vurdere, i hvor høj grad personen med funktionsnedsættelsen kan deltage i udførelsen af det, der er arbejdets egentlige indhold. Det er et krav, at der skal være et betydeligt selvstændigt indhold tilbage i arbejdet, når der ses bort fra den personlige assistents arbejde.

Der kan ikke gives personlig assistance, hvis den overvejende del af indholdet i arbejdet ikke kan udføres af personen med funktionsnedsættelsen selv. Det vil sige, at der ikke kan ydes tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med funktionsnedsættelsen.

Der kan derimod godt bevilges personlig assistance, hvis personen kun skal have hjælp til at udføre en eller flere delopgaver i forbindelse med indholdet i arbejdet.

Eksempler på sager

I praksis findes sager bl.a. om en vognmand, der havde assistance til tunge løft i forbindelse læsning af lastbilen, men som godt kunne udføre kørselsopgaver. Der var også en slagter, der havde assistance til visse (tunge) udskæringer af kød, men som godt kunne udføre andre dele af udskæringerne samt ekspedere i butikken. Og en sag kunne desuden være en ansat i en børneinstitution, der havde assistance til løft at børn op på puslebordet, som godt kunne udføre arbejdet med at skifte ble på barnet.

Hvilke opgaver kan der være tale om?

Den personlige assistent skal bistå personen med funktionsnedsættelsen med praktiske arbejdsfunktioner og funktioner i hans eller hendes arbejde, og som vedkommende har behov for særlig assistance til.

Den personlige assistents opgaver kan som beskrevet ovenfor være til tunge løft. Det kan også være sekretær- eller chaufførbistand, korrekturlæsning eller hjælp med at skabe struktur og overblik samt kvalitetssikring af opgaver.

Psykisk handicap

Personer med en psykisk funktionsnedsættelse kan få hjælp til problemer med f.eks. at overskue arbejdsprocesserne, strukturere arbejdet og problemer med hukommelse, opmærksomhed og koncentration. Der er i praksis eksempel på at en revisor, der havde følger af blodprop i hjernen, fik personlig assistance til at skabe overblik over de sager, han skulle arbejde med.

Der kan også gives tilskud personlig assistance til tegnsprogstolkning.

Hvor meget tilskud kan der gives og hvor længe?

Der kan bevilges tilskud til en personlig assistent i op til 20 timer pr. uge i gennemsnit pr. kvartal for personer, der er i arbejde i 37 timer om ugen. Hvis personen arbejder mindre end 37 timer nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt. I de særlige tilfælde, hvor der er tale om flere eller meget omfattende funktionsnedsættelser, kan der bevilges assistance i op til fuld tid, dvs. 37 timer ved en 37 timers ansættelse.

Hvor mange timers personlig assistance?

Antallet af personlig timer til assistance bevilges altid efter en konkret vurdering af behovet i det enkelte tilfælde og tidsforbruget for de konkrete arbejdsopgaver. Der kan ikke bevilges tilskud til den tid, hvor den personlige assistent venter mellem opgaver.

Ansøgningen

Ansøgning om personlig assistance indgives af personen med funktionsnedsættelse til jobcenteret i bopælskommunen, hvor personen med funktionsnedsættelsen bor. Ansøgningen skal bl.a. indeholde oplysning om funktionsnedsættelsens art, de bestemte arbejdsfunktioner, der ønskes assistance til og antal timer, hvortil der ønskes assistance. Det er herefter jobcenteret, der afgør, om en ansøgning kan imødekommes.

Tilskuddets størrelse til løn til den personlige assistent svarer som udgangspunkt til timelønnen for en studentermedhjælp i overenskomsten mellem HK og staten. I bekendtgørelse om lov om kompensation til handicappede i erhverv findes der detaljerede regler. Tilskuddet udbetales til virksomheden eller den selvstændige erhvervsdrivende.

Bevilling kan gives for en bestemt periode eller indtil videre. Senest et år efter at bevillingen er givet skal jobcenteret tage stilling til, om bevillingen kan fortsætte.

Fakta:
Reglerne om de handicapkompenserende ordninger findes i lov om kompensation til handicappede i erhverv og omfatter fire ordninger:

  • personlig assistance
  • hjælpemidler
  • fortrinsadgang ved ansættelse
  • løntilskud ved ansættelse af nyuddannede.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.